Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Doelstelling

Opsterland is een moderne, responsieve zelfstandige gemeente, gericht op samenwerking.

Kaderstellende documenten

Romte en ferskaat 2013
Coalitieakkoord 2014-2018

Coalitieakkoord 2018-2022
Raadsbesluit samenwerken met andere gemeenten (2011-15194)
Procesplan samenwerking in OWO-verband (2012)
Standpuntbepaling voortgang OWO-samenwerking (2016-01271)
Plan van aanpak integriteit 2016-2018 (2016-31876)
Gedragscode integriteit voor raadsleden, burgemeester en wethouders Opsterland 2016 (2016-19456)

Verordening Bezwarencommissie Opsterland 2018

Verordening Gemeentelijke onderscheidingen gemeente Opsterland 2018

Protocol Integriteitsschendingen door burgemeester of wethouder 2018

Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie Opsterland 2018

 

Thema Bestuur

Thema Bestuur

Opsterland is een open, bestuurskrachtige gemeente.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Bewoners en bedrijven ontmoeten een open en faciliterende houding vanuit de gemeente voor initiatieven

Thema Dienstverlening

Thema Dienstverlening

De gemeente past haar rolinvulling aan op de belangen en initiatieven van inwoners en gemeenschap en is daar duidelijk over.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Rolverdeling bij initiatieven in de gemeenschap is afgestemd op de maximaal haalbare participatiegraad (gekanteld werken)

Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?

Thema Overhead

Thema Overhead

De organisatie is slagvaardig en doet wat echt nodig is voor de dorpen en de inwoners.

In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt toegelicht hoe we onze (ambtelijke) organisatie en middelen hierbij zullen inzetten.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Rolverdeling bij initiatieven in de gemeenschap is afgestemd op de maximaal haalbare participatiegraad (gekanteld werken)

Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?

De organisatie verricht duurzaam, integer en transparant, zelf dan wel in samenwerking met andere partners, de door het bestuur gewenste werkzaamheden.

De gemeente levert meer maatwerk, betere dienstverlening, en is sterker gericht op de omgeving en op samenwerking met de burger en bedrijven.

Beleidsindicatoren

Formatie

(De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat, in fte per 1.000 inwoners)

Opsterland:

Realisatie

7,2 (begroot 7,1)

Bron: Eigen gegevens

 peildatum 1 januari 2018

 

Bezetting

(Het werkelijk aantal werkzame fte’s, inclusief boventallige medewerkers, in fte per 1.000 inwoners)

Opsterland:

Realisatie:

5,9 (begroot 6,7)

Bron: Eigen gegevens

 Peildatum 1 januari 2018

 

Apparaatskosten

(kosten per inwoner, de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.)

Opsterland:

Begroot:

€ 637 (begroot € 635)

Bron: Eigen gegevens

 gegevensperiode: 2018

 

Externe inhuur

(kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

(het betreft hier onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers of detacherings-overeenkomsten. Kenmerk van inhuur is dat de ingehuurde functionaris een plaats krijgt in de hiërarchie van de organisatie.)

Opsterland:

Realisatie:

12% (begroot 13%)

Bron: Eigen gegevens

 gegevensperiode: 2018

 

Overhead

(Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, als % van de totale lasten)

Opsterland:

Begroot:

10 % (begroot 11%)

Bron: Eigen gegevens

 gegevensperiode: 2018

 

Verbonden partijen

  • Bedrijven die voortkomen uit de verkoop van Essent namelijk: Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV, CBL (Cross Border Leases) Vennootschap BV, CSV Amsterdam BV (voormalig Claim Staat Vennootschap BV).
  • NV Bank Nederlandse Gemeenten.

Vennootschapsbelasting

zie hoofdstuk Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

zie hoofdstuk Onvoorzien

Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2018 (primair) Begroting 2018 (inc. wijzigingen) Realisatie 2018 Verschil begroting / realisatie
Lasten 15.611 15.812 17.103 -1.292
Baten 53.666 54.194 58.493 -4.299
Saldo voor bestemming 38.055 38.382 41.390 -3.007
Onttrekkingen 501 4.718 4.822 -105
Stortingen 338 1.379 1.876 -497
Mutaties reserves 163 3.338 2.947 392

Toelichting op de financiën

 Bedragen x € 1.000   Begroting 2018 na wijzigingen   Jaarrekening 2018 
 Resultaat incl. alle mutaties in de reserves            41.721                44.336
 Af: resultaat verantwoord op programma 0                 -77                       -  
 af: totaal mutaties in reserves (zie staat reserves)              3.338                  2.947
 Saldo voor reservemutaties            38.458                41.389
  Begroting 2018 na wijziging Jaarrekening 2018 Verschil begroting / jaarrekening
Saldo voor bestemming 38.458 41.389 2.931
Mutaties reserves:      
Lasten                           -                                      73                        73
Baten                       2.862                                2.824                        38-
Saldo na bestemming                    41.320                              44.140                    2.820

Specificaties mutaties in de reserves:

  Begroting 2018 na wijziging Jaarrekening 2018 Verschil begroting / jaarrekening
Organisatiedoelstellingenfonds 0 -73 -73
Totaal lasten                           -                                     -73                       -73
Onttrekking AR verwacht resultaat                      2.824                                2.824                         -  
Budgetoverheveling niet besteed                          38                                     -                          38-
Totaal baten                      2.862                                2.824                       -38

Het saldo na bestemming van dit programma is € 2.820.000 voordeliger dan begroot. Een belangrijke oorzaak hiervan is de incidentele opbrengst van precariorechten ad € 1.718.000. De opbrengsten precariorechten waarover nog een juridische procedure loopt (of nog mogelijk is) zijn in de voorziening opgenomen.

Daarnaast is over de jaren 2016 tot en met 2018 een pilot geweest waarbij reclamebelasting wordt geheven en de opbrengst hiervan (programma 0) wordt gestort in het ondernemersfonds (programma 3). In 2018 was een opbrengst geraamd van € 120.000. De werkelijke opbrengst van de reclamebelasting was € 86.000. Per saldo op dit programma dus en nadeel van € 34.000. Zie ook de toelichting bij programma 3.  

Ook is de uitkering uit het gemeentefonds € 1.092.000 voordeliger dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat er een éénmalige uitkering  over 2018 ad € 848.000 in het kader van Sociaal Domein is ontvangen. Dit ter compensatie van de hogere uitgaven op de Jeugdhulpverlening zoals deze in programma 6 zijn verantwoord. Ook was er sprake van voordelige afrekeningen over voorgaande jaren van € 46.000.  Daarnaast is er nog een incidentele bate van €  166.000 opgenomen als verwacht resultaat 2018. Het kan zijn  dat door onderuitputting van de rijksuitgaven dit bedrag moet worden bijgesteld.

Het totaal van de personeelskosten gaf op dit programma een voordeel van € 115.000. Dit is ca. 1% van het totale budget. Dit is onder meer veroorzaakt doordat er meer personeelskosten konden worden doorberekend naar het budget sociaal domein vanwege direct geleverde zorg door eigen mensen. Hier hoefde dan niet voor te worden ingehuurd.

Daarnaast was er storting van € 242.000 noodzakelijke om de voorziening voor strategische personeelsplanning op peil te houden.

Verder was er in 2018 sprake van een voordeel op de kosten voor het derde deel van de OWO-afdelingen van  € 51.000. Er zijn in 2018 incidentele middelen beschikbaar gesteld die deels voor projecten waren die nog niet zijn afgerond. Bij de resultaatbestemming verantwoording 2018 zal daarom voorgesteld worden hiervoor nog € 43.000 in 2019 incidenteel beschikbaar te stellen.  

Er is een voordeel van € 101.000 op kosten die verband houden met het andere werken. Er spelen momenteel veel vragen rond het nieuwe werken. Ruimtebehoefte, technische ontwikkelingen, flexwerken: het zijn allemaal begrippen waar Opsterland mee te maken heeft. Om antwoord te krijgen hoe Opsterland om wil gaan met deze ontwikkelingen is de organisatie aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een visie op “anders werken”. Om het visietraject niet in de weg te zitten is er terughoudend geïnvesteerd in mobiele telefonie, vaste telefonie, hulpmiddelen enz. Inmiddels is het visiedocument opgeleverd en wordt er door een projectgroep gewerkt aan de uitvoering hiervan. Gelet hierop wordt bij de resultaatbestemming verantwoording 2018 voorgesteld om hiervoor € 101.000 incidenteel beschikbaar te stellen in 2019, zodat er een voortvarende start gemaakt kan worden met het ‘anders werken’.

Bij de perspectiefbrief 2018 zijn in 2018 extra middelen beschikbaar gesteld voor Informatiebeveiliging en privacy. Het is in het kader van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om een privacyboekhouding te voeren en bij te houden. Een van de vereisten hierbij is het inzichtelijk maken van rollen en functies in de organisaties en daarmee de autorisaties op systeem- en applicatieniveau. De werkzaamheden hiervoor zijn in 2018 opgestart maar hebben een doorlooptijd tot en met 2019 en kunnen daarom in 2018 niet worden afgewikkeld. Dit heeft voor 2018 een voordeel opgeleverd van € 56.000. Bij de resultaatbestemming verantwoording 2018 zal worden voorgesteld om dit bedrag in 2019 incidenteel beschikbaar te stellen.  

Daarnaast is in het kader van de afwikkeling van de bijdrageovereenkomst inzake het project Polderhoofdkanaal van de provincie een eenmalige bijdrage van € 101.000 ontvangen. 

Per balansdatum 31 december 2018 zijn de actuariële berekeningen voor toekomstige pensioenverplichtingen voor wethouderspensioenen geactualiseerd. Hieruit bleek dat een bijstorting van € 153.000 noodzakelijk was om ervoor te zorgen dat de voorziening wethouderspensioenen per balansdatum toereikend is. Daarnaast was er sprake van niet geraamde wachtgelden ad € 40.000. 

Op basis van gewijzigde verslaggevingsrichtlijnen kon er minder rente worden doorberekend naar de bouwgrondexploitatie en Afval en riolering. Dat geeft hier een nadeel van € 270.000. Er was een voordeel door hogere dividendopbrengsten van € 48.000.

De aandelen in deelneming Fryslân Miljeu zijn in waardering teruggebracht naar de nominale waarde exclusief agio, dit geeft een incidentele last van € 23.000.

Tenslotte was er sprake van incidentele baten vanwege verkoop van een voormalig dorpshuis, verkopen van gronden (niet bouwgrondexploitatie) aan particulieren en huuropbrengsten over voorgaande jaren. In totaal geeft dit een voordeel van € 256.000.