Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Inleiding

Inleiding

Hierbij bieden wij u onze verantwoording van het gevoerde bestuur in het jaar 2018 aan. De verantwoording bestaat uit het jaarverslag, de jaarrekening en de controleverklaring. Het jaarverslag bevat de beleidsinhoudelijke verantwoording. De jaarrekening bevat de financiële verantwoording. De jaarrekening is in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften opgesteld.
De jaarrekening sluit dit jaar met een voordelig resultaat van € 2.485.000. Het resultaat is als volgt opgebouwd:
 
Resultaat structurele baten en lasten € 2.948.000 nadelig
Resultaat incidentele baten en lasten € 5.433.000 voordelig
Totaal resultaat per saldo € 2.485.000 voordelig
Het in de begroting, inclusief wijzigingen, verwachte resultaat was € 77.000 voordelig. Het voordeliger resultaat van € 2.408.000 ten opzichte van begroting is voor € 5.601.000 voordelig veroorzaakt door incidentele baten en lasten.
Het structurele resultaat was € 3.193.000 nadeliger dan verwacht. Dit nadeel is in belangrijke mate veroorzaakt door tekorten op Jeugd en WMO. Deze tekorten blijken moeilijk te beheersen, niet alle kosten blijken makkelijk door de gemeente te beïnvloeden. Ook is het transformatieopgave nog volop in beweging. Wel is het de bedoeling om in 2019 e.v. de tekorten te beperken op die onderdelen waar wel invloed op kan worden uitgeoefend. De grootste incidentele meevallers zijn het positieve resultaat op de grondexploitaties, de extra uitkering van het rijk voor Jeugd en vrijgevallen precariobelastingen van € 1,7 miljoen. Daarnaast werd in 2018 € 2,8 miljoen aan de algemene reserve onttrokken voor het sluitend maken van de begroting.
 
Per programma vindt u de nadere toelichting voor zowel in de structurele als incidentele baten en lasten.

Toelichting gerealiseerd beleid

Het beleid dat in 2018 is gerealiseerd is per programma beschreven in deze verantwoording.

Toelichting resultaat

De toelichting op het resultaat en een volledig overzicht van de incidentele baten en lasten staat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

De controleverklaring

De verantwoording 2018 is door de accountant gecontroleerd. Deze heeft zowel voor de getrouwheid als de rechtmatigheid een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Wij verwachten dat wij met de beleidsmatige en financiële inhoud van dit document opnieuw een transparante verantwoording hebben afgelegd.
 
Beetsterzwaag, 1 juli 2019.
 
 
de waarnemend secretaris                                   de burgemeester
 
Geert Broekman                                                          Ellen van Selm