Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Terug naar navigatie - Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma doelstelling

Opsterland is een aantrekkelijke en vitale leefomgeving

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Door de veranderende maatschappelijke situatie kiest de gemeente steeds meer voor het zich beperken tot de gemeentelijke kerntaken en het inspelen op initiatieven vanuit de samenleving.
De nieuwe Omgevingswet, die ingaande 2019 fasegewijs zal worden ingevoerd, vraagt anders denken en gekanteld werken. In de omgevingsvisie (2015) zijn daartoe al beleidsaanzetten gegeven. In de omgevingsvisie wordt beschreven op welke wijze de kwaliteiten van bijvoorbeeld inwoners, maatschappelijke organisaties, ontwikkelaars en ondernemers kunnen worden benut bij ruimtelijke ontwikkelingen.
De omgevingsvisie is voor wat betreft het onderdeel wonen nader uitgewerkt in de woonvisie (2017). Deze dient onder meer voor het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en afspraken met andere maatschappelijke partners en de dorpen. Ook vormt het een kader voor dorpsvisies en het gemeentelijk grondbeleid.

Met betrekking tot de ruimtelijke regelgeving wordt verder gewerkt aan het achterstallig onderhoud en actualisatie van de bestemmingsplannen afgerond. Op deze wijze kan de overgang naar de nieuwe regels op grond van de Omgevingswet eenvoudiger worden gerealiseerd.

De bestemmingsplannen voor het buitengebied, de kommen en de bedrijventerreinen en de nog van kracht zijnde beheerverordeningen zijn (afzonderlijk) te raadplegen onder www.ruimtelijkeplannen.nl (landelijke website).

Om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren moet ruimte aan marktpartijen worden gegeven. Het wettelijk instrumentarium biedt daarvoor voldoende mogelijkheden.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Thema Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen.

Terug naar navigatie - Wij kennen functies toe aan de gronden in Opsterland op zodanige wijze dat ze het meest ten opzichte van elkaar tot hun recht kunnen komen.

Zo gaan we dat doen

Thema Wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

De doelstelling van het grondbeleid is om op verantwoorde wijze het bestaande grondgebruik te beheren en op actieve of passieve (faciliterende) wijze gebruik te maken van grond voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit gebeurt binnen de daarvoor gestelde termijnen, tegen maatschappelijk aanvaardbare offers en passend binnen de door de raad geformuleerde doelstellingen op het gebied van ruimtelijk en maatschappelijk beleid.

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid.

Terug naar navigatie - Wij voeren een passend (actief – passief) grondbeleid.

Jaarlijks stelt het college van b&w in de paragraaf grondbeleid van de begroting vast of er een actief of passief grondbeleid zal worden gevoerd. Een belangrijke afweging bij deze keuze is de hoogte van het financiële risico voor de gemeente bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Nieuw gebouwde woningen

(het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

2,9

4,8

7,2

Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad

 

Gegevensperiode: 2016

Gemiddelde WOZ-waarde
(gemiddelde WOZ waarde van woningen in duizend euro)

 

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

€ 200

€ 169

€ 216

Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende zaken

 

Gegevensperiode: 2017

  Demografische druk

(het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

78,7%

77,2%

69,6%

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek

 

Gegevensperiode: 2018

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
(Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

€ 599

€ 615

€ 649

Bron: COELO, Groningen

 

Gegevensperiode: 2018

 

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
(Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

€ 706

€ 702

€ 721

Bron: COELO, Groningen

 

Gegevensperiode: 2018

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie
Lasten 4.688 2.574 1.308 1.998 1.656
Baten 3.644 2.673 1.266 2.163 1.521
Saldo van baten en lasten -1.044 99 -42 164 -135

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën
Bedragen x € 1.000 Begroting 2018   Begroting 2019 
Saldo voor reservemutaties        -1.044            99
Reservemutaties (zie lijst reserves)            10              10
Resultaat na reservemutaties         -1.034            109
Verschil 2018 en 2019 Voordelig          1.143

Het saldo op dit programma is in 2019 € 1.143.000 voordeliger dan in 2018. Voor een belangrijk deel wordt dat veroorzaakt doordat het geraamde saldo op de bouwgrondexploitatie in 2019 € 1.121.000 voordeliger is dan in 2018. Voor een verdere toelichting kan worden verwezen naar de paragraaf grondbeleid.