Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Jaarrekening

Grondslagen jaarrekening

Grondslagen jaarrekening

Inleiding

De waarderingsgrondslagen en de grondslagen voor het bepalen van het resultaat zijn bedoeld als leidraad om de gepresenteerde financiële gegevens in de jaarrekening juist te interpreteren.

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

De jaarrekening is samengesteld met inachtneming van de verslaggeving eisen uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De bedragen die in de jaarrekening worden genoemd, zijn opgenomen in euro’s. Bedragen worden zoveel mogelijk weergegeven in / afgerond op € 1.000.

Immateriële vaste activa

Immateriële activa zijn gewaardeerd op basis van de verkrijging- of vervaardigingsprijs.

Materiële activa

Materiële activa zijn gewaardeerd op basis van de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Alle investeringen worden geactiveerd behalve investeringen met een lagere aanschafwaarde dan € 25.000. Deze investeringen worden, conform de financiële verordening, niet afgeschreven maar de lasten komen direct ten laste van de exploitatie.

Het mogelijk de materiële vaste activa lineair of annuitair af te schrijven. Hierbij hanteren we een bestendige gedragslijn. De gemeenteraad bepaalt de afschrijvingsmethode binnen de grenzen van de verslaggevingsregels. Afschrijving vindt plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur.

De materiële activa zijn te verdelen in:

  • Investeringen met een economisch nut:

Dit zijn investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid om middelen te genereren en/of die (mogelijk) verhandelbaar zijn. Investeringen met een economisch nut worden bruto geactiveerd. Eventuele specifieke investeringsbijdragen van derden mogen in mindering worden gebracht op het geactiveerde bedrag. Reserves mogen niet rechtstreeks in mindering worden gebracht op de investering. Een duurzame waardevermindering wordt verwerkt zodra dit bekend is.

  • investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

Dit zijn investeringen met een economisch nut. De kosten van deze investeringen kunnen worden gedekt uit de opbrengst van heffingen (bijvoorbeeld riolering).

  • Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut:

Dit zijn alle investeringen die niet vallen onder de beide categorieën hiervoor . Deze investeringen worden netto verantwoord. Het is toegestaan bijdragen van derden op een investering in mindering te brengen. Wanneer de investering (gedeeltelijk) wordt gedekt door een bijdrage uit de reserve, wordt deze bijdrage in mindering gebracht op het actief. De gemeenteraad stelt de wijze en de duur van de afschrijving vast. Een duurzame waardevermindering wordt verwerkt zodra dit bekend is.

Van de materiële vaste activa wordt aangegeven welke activa in erfpacht zijn uitgegeven.

Financiële activa

Financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Deze activa wordt niet afgeschreven, bij duurzame waardevermindering wordt de waardering bijgesteld. Participaties in het aandelenkapitaal van derden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen of tegen lagere marktwaarde.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingsprijs of tegen lagere marktwaarde. Voorraden van kleine omvang (< € 25.000) worden niet geactiveerd.

De voorraad gronden in exploitatie is gewaardeerd tegen netto verkrijging- of vervaardigingsprijs (uitgaven minus inkomsten). Als de marktwaarde lager is dan de boekwaarde wordt de grond afgewaardeerd naar de lagere marktwaarde. Voor de eventueel te verwachten verliezen wordt een voorziening gevormd die op de balans in mindering wordt gebracht op de boekwaarde.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar

Vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, eventueel verminderd met een voorziening dubieuze debiteuren.

Liquide middelen en overlopende activa

Deze activa worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat van het verslagjaar. Conform de verslaggevingsvoorschriften is het resultaat apart op de balans verantwoord. Reserves worden gevormd en bestemd volgens de door de gemeenteraad genomen besluiten.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen geven een schatting van de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaand aan de balansdatum. Elke voorziening heeft de omvang ter dekking van de desbetreffende verplichting of risico. Mutaties in voorzieningen vloeien daarom uitsluitend voort uit het aanpassen aan het nieuw vereiste niveau of uit de aanwending van de voorziening om de verplichtingen of het risico te dekken. Indien de noodzaak van een voorziening niet meer aanwezig is, valt de voorziening vrij ten gunste van de exploitatie.

Voorzieningen worden ook gevormd voor de van derden verkregen middelen die specifiek aan een doel moeten worden besteed. Uitzondering hierop zijn de van Nederlandse overheden ontvangen bijdragen die specifiek moeten worden besteed. Indien het doel waarvoor de voorziening is gevormd niet meer van toepassing is worden de van derden ontvangen bijdragen terugbetaald of vallen de ontvangen bedragen vrij ten gunste van het resultaat.

Voorzieningen ten behoeve van verwachte pensioenen worden gewaardeerd op basis van een actuariële waarde berekening.

Schulden en overlopende passiva

Deze passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Renteverdeling

Met ingang van 2018 wordt de rente, zoals verplicht gesteld in de verslaggevingsvoorschriften, verdeeld over de diverse taakvelden. De verdeling vindt plaats op basis van de boekwaarde van de vaste activa.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Inherent aan het maken van schattingen is dat de werkelijke uitkomst kan afwijken.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Conform de voorschriften wordt het stelsel van baten en lasten gehanteerd. De begrotingscijfers zijn ontleend aan de door de raad vastgestelde primitieve begroting en begrotingswijzigingen. De baten en lasten worden tegen de nominale waarde toegerekend aan de perioden waarop ze betrekking hebben. Verliezen worden genomen zodra ze zijn te voorzien. Winsten worden verantwoord zodra ze zijn gerealiseerd. De afschrijvingslasten worden conform de afschrijvingstermijnen berekend. Op investeringen wordt afgeschreven met ingang van het jaar volgend op het jaar van investeren/gereedkomen.

Continuïteit

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling

 

Balans en toelichting

Balans

balans

Vaste activa-Totaal specificatie

Toelichting op de balans

Alle bedragen x € 1.000 (tenzij anders aangegeven)

ACTIVA

De vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

  31-12-2018 31-12-2017
Immateriële vaste activa  1.139 1.183
Materiële vaste activa  62.043 62.688
Financiële vaste activa 12.842 13.966
Totaal  76.024 77.837

 

Vaste activa-Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

  Boekwaarde Investering Afschrijving Boekwaarde
Verloop immateriële vaste activa 31-12-2017 2018 2018 31-12-2018
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 1.183 0 44 1.139
Totaal 1.183 0 44 1.139

Bovenstaand betreft de bijdrage aan de bibliotheek in Gorredijk.

Vaste activa- Materiële activa

De materiële vaste activa zijn te verdelen in materiële vaste activa met een economisch nut en materiële vaste activa met een maatschappelijk nut.

Verloop materiële vaste activa Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Bijdragen Boekwaarde
  31-12-2017 2018 2018 2018 31-12-2018
Economisch nut          
Gronden en terreinen                5.386                    -                        -                                 -              5.386
Bedrijfsgebouwen              25.873               1.436                 1.073                   176            26.060
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                4.171                    53                    317                               -              3.907
Vervoermiddelen                   143                  247                      33                               -                 357
Machines, apparaten en installaties                1.007                  184                    174                               -              1.017
Overige materiële vaste activa                   757                    67                    192                               -                 632
Subtotaal              37.337               1.987                 1.789                   176             37.359
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken, met heffing              13.955                    -                      585                               -            13.370
Voorziening vervanging en verbetering riool                   627-                 300-                      -                  -398               529-
Na verrekening voorziening              13.328                 300-                    585                   -398           12.841
 Totaal economisch nut               50.665               1.687                 2.374                -222           50.200
           
Maatschappelijk nut          

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

             11.555               1.610                    919                826          11.420
Overige materiële vaste activa                   468                    -                        45                               -                 423
Totaal maatschappelijk nut              12.023               1.610                    964                 826           11.843
           
Totaal materiële vaste activa              62.688               3.297                 3.338         604           62.043

Er zijn geen afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen geweest in 2018.

Voorziening vervanging en verbetering riool

Deze voorziening wordt toegelicht bij “Voorzieningen” onder de passiva.

Investeringen

In het verantwoordingsjaar 2018 is per saldo voor € 3,6 miljoen geïnvesteerd.

Specificatie van de investeringen en de kredieten:

Omschrijving Krediet Realisatie/Investering
OBS De Flecht Lippenhuizen vervanging nieuwbouw/uitbreiding 312           488
MFA Skans/Kortezwaag 499           499
Kubus Beetsterzwaag 245           245
Zonnepanelen Gemeentebedrijf GK 194           194
Wispolia 53             53
Woonplan Elkien Go Loayerstraat/Eisengastraat 74             80
Fietsoversteek 't hou LG 39             75
Fietsoversteek D. Nieuwenhuisweg NS 58             94
Brede school Lippenhuizen infrastuctuur 161           161
Ontsluitingsweg Loevestein Gorredijk 58             58
N381 - Klein Groningen 173           594
Slagboomkasten Brug Overtoom GK 206           206
Slagboomkasten Brug Rolbregedyk TE 200           200
Vervanging lichtmasten 2014 291           291
Vrachtwagen Renault BV-LT-71 96             96
Rioolbus met kraantje 97             97
Versnippercombinatie 103           103
Overige investeringen < € 50.000 -169             63
Totaal     2.688        3.597

Toelichting op de grootste investeringen:

N381-Klein Groningen 

In buurtschap Klein Groningen in Wijnjewoude is in 2018 de oude melkfabriek gesloopt en zijn de openbare ruimte en het voormalige fabrieksterrein toeristisch ingericht. De laatste werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd waarbij er een procedure wordt doorlopen om een Slechtweer accommodatie met sanitairunit inclusief vleermuizenvoorziening te realiseren. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2019 in zijn geheel worden afgerond.

Slagboomkasten brug Overtoom en Rolbregedyk

Van beide bruggen zijn de slagboomkasten, hydraulische componenten en de complete brugbesturing  vervangen.

OBS De Flecht Lippenhuizen vervanging nieuwbouw/uitbreiding

De openbare basisschool is nieuw gebouwd en onderdeel van de multifunctionele accommodatie (MFA) Lippenhuizen. Dit gebouw is 9 februari 2018 opgeleverd. Begin 2019 wordt de nazorgfase afgerond. De gebruikers zijn, naast de OBS De Flecht, sportclub Thor en het dorpshuis De Mande. Door de samenwerking, bijdrage en inzet deze partners en de gemeente, is een prima gebouw gemaakt dat nog jaren zal bijdragen aan de leefbaarheid van Lippenhuizen.

MFA De Skâns / Kortezwaag 

Voor de realisatie van de MFA in Gorredijk is in 2018 samen met de partners gewerkt aan het ontwerp van de MFA. Dit heeft geleid tot het voorlopig ontwerp. Er zijn kosten gemaakt voor de architect (voorlopig ontwerp), omgevingsmanagement, technische ondersteuning en overige adviezen en onderzoeken.

In voorbereiding op de uitbreiding van de sporthal in Kortezwaag is uitgebreid onderzoek gedaan naar de toekomst van de accommodatie. Samen met de stakeholders is gekeken naar de kansen die er liggen door het combineren van de noodzakelijke renovatie van de huidige hal met de uitbreiding. Dit heeft geleid tot verschillende scenario’s.

Investeringsbijdragen

Tegenover de investeringen staat ook een aantal bijdragen van derden.

Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

N381- Klein Groningen            422
OBS De Flecht Lippenhuizen vervanging nieuwbouw/uitbreiding            176
Overige investeringen < € 175.000 (per investering)            406
Totaal         1.004

 

Vaste activa- Financiële activa

De financiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Verloop financiële vaste activa   Boekwaarde 31-12-2017 Verstrekkingen 2018 Afwaarderingen/Aflossingen 2018 Boekwaarde 31-12-2018
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 284 0 24 260
Leningen aan woningbouwverenigingen 13.385 0 1.078 12.307
Overige langlopende leningen 297 0 22 275
Totaal 13.966 0 1.124 12.842

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

In onderstaand overzicht is naast de boekwaarde ook het aantal aandelen en de nominale waarde per aandeel weergeven in hele €.

  Boekwaarde 31-12-2018
Aandelen NV Afvalsturing Friesland (120 aandelen)                         54.000
Aandelen Fryslân Miljeu  (11.381 aandelen)                        51.670
Caparis (3.465 aandelen)                           3.465
BNG (66.651 aandelen)                       151.225
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (34.746 aandelen)                                  1
CBL Vennootschap BV (464 aandelen)                                  5
Claim Staat Vennootschap BV (464 aandelen)                                  5
Totaal                        260.370

Van de aandelen Fryslân Miljeu is de waarde teruggebracht naar de nominale waarde exclusief agio.

Leningen aan woningbouwverenigingen

In het verleden heeft de gemeente Opsterland, op grond van de destijds geldende wetgeving, leningen verstrekt aan woningbouwverenigingen. De gemeente fungeert hier als intermediair. De condities van de leningen zijn gelijk aan de condities waartegen de gemeente het geld heeft geleend. De gemeente ontving destijds een vergoeding van 0,4% over de hoofdsom als risicovergoeding.

Het saldo van de opgenomen leningen bedraagt per 31 december 2018 € 12,3 miljoen. Beide leningen zijn in 2019 volledig afgelost.

Dit saldo kan als volgt worden gespecificeerd:

  Resterend bedrag 31-12-2017 Opgenomen Rente Aflossing Resterend bedrag 31-12-2018
Elkien                       6.578                    -              593            1.078              5.500
Woonfriesland                       6.807                    -                32                6.807
Totaal                     13.385                    -              625            1.078            12.307

Overige langlopende leningen

Specificatie:

  Boekwaarde 31-12-2017 Verstrekt Rente Aflossing

Resterend bedrag 31-12-2018

Gemeentelijke Kredietbank Fryslân                            77                    - 1                   -                   77
Vereniging PCBO Ureterp                            81                    -                   -                 12                   69
Korfbalvereniging LDODK                            70                    -                   -                   5                   65
Voetbalvereniging Gorredijk                            69                    -                   -                   5                   64
Totaal                          297                    - 1                 22                 275

 

Vlottende activa- Totaal specificatie

 

  31-12-2018 31-12-2017
Voorraden                  1.767                 2.796
Uitzettingen < 1 jaar 10.233 6.987
Liquide middelen 247 315
Overlopende activa 2.703 1.275
Totaal vlottende activa                14.950               11.373

Vlottende activa- Voorraden

Voorraden

Bouwgrond in exploitatie

De voorraad bouwgrond in exploitatie (BIE) wordt gevormd door gronden in eigendom van de gemeente waarvoor de raad een grondexploitatiecomplex en een grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld.

Zoals blijkt uit het onderstaande overzicht, bedraagt de boekwaarde van de BIE eind 2018 € 1,7 miljoen. Rekening houdend met de nog te maken kosten en de te verwachten opbrengsten kunnen de diverse complexen op termijn worden afgesloten met een voordelig resultaat van in totaal € 3 miljoen. Hierbij wordt echter wel de kanttekening geplaatst dat het behalen van dit resultaat voor een belangrijk deel afhankelijk is van economische factoren. Het "economische tij” is van grote invloed op de verkoopopbrengsten. Een vertraging of uitval van de verkopen verlaagt de winstgevendheid van de complexen.

Verloopoverzicht bouwgrondexploitaties BIE:

Complex  Boekwaarde Kosten    Winstnemingen Opbrengsten Boekwaarde Voorziening  Boekwaarde incl. voorziening
  31-12-2017 2018 2018 2018 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2018
Woongebieden              
Frieschepalen - Locatie De Skans            112          11                  -                   81                    42                -                   42
Gorredijk - Loevestein fase 4 west            231        130                   2-               467                  104-                -                 104-
Hemrik - Fabryksleane              75             9               83-                  -                    167                -                 167
Lippenhuizen - De Wiken            114-        13                139-                  -                      39                -                   39
Terwispel - Kolderveen              28-            1                   6-                  -                      20-                -                   20-
Tijnje - Riperwâlden            129              5                -                   48                    85               56                 30
Ureterp - Noord            288-              1                -                    -                    286-                -                 286-
Ureterp - De Hege Kamp            841        110               338-            1.138                  151                -                 151
Wijnjewoude - Zuidwest            194-            0                  -                     1                  194-                -                 194-
Bedrijventerreinen               -                   -              -                    -                    -    
Gorredijk - Industrie         2.785 113                         -                    -                 2.897             818            2.079
Totaal         3.550    394                  568-            1.735               2.777             874            1.903
Voorziening "nog uit te voeren werken"            136-                         136-
Totaal per saldo         3.414  394                    568-            1.735               2.777             874            1.767

De voorziening “nog uit te voeren werken” wordt gepresenteerd als correctie op de boekwaarden van de voorraad bouwgronden (conform de verslaggevingsvoorschriften).

Verloopoverzicht voorzieningen BIE:

Complex Saldo 31-12-2017 Mutatie Saldo 31-12-2018
Gorredijk Industrie                                   566                    252              818
Tijne - Riperwâlden                                     51                      4                 56
Totaal                                   618                    256               874

Verloopoverzicht prognose bouwgrondexploitaties BIE:

Complex Boekwaarde 31-12-2018 Nog te maken kosten Nog te ontv. bijdragen Opbrengst verkopen Resultaat (- = neg) Looptijd t/m Te verkopen m2
Woongebieden:              
Frieschepalen - Locatie De Skans               42                    51            -                93                0 2022 1.320
Gorredijk-Loevestein fase 4 west            104-               1.147            -           1.123              80 2022 9.296
Hemrik - Fabryksleane             167                  258            -              634            209 2020 5.228
Lippenhuizen - De Wiken               39                  109            -              704            557 2020 6.008
Terwispel - Kolderveen              20-                    29            -                38              30 2021 10.920
Tijnje - Riperwâlden               85                    38            -                68              56- 2021 563
Ureterp - Noord            286-                  280            -              400            406 2021 1.595
Ureterp - De Hege Kamp             151               1.691           63         4.224         2.445 2025 20.306
Wijnjewoude - Zuidwest            194-                  190            -              148            152 2021 591
Bedrijfsterreinen:              
Gorredijk - Industrie          2.897               1.093            -           3.172            818- 2029 54.598
Totaal          2.777               4.885           63       10.605         3.005   110.425

De bedragen in de kolommen "nog te maken kosten" en "nog te ontvangen bijdragen" zijn gebaseerd op de meest recente exploitatieopzetten.

Vlottende activa- Uitzettingen <1 jaar

Specificatie Uiteenzettingen < 1 jaar:

  31-12-2018 31-12-2017
Vorderingen op openbare lichamen 3.467 3.046
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd < 1 jaar 3.000 0
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen 1.198 1.164
Overige vorderingen 3.363 3.331
Subtotaal 11.028 7.541
Voorziening dubieuze debiteuren 795 553
Totaal uitzettingen < 1 jaar 10.233 6.988

Vorderingen op openbare lichamen

De post ”Vorderingen op openbare lichamen” bestaat voor het grootste deel uit een vordering op het BTW Compensatiefonds. Ultimo 2018 bedroeg deze vordering € 3,1 miljoen.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd < 1 jaar

Met de gewijzigde wet Fido beoogt de wetgever een bijdrage te leveren aan de vereiste daling van de EMU-schuld voor de Nederlandse overheid door de overtollige liquiditeiten van decentrale overheden voortaan zoveel mogelijk te bundelen binnen de overheidssfeer. Deze consolidatie van schuldverhoudingen tussen overheden onderling kan in de eerste plaats worden bereikt door middel van verplicht schatkistbankieren. In de tweede plaats kan consolidatie worden bereikt doordat decentrale overheden hun overtollige middelen gebruiken om onderling leningen te verstrekken. Dit heeft eenzelfde effect op de EMU-schuld als het aanhouden van overtollige middelen in de schatkist. Van de tweede optie is in 2018 geen gebruik gemaakt. Voor 2018 is een drempelbedrag vastgesteld van 0,75% van het begrotingstotaal. Het drempelbedrag bedraagt € 567.600.

Verslagjaar 2018          
(1) Drempelbedrag 567,6      
    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen                           334                    333                    364                    344
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag                           234                    235                    204                    224
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag                               -                          -                          -                          -  
(1) Berekening drempelbedrag
    Verslagjaar      
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar                      75.680      
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen                      75.680      
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat                               -        
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 567,6      
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)                      30.041               30.258               33.453               31.624
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen                           334                    333                    364                    344

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

Gemeente Opsterland neemt deel aan de Stimuleringsregeling Volkshuisvesting (startersleningen). De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de starterslening zijn vastgelegd in de door de gemeenteraad vastgestelde “Verordening Starterslening”. De ontvangen rente minus de beheersvergoeding wordt toegevoegd aan het revolving fund.

Overige vorderingen

De overige vorderingen bestaan vooral uit reguliere debiteuren en uit vorderingen in het kader van de sociale zekerheidsregelingen.

De vorderingen het kader van de sociale zekerheidsregelingen zijn als volgt te specificeren:

BBZ                    616
Terugvordering en verhaal, leenbijstand                 1.295
Krediethypotheken                    462
Totaal                 2.374

De vordering op de reguliere debiteuren op de balansdatum bedraagt € 989.000.

Voorziening dubieuze debiteuren

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren in 2018:

  Sociale zekerheid (excl besluit zelfst.) Overige dubieuze debiteuren Totaal
Stand 1 januari 2018 487 66 553
Toevoegingen 203 118 321
Onttrekkingen 0 -79 -79
Stand 31 december 2018 690 105 795

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de voorziening dubieuze debiteuren voor een belangrijk deel bestaat uit vorderingen op basis van diverse sociale zekerheidsuitkeringen (Algemene bijstand c.a.). De inbaarheid van deze vorderingen wordt jaarlijks beoordeeld. Op grond van de uitgevoerde beoordeling wordt de voorziening dubieuze debiteuren indien nodig aangepast.

Vlottende activa- Liquide middelen

Specificatie:

  31-12-2018 31-12-2017
Overige banksaldi 246 314
Kassaldi 1 1
Totaal liquide middelen 247 315

 

Vlottende activa- Overlopende activa

Specificatie overlopende activa:

  31-12-2018 31-12-2017
Nog te ontvangen inkomsten                 2.703          1.274

Vaste passiva- Totaal specificatie

  31-12-2018 31-12-2017
Eigen vermogen 24.715 25.177
Voorzieningen 11.794 10.164
Vaste schulden 42.307 32.385
Totaal vaste passiva 78.816 67.726

Vaste passiva- Specificatie Eigen vermogen

  Stand per 31-12-2018 Bij Af Stand per 31-12-2018
Algemene reserve        
  Buffer                7.500                     -                       -                  7.500
  Vrij besteedbaar                5.245                2.586                3.832                3.999
  Investeringen                1.782                     -                       -                  1.782
Totaal algemene reserve             14.528               2.586               3.832             13.282
Bestemmingsreserves                8.063                1.876                   990                8.949
Totaal van de reserves              22.591                4.462                4.822              22.230
         
Totaal algemene reserve              14.528                 13.282
Aantal inwoners gemeente Opsterland             29.759                 29.725
Algemene reserve per inwoner (in euro's) € 488,19     € 446,83

 

Vaste passiva- Eigen vermogen- Algemene reserve

Verloopoverzicht Algemene reserve:

Saldo ultimo 2017       14.528
Bij: Resultaat 2017   2.586  
Totaal bij:       2.586
Af: Budgetoverhevelingen van 2017 naar 2018:      
    Culturele hoofdstad 2018 -31  
    Kansen benutten Beetsterzwaag -53  
  Reserve MFA Gorredijk   -882  
  Asbestsanering sportgebouw Nijbeets   -22  
  Streekagenda   -20  
  Resultaat PB 2018   -2.824  
Totaal af:       -3.832
Saldo ultimo 2018       13.282

Buffer

De buffer binnen de algemene reserve is door de gemeenteraad vastgesteld. Deze buffer is gevormd om eventuele onvoorziene tegenvallers op te vangen. Bij het vaststellen van de nota Reserves en Voorzieningen zijn bestemmingsreserves vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve.

Vrij besteedbaar

Het vrij besteedbare deel van de algemene reserve is het bedrag dat bijvoorbeeld beschikbaar is voor de financiering van lasten waarvoor op geen enkel andere wijze dekking kan worden gevonden. Daarnaast behoort het vrij besteedbare deel tot het reguliere weerstandsvermogen van de gemeente.

Investeringen

Het “investeringen”-deel van de algemene reserve geeft ruimte voor het realiseren van investeringen die nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd voor een eigen reserve maar waarvan al wel een globaal beeld is van de verwachting.

Vaste passiva- Eigen vermogen- Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves maken onderdeel uit van het weerstandsvermogen. Dit geldt alleen voor zover de reserves niet aan het betreffende doel worden besteed. Bestemmingsreserves zijn die onderdelen van het eigen vermogen waar de raad een bepaalde bestemming aan heeft gegeven.

In onderstaand overzicht worden bovenstaande bestemmingsreserves opgesplitst per doel/functie:

 Programma   Omschrijving   Stand per 31-12-2017   Bij (storting)   Af (onttrekking)   Stand per 31-12-18  Soort reserve
0 Reserve organisatiedoelstellingfonds                       224               73               297 egalisatie
Totaal progr. 0   224 73   297  
             
2 Reserve ontsluitingsweg Loevestein Gorredijk                       518               -                 -               518 besteding
2 Reserve GVVP                       181               -                 -               181 besteding
2 Reserve onderhoud verharding BKP                         -               248               -               248 egalisatie
2 Reserve onderhoud wegen                        17               -                 17               -   egalisatie
Totaal prog. 2                       716             248               17             947  
             
3 Reserve Breedband internet/Glasvezelnetwerk                       150                   2             148 besteding
3 Reserve recreatie en toerisme                       218             168              69            316 egalisatie
Totaal prog. 3 368 168 71 464  
             
4 Reserve MFA Gorredijk                         -            1.083               -            1.083 besteding
4 Reserve huisvesting basisonderwijs                    4.754                 5               68          4.691 egalisatie
4 Reserve huisvesting speciaal onderwijs                       376               29               -               405 egalisatie
Totaal prog. 4                    5.130          1.117               68          6.179  
             
6 Reserve verbouw dorpshuizen                       260               30             200               90 besteding
             
7 Reserve riolering                         -                 86                 86 egalisatie
             
8 Reserve duurzaam bouwen                        31               -                   9               22 egalisatie
8 Reserve Komplannen                       470               -                 51             419 egalisatie
8 Reserve herinrichting Skoalleane Ureterp                        63               -                 -                 63 besteding
8 Reserve herinrichting de Vlecke Gorredijk                       148               -                 -               148 besteding
8 Reserve herinrichting Vlaslaan Beetsterzwaag                       573               -               573               -   besteding
8 Reserve Invoering omgevingswet                        80             154               234 egalisatie
Totaal prog. 8                    1.365             154             633             886  
             
Totaal bestemmingsreserves                    8.063          1.876             990          8.949  

Vaste passiva-Eigen vermogen-Toelichting Bestemmingsreserves

Programma 0

Reserve organisatiedoelstellingsfonds

De doelstelling van deze egalisatiereserve is het egaliseren van kosten die verband houden met organisatieontwikkeling, mobiliteitsbevordering en uitstroom van personeel als gevolg van bezuinigingen en/of OWO-samenwerking. De egalisatie over 2018 betreft een storting van € 73.000 in deze reserve.

Programma 2

Reserve ontsluitingsweg Loevestein Gorredijk

Deze reserve heeft als doel het dekken van de eenmalige afschrijving van de investering in de herinrichting van de ontsluitingsweg Loevestein te Gorredijk.

Reserve GVVP

Deze reserve heeft het doel het dekken van een tweetal GVVP-projecten.

Reserve onderhoud verharding BKP

Deze reserve heeft als doel het egaliseren van de kosten die verband houden met onderhoud verharding BKP. In 2018 is een storting gedaan van € 248.000.

Reserve onderhoud wegen

Deze reserve heeft als doel het egaliseren van onderhoudskosten wegen. In 2018 is het gehele saldo van  € 17.000 onttrokken aan de reserve in verband met gemaakte kosten voor onderhoud wegen.

Programma 3

Reserve breedbandinternet/glasvezelnetwerk

Deze reserve heeft als doel het dekken van de eenmalige afschrijving van de investering in breedbandinternet/glasvezelnetwerk. In 2018 is € 2.000 onttrokken in verband met gemaakte kosten ambassadeurs. De ambassadeurs hebben Kabelnoord en de gemeente geholpen in een campagne om de vraagbundeling van glasvezel in de buitengebieden (witte gebieden) aan te jagen. Deze gezamenlijke inspanning heeft geleid tot een aansluitpercentage van circa 80%. Een mooi resultaat. De aanleg van glasvezel in de buitengebieden in Opsterland wordt gerealiseerd in de periode mei 2019 tot en met oktober 2019. Daarmee is er een adequate snelle toekomstbestendige breedbandvoorziening beschikbaar voor bewoners en bedrijven in het buitengebied.

Reserve recreatie en toerisme

Dit betreft een egalisatiereserve. Het saldo van de baten (toeristenbelasting) en lasten (kosten van recreatie) wordt aan deze reserve onttrokken of toegevoegd. In 2018 waren de baten (€ 168.000) hoger dan de lasten (€ 69.000) het overschot van € 98.000 is aan deze reserve toegevoegd.

Programma 4

Reserve MFA Gorredijk

Deze reserve heeft als doel het dekken van de eenmalige afschrijving van de investering in de MFA Gorredijk. In 2018 is € 1.083.000 aan de reserve toegevoegd

Reserve huisvesting basisonderwijs

Deze reserve heeft als doel het egaliseren van de kosten van huisvesting (waaronder de afschrijving op MFC's) van het basisonderwijs. Er is in 2018 € 63.000 onttrokken aan deze reserve.

Reserve huisvesting speciaal onderwijs

Deze reserve heeft als doel het egaliseren van de kosten van huisvesting van het speciaal onderwijs. In 2018 is er € 29.000 toegevoegd aan deze reserve.

Programma 6

Reserve verbouw dorpshuizen

Het dorpshuizenbeleid is gebaseerd op het uitgangspunt dat elk dorp beschikt over een openbare accommodatie voor sociale- en culturele activiteiten. Het doel van deze reserve is dat de gemeente bijdraagt in de kosten van verbouwing van dorpshuizen. Elk jaar wordt € 30.000 in deze reserve gestort. Daarnaast is er in 2018 € 200.000 onttrokken aan deze reserve en aan de reserve MFA Gorredijk toegevoegd.

Programma 7

Reserve Riolering

Deze reserve heeft een egalisatiefunctie. Er is in 2018 € 86.000 aan deze reserve toegevoegd.

Programma 8

Reserve duurzaam bouwen

De reserve duurzaam bouwen heeft een egalisatiefunctie. In 2018 is € 9.000 onttrokken aan deze reserve dit had betrekking op subsidies zonneboilers.

Reserve komplannen

De reserve komplannen heeft een egalisatiefunctie. Doordat meer aan bestemmingsplannen is besteed dan begroot wordt het verschil geëgaliseerd en onttrokken aan deze reserve, in 2018 was dit  € 51.000.

Reserve herinrichting Skoalleane Ureterp

Deze reserve heeft het doel het dekken van de eenmalige afschrijving van de investering in de herinrichting van de Skoalleane te Ureterp.

Reserve herinrichting De Vlecke Gorredijk

Deze reserve heeft het doel het dekken van de eenmalige afschrijving van de investering in de herinrichting van De Vlecke Gorredijk.

Reserve herinrichting Vlaslaan Beetsterzwaag

Deze reserve heeft het doel het dekken van de eenmalige afschrijving van de investering in de herinrichting van de Vlaslaan te Beetsterzwaag. In 2018 is de herinrichting Vlaslaan gereed gekomen, daarom valt de gehele reserve van € 573.000 vrij.

Reserve invoering omgevingswet

Deze reserve heeft een egalisatiefunctie.  Aan deze reserve is in 2018 € 154.000 toegevoegd doordat minder aan de invoering omgevingswet is besteed dan is begroot.

Vaste passiva- Voorzieningen

Omschrijving  Saldo ultimo 2017   Dotatie   Onttrekking   Saldo ultimo 2018 
73804 Voorziening wethouderspensioenen             3.287     153      204             3.236
73805 Voorziening SPP                113        250      100                  263
73919 Latente belasting schuld VPB                        -         20           -                  20
73930 Voorziening onderhoud sportvelden                105       55        78                  82
73932 Voorziening groot onderhoud rioleringen             1.222     300        91             1.431
73933 Voorziening beheersplan kunstwerken                835     258      197                896
73934 Voorziening onderhoud gebouwen                479     731      954                256
73935 Voorziening Precariobelasting             4.000  3.077    1.700             5.377
73940 Voorziening Begraafrechten                122     121        10                233
Totaal            10.164  4.965   3.335            11.794

Toelichting op de voorzieningen:

Wethouderspensioenen (dotatie € 153.000, onttrekking van € 204.000)

In 2018 is € 204.000 onttrokken ten behoeve van pensioenuitkeringen en pensioenoverdracht vertrokken wethouder. Daarnaast is € 153.000 toegevoegd om de voorziening op peil te houden. 

Voorziening SPP (dotatie € 250.000, onttrekking € 100.000)

In 2018 is € 100.000 onttrokken ten behoeve van aangegane verplichtingen in verband mobiliteit van personeel. Daarnaast is € 250.000 toegevoegd om de voorziening op peil te houden. 

Latente belastingschuld Vpb (Vennootschapsbelasting)

Op deze voorziening staan de betaalde voorlopige aanslagen Vpb. Zodra de aanslagen definitief worden vervallen deze bedragen. 

Onderhoud sportvelden (dotatie € 55.000; onttrekking van € 78.000)

De voorziening onderhoud sportvelden heeft als doel de financiering van het groot onderhoud aan sportvelden op basis van het beheerplan sportvelden. Door het uitvoeren van het planmatig groot onderhoud kunnen grote investeringen worden uitgesteld. In 2018 is € 78.000 besteed aan groot onderhoud sportvelden en is € 55.000 toegevoegd aan deze voorziening.

Groot onderhoud riolering (dotatie € 300.000, onttrekking van € 92.000)

In 2018 waren de kosten voor groot onderhoud € 92.000. De jaarlijkse storting is € 300.000 (conform het GRP).

Vervanging en verbetering riool (onttrekking van € 399.000 en storting van € 300.000)

De voorziening vervanging en verbetering riool heeft als doel het dekken van de kosten van toekomstige investeringen in de vervanging en verbetering van het riool. Deze voorziening is in mindering gebracht op de investeringen in de riolering (zie de toelichting op de materiële vaste activa).

Jaarlijks wordt € 300.000 gestort in de voorziening (conform het GRP). Er is in 2018 € 399.000 onttrokken ten behoeve van riolering Vlaslaan Beetsterzwaag en renovatie rioolgemaal Klein Groningen.

Beheersplan kunstwerken (dotatie 258.000, onttrekking van € 197.000)

In 2018 zijn de kosten voor groot onderhoud aan kunstwerken van € 197.000 onttrokken aan deze voorziening. Op basis van het meerjarig onderhoudsplan is € 258.000 aan de voorziening toegevoegd.

Onderhoud gebouwen (dotatie € 731.000, onttrekking van € 954.000)

Op basis van het meerjarenonderhoudsplan is € 731.000 toegevoegd aan deze voorziening. De kosten voor het groot onderhoud € 954.000 zijn ten laste van de voorziening gebracht.

Precariobelasting (dotatie € 3.077.000, onttrekking € 1.700.000)

Aan deze voorziening is in 2018 € 3.077.000 toegevoegd. Deze toevoeging bestaat uit het corrigeren van de in de verantwoording 2017 geboekte vermindering over voorgaande jaren (€ 728.000) en naheffingsaanslagen over 2016 en 2017 ( € 431.000). Daarnaast is voor precario 2018 een storting van € 1.919.000 gedaan. De onttrekking bestaat uit een vrijval van precario over 2017.

Begraafrechten (dotatie € 121.000, onttrekking € 10.000)

De gewijzigde verslaggevingsvoorschriften geven aan dat ontvangen begraafrechten die betrekking hebben op meerdere jaren opgenomen dienen te worden in een voorziening. In 2018 is € 10.000 van de voorziening vrijgevallen omdat dit deel van de voorziening betrekking heeft op 2018.

Vaste passiva- Vaste schulden

De vaste schulden hebben voor € 30 miljoen betrekking op door de gemeente aangetrokken langlopende geldleningen. Daarnaast heeft € 12,3 miljoen betrekking op de langlopende leningen die doorgeleend zijn aan de woningbouwverenigingen. Deze leningen zijn door de gemeente aangetrokken en één op één doorgeleend zodat voor de gemeente geen nadeel ontstaat. Een nadere specificatie staat bij de balanspost “Financiële vaste activa”. Daar zijn de aangetrokken leningen vermeld.

Het verloop van de langlopende leningen is als volgt:

  Boekwaarde 31-12-2017 Opgenomen Rente Aflossing Boekwaarde 31-12-2018
Bank Nederlandse Gemeenten           19.000         16.000              184           5.000         30.000
Leningen t.b.v. Woningbouwverenigingen          13.385                -                625           1.078         12.307
Totaal          32.385         16.000              810           6.078         42.307

 

Vlottende passiva- Totaal specificatie

  31-12-2018 31-12-2017
Netto-vlottende schulden          5.636                                        10.177
Overlopende passiva          6.522                                        11.308
Totaal vlottende passiva         12.158                                        21.485

Vlottende passiva- Netto-vlottende schulden

Onder netto-vlottende schulden worden verstaan die schulden die een rente typische looptijd kennen die korter is dan één jaar.

De netto vlottende schulden bestaan per balansdatum uit:

  31-12-2018 31-12-2017
Kasgeldleningen 4.000 9.500
Overige schulden 1.636 677
Totaal  5.636 10.177

 

Vlottende passiva- Overlopende passiva

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt:

  31-12-2018 31-12-2017
Vooruitontvangen bedragen                    1.077              855
Nog te betalen bedragen              5.445              10.453
Totaal                6.522              11.308

Het verloop van de vooruitontvangen bedragen is als volgt:

   Saldo 31-12-2017  Toevoegingen   Vrijval   Saldo 31-12-2018 
 Nedvang zwerfafval                      36                     38                     36                     38
 Provincie Fryslan         
 - Fietsoversteek D. Nieuwenhuisweg                      36                       36                      -  
 - Fietsoversteek 't Hou                      36                     22                     36                     22
 - Klein Groningen                    245                      -                     245                      -  
 Gemeente Heerenveen         
 - Project Ervaren en Turf                      31                      -                       31                      -  
 Gemeente Westellingwerf         
 - Project Ervaren en Turf                      15                      -                       15                      -  
 Gemeente Smallingerland         
 - Project Ervaren en Turf                      31                      -                       31                      -  
 Gemeente Oostellingwerf         
 - Project Ervaren en Turf                      15                      -                       15                      -  
 Gemeente Opsterland         
 - Project Ervaren en Turf                      25                   557                     25                   557
 Elkien         
 - De Vlecke Gorredijk                    387                   387                   387                   387
Overige vooruitontvangen bedragen   73 - 73
 Totaal                    855                1.077                857                   1.077

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Borgstellingen

Onze gemeente staat per 31 december 2018 borg voor € 25 miljoen. Het bedrag is, conform de verslaggevingseisen, buiten de balans onder passiva verantwoord.

De specificatie van dit bedrag is:

Naam geldnemer saldo 31-12-2018 saldo 31-12-2017
Elkien                  -                1.110
Stichting "de Buorskip" B'zwaag-Olterterp                  53                   62
WoonFriesland             2.435              2.541
Indirect gegarandeerde geldleningen WSW en NWB           20.373            20.373
Particuliere woningbezitters             2.167              2.679
Totaal            25.028            26.763

Gemeentegarantie:

De borgstellingen in het kader van de regeling “gemeentegarantie” hebben betrekking op 68 verstrekte hypotheken (adressen). De afgegeven garanties lopen af, er komen geen nieuwe garanties bij. De verstrekte gemeentegarantie met het hoogste saldo is per ultimo 2018 € 105.957. Het gemiddelde gegarandeerde bedrag is € 31.872. Gezien de hoogte van de gegarandeerde leningen zal de waarde van de betreffende woningen hoger zijn dan het gegarandeerde bedrag. Het risico voor onze gemeente is daarom beperkt.

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurovereenkomst brandkranen

Het betreft hier een overeenkomst met Vitens (het waterleidingbedrijf) voor onbepaalde tijd.

Afvalverwerking, straatvegen en kolken zuigen

Met Omrin is een overeenkomst voor onbepaalde tijd afgesloten. De kosten voor afvalverwerking, straatvegen en kolken zuigen bedragen jaarlijks € 904.000.

Huur kopieerapparatuur

In 2014 is het aanbestedingstraject afgerond voor huur en onderhoud van multifunctional printers. Er is een huurovereenkomst afgesloten voor 3 jaar, met mogelijkheid om dit 2 keer een jaar te verlengen. De overeenkomst is ingegaan op 18 augustus 2014 en de kosten bedragen € 25.000 per jaar.

Overeenkomst Accountantsdiensten

Er is een overeenkomst afgesloten voor 2 jaar met de mogelijkheid deze overeenkomst te verlengen met tweemaal een één kalenderjaar tot uiterlijk 31 december 2019. Deze Overeenkomst is in werking getreden op 1 januari 2016 en verlengt tot 31 december 2019.  De kosten per jaar bedragen € 25.677 (1/3 deel van € 77.000). Omdat deze dienst in OWO verband is aanbesteed komt 1/3 deel ten laste van onze gemeente.

Overeenkomst onderhoud groen

Deze overeenkomsten zijn aangegaan voor bepaalde tijd. Deze hebben een looptijd van twee jaar, met ingang van juni 2017. De overeenkomst kan maximaal tweemaal één jaar verlengd worden. De kosten bedragen € 350.000 per jaar

Overeenkomst koffieautomaat

In 2017 is er een leaseovereenkomst betreffende de koffieautomaten. De vaste kosten bedragen per jaar € 13.880. De overeenkomst is aangegaan voor drie jaar met de mogelijkheid om dit met een jaar te verlengen.

Cultuureducatie
In 2018 is een dienstverleningsovereenkomst met Stichting Keunstwurk aangegaan voor inzet cultuurcoach voor basisscholen en speciaal onderwijs 2018-2020. De contractwaarde bedraagt € 72.000.

Beheer en onderhoud kunstwerken

In 2015 is een overeenkomst met De Boer en De Groot Civiele Werken aangegaan voor het beheer en onderhoud van kunstwerken (bruggen e.d.) 2015-2019. De contractwaarde bedraagt € 1.223.000 voor de gehele looptijd van het contract.

Buurtsportwerk 

In 2018 is een overeenkomst met Stichting Sport Frylân gesloten voor 4 jaar, looptijd 2018-2021 voor uitvoering van het project Buurtsportwerk Opsterland 2018-2021. De contractwaarde bedraagt € 403.300 voor de gehele looptijd van het contract.

Overzicht van baten en lasten met toelichting

Toelichting

Begrotingsrechtmatigheid

De door de raad vastgestelde begroting en begrotingswijzigingen zijn de norm voor de begrotingsrechtmatigheid. Bestedingen boven het vastgestelde begrotingsbedrag (lasten) per programma die niet door de raad zijn geautoriseerd zijn strikt genomen onrechtmatig. Er kunnen verschillende soorten begrotingsafwijkingen worden onderkend. Het hangt dan van de reden af of de overschrijding meetelt in het oordeel van de accountant. 

Uit onderstaande tabel blijkt dat er bij enkele programma's een overschrijding is bij de lasten. We hebben geconstateerd dat deze overschrijdingen passen binnen het bestaande beleid en niet eerder bekend waren. De overschrijdingen vallen daarmee in de categorie “onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel”.

Wij verzoeken de raad deze overschrijdingen alsnog te autoriseren door middel van het vaststellen van de Jaarstukken 2018. Voor een toelichting op de overschrijding verwijzen we naar de financiële analyses bij de betreffende programma's.

 

Overzicht baten en lasten

Programma (bedragen x € 1.000) Primitieve begroting 2018 Actuele begroting 2018 Rekening 2018 Verschil begroot-rekening
0 Bestuur en ondersteuning        
Baten -2.619 -2.656 -3.585 929
Lasten 4.316 4.326 5.233 -907
Saldo 1.697 1.670 1.648 22
1 Veiligheid        
Baten -46 -46 -25 -21
Lasten 2.006 2.006 1.997 9
Saldo 1.960 1.960 1.972 -12
2 Verkeer en vervoer        
Baten -92 -127 -598 471
Lasten 2.824 2.949 2.740 209
Saldo 2.731 2.822 2.142 680
3 Economie        
Baten -149 -167 -329 162
Lasten 433 499 724 -224
Saldo 284 332 394 -62
4 Onderwijs        
Baten -213 -231 -154 -77
Lasten 2.858 2.907 2.660 247
Saldo 2.645 2.676 2.506 170
5 Sport, cultuur en recreatie        
Baten -111 -1.011 -522 -489
Lasten 5.883 6.925 6.168 757
Saldo 5.772 5.914 5.646 269
6 Sociaal domein        
Baten -10.532 -10.556 -10.953 397
Lasten 34.316 36.707 38.723 -2.016
Saldo 23.784 26.152 27.770 -1.618
7 Volksgezondheid en milieu        
Baten -6.064 -5.944 -6.200 256
Lasten 6.713 6.755 6.980 -225
Saldo 649 811 780 31
8 Bouwen, wonen en Gronden (VHROSV)        
Baten -4.305 -3.644 -2.717 -927
Lasten 4.688 4.688 3.348 1.340
Saldo 383 1.044 631 413
Totaal van de programma's        
Baten totaal -24.131 -24.382 -25.084 702
Lasten totaal 64.037 67.763 68.573 -809
Saldo totaal programma's 39.906 43.381 43.488 -107
         
Algemene dekkingsmiddelen        
Baten        
Lokale heffingen OZB -4.309 -4.309 -4.393 84
Lokale heffingen precariobelasting -1.700 -1.700 -3.702 2.002
Gemeentefonds -44.554 -45.024 -45.950 926
Dividend -10 -120 -169 49
Financieringsfunctie -141 -199 80 -280
Totaal baten -50.714 -51.352 -54.133 2.781
Lasten        
Lokale heffingen OZB 679 717 743 -26
Lokale heffingen dotatie voorziening precariobelasting 1.700 1.700 2.346 -646
Totaal lasten 2.379 2.417 3.089 -673
Totaal saldo Algemene dekkingsmiddelen -48.336 -48.936 -51.044 2.108
         
Overhead        
Baten -333 -270 -774 504
Lasten 8.658 9.076 8.781 295
Totaal saldo Overhead 8.325 8.806 8.007 799
         
Vennootschapsbelasting        
Baten 0 0 0 0
Lasten 10 10 11 -1
Totaal saldo Vennootschapsbelasting 10 10 11 -1
         
Saldo baten -75.179 -76.005 -79.992 3.987
Saldo lasten 75.084 79.266 80.454 -1.187
Resultaat voor bestemming -95 3.261 462 2.800
         
Mutaties reserves        
Toevoegingen reserves 338 1.379 1.876 -496
Onttrekkingen reserves -501 -4.718 -4.822 104
Totaal mutaties reserves -163 -3.338 -2.947 -392
         
Resultaat na bestemming -258 -77 -2.485 2.408

Totaaloverzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2018 (primair) Begroting 2018 (inc. wijzigingen) Realisatie 2018 Verschil begroting / realisatie
Lasten 74.257 78.174 79.376 -1.202
Baten 75.179 75.920 79.992 -4.072
Saldo voor bestemming 921 -2.254 616 -2.870
Onttrekkingen 501 4.718 4.822 -105
Stortingen 338 1.379 1.876 -497
Mutaties reserves 163 3.338 2.947 392

Programma 0

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2018 (primair) Begroting 2018 (inc. wijzigingen) Realisatie 2018 Verschil begroting / realisatie
Lasten 15.611 15.812 17.103 -1.292
Baten 53.666 54.194 58.493 -4.299
Saldo voor bestemming 38.055 38.382 41.390 -3.007
Onttrekkingen 501 4.718 4.822 -105
Stortingen 338 1.379 1.876 -497
Mutaties reserves 163 3.338 2.947 392

Programma 1

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2018 (primair) Begroting 2018 (inc. wijzigingen) Realisatie 2018 Verschil begroting / realisatie
Lasten 2.006 2.006 1.997 9
Baten 46 46 25 21
Saldo voor bestemming -1.960 -1.960 -1.972 12

Programma 2

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2018 (primair) Begroting 2018 (inc. wijzigingen) Realisatie 2018 Verschil begroting / realisatie
Lasten 2.824 2.949 2.740 209
Baten 92 127 598 -471
Saldo voor bestemming -2.731 -2.822 -2.142 -680

Programma 3

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2018 (primair) Begroting 2018 (inc. wijzigingen) Realisatie 2018 Verschil begroting / realisatie
Lasten 443 509 734 -225
Baten 149 167 329 -162
Saldo voor bestemming -294 -342 -405 63

Programma 4

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2018 (primair) Begroting 2018 (inc. wijzigingen) Realisatie 2018 Verschil begroting / realisatie
Lasten 2.858 2.907 2.660 247
Baten 213 231 154 77
Saldo voor bestemming -2.645 -2.676 -2.506 -170

Programma 5

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2018 (primair) Begroting 2018 (inc. wijzigingen) Realisatie 2018 Verschil begroting / realisatie
Lasten 5.883 6.925 6.168 757
Baten 111 1.011 522 489
Saldo voor bestemming -5.772 -5.914 -5.646 -269

Programma 6

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2018 (primair) Begroting 2018 (inc. wijzigingen) Realisatie 2018 Verschil begroting / realisatie
Lasten 34.316 36.707 38.723 -2.016
Baten 10.532 10.556 10.953 -397
Saldo voor bestemming -23.784 -26.152 -27.770 1.618

Programma 7

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2018 (primair) Begroting 2018 (inc. wijzigingen) Realisatie 2018 Verschil begroting / realisatie
Lasten 5.629 5.671 5.903 -232
Baten 6.064 5.944 6.200 -256
Saldo voor bestemming 436 274 298 -24

Programma 8

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2018 (primair) Begroting 2018 (inc. wijzigingen) Realisatie 2018 Verschil begroting / realisatie
Lasten 4.688 4.688 3.348 1.340
Baten 4.305 3.644 2.717 927
Saldo voor bestemming -383 -1.044 -631 -413

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

De ramingen zijn gebaseerd op bestaand beleid. Bedragen (zowel de baten als lasten) zijn niet meerjarig geïndexeerd. De baten met betrekking tot belastingen en heffingen zijn voor 2018, waar mogelijk geïndexeerd met het percentage BBP (bruto binnenland product) van 1,4%. Bij het bepalen van de loonkosten is rekening gehouden met (verwachte) cao afspraken.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor onze gemeente is € 181.000. Het weergegeven toepasselijke WNT maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bedragen x € 1

 

 

Gegevens 2018

K. van Veen

I. Zwart

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 – 31/12

01/01  - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 

1,0

0,8889

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 106.185

€ 75.560

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 17.222

       € 11828

Subtotaal

€ 123.408

 € 87.389

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 189.000

€ 168.002

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

€ 123.408

€ 87.389

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

 

 

 

Gegevens 2017

K. van Veen

I. Zwart

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,00

0,8889

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 107.114

€ 75.173

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 15.938

€ 10.795

Totale bezoldiging

€ 123.052

85.968

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 181.000

€ 160.890

Motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2018 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Overzicht incidentele baten en lasten

 

   Begroting 2018 na wijzigingen   Jaarrekening 2018   Verschil begroting / jaarrekening  Programma
Baten        
Grondexploitatie                      94                568                        474 8
Gemeentefonds knelpunt sociaal domein                      -                  848                        848 0
Gemeentefonds aftrek. voorgaande jaren                      -                    46                          46 0
Gemeentefonds 2018 - 166 166 0
Precariobelasting                   -             1.718                     1.718 0
Budget WMO - 214 214 6
Budget Jeugd - 125 125 6
Verkoop gebouwen en groenstroken                      -                  256                        256 0
Nagekomen subsidie Hegedyk / Nijewei                      -                  382                        382 2
Nagekomen bijdrage provincie t.b.v. PHK                      -                  101                        101 0
Snippergroen    -                  47                          47 5
Onttrekkingen aan reserves:                                
Reserve duurzaam bouwen                      10                    9                          -1 8
Reserve breedband internet                      40                    2                        -38 3
Reserve dorpshuizen                    200                200                          -   6
Reserve herinrichting Vlaslaan                      -                  573                        573 8
Reserve recreatie en toerisme

-

69 69 5
Reserve onderhoud wegen

-

17 17 2
Reserve huisvesting basisonderwijs

256

68 -188 4
Reserve Komplannen

-

51 51 8
Algemene reserve t.b.v. resultaat perspectiefbrief 2018

2.824

2.824 - 0
Algemene reserve t.b.v. MFA Gorredijk                    883                883                          -   4
Algemene reserve t.b.v. Sinneblomstrjitte                    200                  -                        -200 2
Algemene reserve t.b.v. Culturele Hoofdstad 31 31 0 5
Algemene reserve t.b.v. Project Kansen Beetsterzwaag 56 53 -3 4
Algemene reserve t.b.v. asbestsanering sport Nij Beets 55 22 -33 5
Algemene reserve t.b.v. nieuwkomers 58 - -58 6
Algemene reserve t.b.v. streekagenda 20 20 0 3
Algemene reserve t.b.v. ondernemers Opsterland 28 0 -28 3
Totaal incidentele baten                4.755            9.293                    4.539  
         
Lasten        
Extra formatie                    180                180                          -   0
Algemeen budget raad                      15                    7                            8 0
Projectkosten OWO                      25                  10                          15 0
Invoering omgevingswet                    175                  21                        154 8
Subsidie De Wier                      30                  15                          15 6
Kosten OR                      16                  16                          -   0
Onderhoud kapitaalgoederen                    248                248                          -   2
Knelpunten organisatie incidenteel                      74                  25                          49 0
OWO-VTH                      58                  15                          43 0
OWO-BV                      48                    5                          43 0
Overige OWO ontw.                        8                    8                          -   0
Informatiebeveiliging en privacy                      60                    4                          56 690
Beveiliging                      18                    7                          11 0
Essenziekte                    156                  10                        146 5
Groenplan Bakkeveen                        5                    5                          -   5
Onderzoek zwembad Bakkeveen                      22 11                          11 5
Bijstelling budget WMO                    600 125                      475 6
Bijstelling budget Jeugd                 1.600 350                    1.250 6
Voorziening pensioen wethouders                      -                  153                      -153 0
Herinrichting Vlaslaan                      -                  228                      -228 8
Bedrijventerrreinen                  276                      -276 3
Kapitaallasten Sinneblomstrjitte                    200                  -                          200 2
dotatie voorziening  SPP - 242 -242 0
Afwaardering aandelen deelneming Fryslân Miljeu - 23 -23 0
Dotaties aan reserves:        
Reserve verbouw dorpshuizen                      30                  30                          -   6
Reserve onderhoud verharding BKP 248 248 - 2
Reserve huisvesting basisonderwijs 0 5 -5 4
Reserve huisvesting speciaal onderwijs 23 29 -6 4
Reserve riolering - 86 -86 7
Reserve omgevingswet                      -                  154                      -154 8
Reserve MFA                 1.083             1.083                          -   4
Reserve Organisatiedoelstellingenfonds -                  73                        -73 0
Reserve recreatie en toerisme -                168                      -168 3
Totaal incidentele lasten                4.922            3.860                    1.062  
         
Saldo incidentele baten en lasten                 -168             5.433 5.601  

 

Uiteenzetting financiële positie

Reserves

Omschrijving (bedragen x € 1.000)  Saldo 31-12-17   Dotatie   Onttrekking   Saldo 31-12-18 
73670 Reserve duurzaam bouwen                        31           -                  9                        23
73672 Reserve Komplannen                      470           -                51                      419
73677 Reserve herinrichting Skoalleleane Ureterp                        63           -                 -                          63
73678 Reserve herinrichting de Vlecke Gorredijk                      148           -                 -                        148
73679 Reserve herinrichting Vlaslaan Beetsterzwaag                      573           -               573                        -  
73681 Reserve Invoering omgevingswet                        80         154               -                        234
73685 Reserve onderhoud wegen                        17           -                17                        -  
73700 Reserve verbouw dorpshuizen                      260           30             200                        90
73705 Reserve recreatie en toerisme                      218         168              69                      316
73714 Reserve MFA Gorredijk                        -        1.083               -                      1.083
73730 Reserve huisvesting basisonderwijs                    4.753             5              68                    4.690
73731 Reserve huisvesting speciaal onderwijs                      376           29               -                        405
73753 Reserve ontsluitingsweg Loevestein Gorredijk                      518           -                 -                        518
73757 Reserve GVVP                      181           -                 -                        181
73761 Reserve onderhoud verharding BKP                        -           248               -                        248
73762 Reserve Breedband internet                      150           -                  2                      148
73763 Reserve Riolering                        -             86               -                          86
73771 Reserve organisatiedoelstellingfonds                      224           73               -                        297
Totaal                    8.063      1.876             990                    8.949

Algemene reserve

Omschrijving (bedragen x € 1.000)  Saldo 31-12-17   Dotatie   Onttrekking   Saldo 31-12-18 
73600 Algemene reserve buffer                    7.500           -                 -                      7.500
73601 Algemene reserve vrij deel                    5.245      2.586          3.832                    3.999
73602 Algemene reserve investeringen                    1.782           -                 -                      1.782
Totaal                  14.528      2.586          3.832                  13.281

Voorzieningen

Omschrijving (bedragen x €1.000)  Saldo 31-12-17   Dotatie   Onttrekking   Saldo 31-12-18 
73804 Voorziening wethouderspensioenen                    3.287         153             204                    3.236
73805 Voorziening SPP                      113             250             100                        263
73919 Latente belasting schuld VPB                        -             20               -0                        20
73930 Voorziening onderhoud sportvelden                      105           55              78                        82
73932 Voorziening groot onderhoud rioleringen                    1.222         300              91                    1.431
73933 Voorziening beheersplan kunstwerken                      835         258             197                      896
73934 Voorziening onderhoud gebouwen                      479         731             954                      256
73935 Voorziening Precariobelasting                    4.000      3.077          1.700

                   5.377

73940 Voorziening Begraafrechten                      123         121              10                      233
Totaal                  10.164      4.965          3.334                  11.795

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa)

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa)

SISA 2018

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakveld x € 1.000  Baten   Lasten 
0.1 Bestuur        -278         1.657
0.10 Mutaties reserves     -4.822         1.876
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten             -           2.485
0.2 Burgerzaken        -505            642
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden        -385            909
0.4 Overhead        -774         9.023
0.5 Treasury     -1.849         1.757
0.61 OZB woningen     -2.941            729
0.62 OZB niet-woningen     -1.452               14
0.63 Parkeerbelasting             -                  -  
0.64 Belastingen overig     -4.192         2.349
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds  -46.116                -  
0.8 Overige baten en lasten             -                 23
1.1 Crisisbeheersing en brandweer             -           1.490
1.2 Openbare orde en veiligheid           -25            506
2.1 Verkeer en vervoer        -598         2.735
2.3 Recreatieve havens             -                  -  
2.4 Economische havens en waterwegen             -                  -  
2.5 Openbaar vervoer             -                   5
3.1 Economische ontwikkeling           -35            141
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur        -113            426
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen             -              154
3.4 Economische promotie        -181               13
4.1 Openbaar basisonderwijs             -              266
4.2 Onderwijshuisvesting           -18         1.315
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken        -136         1.079
5.1 Sportbeleid en activering           -65            284
5.2 Sportaccommodaties           -76            927
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie             -0            493
5.4 Musea           -11               67
5.5 Cultureel erfgoed             -5                 5
5.6 Media             -              596
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie        -365         3.796
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie        -260         1.864
6.2 Wijkteams           -28            624
6.3 Inkomensregelingen  -10.149      12.155
6.4 Begeleide participatie             -           3.973
6.5 Arbeidsparticipatie           -15         1.454
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)           -45            736
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+        -385         6.473
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-             -        10.280
6.81 Geëscaleerde zorg 18+             -              103
6.82 Geëscaleerde zorg 18-           -71         1.060
7.1 Volksgezondheid             -           1.105
7.2 Riolering     -2.632         2.123
7.3 Afval     -3.401         2.738
7.4 Milieubeheer             -              693
7.5 Begraafplaatsen en crematoria        -168            321
8.1 Ruimtelijke ordening           -25            279
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)     -1.997         1.606
8.3 Wonen en bouwen        -695         1.464
Totaal  -84.814      84.814

Het verdelingsprincipe waarmee de indirecte lasten over de taakvelden zijn verdeeld, is gebaseerd op de toegerekende fte's aan de activiteiten. De rente is verdeeld op basis van de boekwaarde van de vaste activa.

Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht

Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de vrij besteedbare lokale heffingen, de uitkering uit het gemeentefonds, financieringsfunctie en de dividenduitkeringen.

De specificatie van de algemene dekkingsmiddelen is:

Omschrijving (bedragen x € 1.000) begroting 2018 na wijzigingen jaarrekening 2018
lasten:    
lokale heffingen onroerendezaakbelasting 716 743
lokale heffingen dotatie voorziening precariobelasting) 1.700 2.346
totaal lasten 2.416 3.089

baten:

   
lokale heffingen onroerendezaakbelasting 4.309 4.393
lokale heffingen precariobelasting 1.700 1.718
gemeentefonds 45.024 45.950
dividend 120 169
financieringsfunctie 191 -80
totaal baten 51.344 52.150
saldo algemene dekkingsmiddelen 48.928 49.061

Kosten Overhead

Overzicht

Onder overhead wordt verstaan alle lasten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Door deze duidelijk definitie kan een eenduidig inzicht worden gegeven in de lasten die direct zijn toe te rekenen aan bepaalde taakvelden. Deze definitie is gebaseerd op een richtinggevende notitie van de Commissie BBV.

.

Vennootschapsbelasting

Overzicht

In de begroting 2018 is voor vennootschapsbelasting een bedrag opgenomen van € 10.000. De belastingaangifte over 2018 is nog niet definitief, we zijn nog in overleg met de belastingdienst.  De voorlopige aanslag over 2018 bedroeg afgerond € 11.000.

Onvoorzien

Overzicht

De post onvoorzien is in 2018 als volgt besteed:

Beschikbaar volgens de vastgestelde begroting 2018 37.500
besteed is:  
project Culturele Hoofdstad (LF2018) 16.000
resteert 21.500