Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen
Dit programma gaat over vrijetijdsbesteding, zowel door inwoners als recreanten. Er is een goede culturele infrastructuur met verschillende musea en bibliotheken en evenementen Voor de leefbaarheid van de dorpen is het bestaan van verenigingen essentieel. Sportbeoefening en vrijetijdsbesteding in verenigingsverband is daarom een wezenlijk onderwerp voor gemeentelijk beleid. Het accent ligt op gezondheid, sociale cohesie en participatie .

Thema Cultuur

Thema Toerisme en recreatie

Thema Toerisme en recreatie

Terug naar navigatie - Thema Toerisme en recreatie

Opsterland is een aantrekkelijke groene gemeente waar het goed vertoeven is. Toerisme en recreatie is een belangrijke economische factor voor Opsterland. Daarom blijven we Opsterland als aantrekkelijke groene gemeente verder ontwikkelen. we willen het economisch recreatief potentieel van ons landschap optimaal benutten. Hierbij gaan we samen met de grondeigenaren het recreatief netwerk verbeteren, zoals fiets-, wandel- en ruiterpaden.

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Kansen Benutten

Terug naar navigatie - Kansen Benutten

We willen toeristen verleiden tot een meerdaags verblijf in Opsterland en ruimte bieden voor de ontwikkeling van de toeristische sector in Opsterland. We willen in de voorwaardenscheppende sfeer actief bijdragen aan het optimaliseren van de toeristische mogelijkheden binnen Opsterland.

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
  • Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap De Marrekrite voert diverse taken uit op het gebied van watersport, waterrecreatie en landrecreatie.
  • Wij intensiveren de relatie met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea en de landgoedeigenaren.
  • Wij werken intensief samen met de Stichting Toeristisch Netwerk Friese Wouden, samen met buurgemeenten.

Thema Openbaar groen

Thema Openbaar groen

Terug naar navigatie - Thema Openbaar groen

In de ruimtelijke omgeving zijn gezichtsbepalende kenmerken en de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat en worden deze behouden voor toekomstige generaties.

De openbare ruimte is netjes en uitnodigend.

Er wordt ingezet op de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In Opsterland worden gezichtsbepalende kenmerken en de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat en worden deze behouden voor toekomstige generaties

Terug naar navigatie - In Opsterland worden gezichtsbepalende kenmerken en de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat en worden deze behouden voor toekomstige generaties

Wij sluiten aan bij de bestemmingsplannen (onder meer bestemmingsplan buitengebied) en het provinciale beleid (Grutsk op 'e Romte, Wet Natuurbescherming). Bij ontwikkelingsinitiatieven borgen wij de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit door voor een goede inpassing te zorgen.

Zo gaan we dat doen

We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit

Terug naar navigatie - We zetten ons in voor de bescherming en de verrijking van de biodiversiteit

Dit richt zich vooral op het ecologisch bermbeheer en beperken van gazonbeheer.

Daarnaast wordt meer dood hout in het milieu/openbare ruimte gelaten.

Zo gaan we dat doen

Thema Sport

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Sport is bereikbaar en toegankelijk voor iedereen

Terug naar navigatie - Sport is bereikbaar en toegankelijk voor iedereen

Met sport en bewegen wordt de gezondheid van onze inwoners bevorderd. Hiertoe ondersteunen wij het verenigingsleven en blijven we de komende jaren meedoen aan de Regeling Brede Impuls Combinatiefuncties en zetten we buurtsportcoaches in binnen het Sociaal Domein. 

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Niet-sporters

(het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

50,9%

53,5%

48,7%

Bron: Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

 

Gegevensperiode: 2016

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie
Lasten 6.909 6.793 6.662 6.626 6.503
Baten 1.011 197 215 134 134
Saldo van baten en lasten -5.898 -6.597 -6.446 -6.492 -6.368

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën
Bedragen x € 1.000  Begroting 2018  Begroting 2019 
Saldo voor reservemutaties          -5.843          -6.597
Reservemutaties (zie lijst reserves)                31              100
Resultaat na reservemutaties          -5.812          -6.497
Verschil 2018 en 2019 Nadelig                -685

Het saldo op dit programma is in 2019 € 685.000 nadeliger dan in 2018.

Als gevolg van de gewijzigde verdeling van de overheadkosten is er op dit programma een nadeel van € 588.000 ten opzichte van 2018 (zie ook de toelichting bij programma 0). Dit is enerzijds veroorzaakt doordat op basis van het coalitieakkoord incidenteel budgetten zijn toegekend voor een impuls openluchtzwembad Dundelle te Bakkeveen (€ 100.000 in 2019, wordt gedekt uit de reserve recreatie en toerisme), toename biodiversiteit bij beheer openbaar groen (€ 15.000 in 2019) en voor het herplanten van bomen bij noodzakelijk bomenkap een bedrag van € 50.000 in 2019 en € 55.000 in 2020 en 2021.

Hiertegenover staat dat met ingang van 2019 de structurele bezuiniging op cultuureducatie van € 100.000 ingaat zoals deze bij de begroting van 2017 is besloten. In de raad van 14 mei 2018 is besloten om deze bezuiniging deels weer te compenseren voor een bedrag van afgerond € 44.000. Ook was er in 2018 een incidenteel budget beschikbaar voor onderzoek zwembad Bakkeveen (€ 22.000). In 2019 is dit budget er niet en dit geeft dus een voordeel ten opzichte van 2018. 

In 2019 is het budget voor de Bibliotheek verlaagd met € 55.000 vanwege de afgesproken bezuiniging vanuit de begroting 2017. Daartegenover staat dat er zowel vanuit programma 4 (onderwijs) als programma 6 (Sociaal Domein) een budget van € 30.000 is overgeheveld naar dit programma vanwege het openhouden en opwaarderen van het Biebpunt in Beetsterzwaag. 

Op basis van de vastgestelde notitie onderhoud kapitaalgoederen wordt vanaf 2018 het budget onderhoud groen 4 jaar lang met € 34.000 per jaar verhoogd om het onderhoud op basisniveau te kunnen uitvoeren. In de jaren 2019 en 2020 is € 10.000 extra per jaar beschikbaar voor groen areaal N 381. In het nieuwe Beeldkwaliteitsplan zal dit structureel worden meegenomen. Ook is er sprake van hogere kapitaallasten kunstwerken van € 18.000.

Verder is er een nadeel van € 50.000 omdat een deel van het budget Bermen in 2018 éénmalig in  programma 2 was verantwoord (tegengesteld effect in programma 2).

In verband met de essentaksterfte is voor het kappen en herplanten van de essen bij de perspectiefbrief 2018 voor de jaren 2018 en 2019 respectievelijk € 156.000 en € 215.000 beschikbaar gesteld. In deze begroting is het bedrag van € 215.000 verdeeld over de jaren 2019 (€ 75.000) en 2020 en 2021 (beide € 70.000). In 2019 is er ten opzichte van 2018 dus een voordeel van € 81.000.

Gebaseerd op het coalitieakkoord is in 2019 het volgende incidentele budget opgenomen: voor onderzoek Sportbedrijf € 50.000.