Meer
Publicatiedatum: 25-09-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Inleiding

Inleiding

De begroting 2020 is de tweede begroting van de in 2018 gekozen gemeenteraad. De begroting is gebaseerd op visiedocumenten zoals “Romte en ferskaat 2013” en het coalitieakkoord 2018 – 2022, "Brêge nei de takomst", aangevuld met de specifieke beleidskaders die de raad in het nabije verleden heeft vastgesteld. In deze begroting wordt verdere invulling gegeven aan het thema Modern besturen en de ontwikkelagenda's voor Duurzaamheid, Leefbaarheid en Inclusieve samenleving.

Per programma is de koppeling gelegd met de van toepassing zijnde (wettelijke) taakvelden. Door deze opbouw is een beter inzicht in de eerste twee zogenaamde Wat-vragen: “Wat willen we bereiken?“ en “Wat gaan we er voor doen?”. Daarnaast zijn de relevante beleidsindicatoren en actieve verbonden partijen genoemd.

Uiteindelijk sluit elk programma af met de derde Wat-vraag “Wat mag het kosten?” gevolgd door een toelichting hierop. In de paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, evenals de lokale heffingen en de overhead.

Begrotingsstrategie

In de Perspectiefbrief 2019 is het financieel perspectief geschetst voor de begroting 2020. Dat perspectief schetst een fors structureel tekort  voor 2020 en de drie daaropvolgende jaren. Het tekort wordt voor een groot deel veroorzaakt door de uitgaven in het sociaal domein (Jeugdzorg in het bijzonder) en voor een kleiner deel door de overige programma’s. Om een voor het jaar 2023 meerjarig sluitende begroting te kunnen presenteren was een forse bezuinigingsoperatie noodzakelijk. Hiervoor is er een bezuinigingspakket samengesteld waarmee het tekort te dekken is. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • er worden geen maatregelen voorgesteld, die wettelijke verplichtingen van de gemeente in gevaar brengen;
  • voor elke maatregel wordt aangegeven of die invloed heeft op de uitvoering van het coalitieakkoord;
  • voor elke maatregel geldt dat de gemeente nog kan voldoen aan het basisniveau;
  • voor elke maatregel is ingeschat wat het maatschappelijk effect is;
  • bezuinigingen op de personeelsformatie kunnen alleen als tegelijkertijd ook de bijbehorende taken worden beëindigd. De werkorganisatie behoort de opgedragen taken op een adequaat basisniveau uit te kunnen voeren.
  • bij bezuinigingen in het sociaal domein worden de stappen uit het coalitieakkoord gevolgd:

1. kostenbesparing binnen het beleidsterrein;
2. kostenbesparing door meer efficiëntie binnen het totale sociaal domein;
3. voorzieningen schrappen binnen het sociaal domein.

  • de bezuinigingsvoorstellen van het sociaal domein zijn opgesteld vanuit de visie op de transformatie in het sociaal domein: accent op preventie, het voorkomen en verminderen van zwaardere zorg, het versterken van zelfredzaamheid en eigen kracht van de inwoners en ruimte voor eigen initiatieven van inwoners.

Met deze uitgangspunten is er een bezuinigingspakket samengesteld van € 4.7 mln. voor 2020.  Hierbij is geprobeerd om zo evenwichtig mogelijk te bezuinigen en daar waar mogelijk het effect voor onze burgers te beperken.   Bij een aantal bezuinigingen is het echter onvermijdelijk dat de effecten in de dorpen en bij de burgers merkbaar zullen zijn. Anderzijds is een lastenverzwaring vermeden.  De ambities uit het coalitieakkoord blijven gehandhaafd, er word wel meer tijd uitgetrokken om ze te realiseren. 

Een overzicht van alle bezuinigingen is opgenomen in bijlage "Overzicht bezuinigingen per programma".  In 2021 bedraagt het bezuinigingspakket € 5.6 mln. om daarna € 3.6 mln. per jaar te zijn.

Vaststellen begroting

Deze begroting is vastgesteld in de raadsvergadering van 4 november 2019.

Financieel beeld

 Volgens de geldende voorschriften is het saldo van de structurele baten en lasten bepalend voor het resultaat van de begroting, incidentele baten en lasten mogen daarvoor niet meegenomen worden.

Het financiële beeld ziet er als volgt uit:

x €1.000
Financieel beeld begroting 2020
Omschrijving Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Structureel resultaat
Structureel resultaat voor bezuinigingen 3.696- 3.944- 4.100- 3.257-
Structurele bezuinigingen 2.658 3.251 3.604 3.640
Resultaat structurele baten en lasten 1.038- 693- 496- 383
Incidenteel resultaat
Incidenteel resultaat voor bezuinigingen 2.051- 634- 150 104
Incidentele bezuinigingen 2.050 2.323 5 5
Resultaat incidentele baten en lasten 1- 1.689 155 109
Totaal resultaat
Totaal resultaat voor bezuinigingen 5.747- 4.578- 3.950- 3.153-
Totaal bezuinigingen (zie bijlage) 4.708 5.574 3.609 3.645
Totaal resultaat baten en lasten 1.039- 996 341- 492