Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 | Onderwijs

Doelstelling

Elk kind ontwikkelt zich optimaal.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Het is belangrijk dat vanuit elk dorp goed onderwijs bereikbaar is. Kwalitatief goed onderwijs is onontbeerlijk, want het is de basis voor een maatschappij waarin burgers verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zichzelf en hun omgeving. De kwaliteit van het onderwijs heeft daarom een hogere prioriteit dan de nabijheid van een school. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige schoolgebouwen. Wij zijn er voorstander van om, daar waar mogelijk, te komen tot brede scholen waarin zoveel mogelijk kindvoorzieningen (onderwijs en kinderopvang) zijn ondergebracht. 

Elk kind heeft recht op onderwijs. Door de preventieve inzet van de leerplichtambtenaar zal het thuiszitten worden voorkomen. Wanneer een kind niet in staat is om het onderwijs in de eigen gemeente te volgen, bestaat de mogelijkheid van leerlingenvervoer. Het leerlingenvervoer wordt efficiënt georganiseerd, waarbij door combinatievervoer en het wijzigen van de vergoedingensystematiek getracht wordt de kosten zo laag mogelijk te houden. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

Thema Onderwijs

Thema Onderwijs

Terug naar navigatie - Thema Onderwijs

In Opsterland is een open, veilige en constante leeromgeving waarin ieder kind, van welk niveau dan ook, gestimuleerd wordt om zijn of haar individuele talenten volledig te ontwikkelen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Elk kind kan zich optimaal ontwikkelen

Terug naar navigatie - Elk kind kan zich optimaal ontwikkelen

Naast kinderen extra ondersteuning te bieden waar dat nodig is, worden ook preventief acties ondernomen die erop gericht zijn de (algehele) ontwikkeling te bevorderen. Voorbeelden: cultuureducatie en weerbaarheidstrainingen.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Absoluut verzuim

(het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

1,01

1,17

1,82

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

 

Gegevensperiode: 2017

 

Relatief verzuim

(het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

22,15

24,42

26,58

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

 

Gegevensperiode: 2017

 

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

(het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

0,9%

1,4%

1,7%

Bron:  DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

 

Gegevensperiode: 2016

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie
Lasten 2.908 3.276 3.376 4.714 3.853
Baten 213 334 399 473 521
Saldo van baten en lasten -2.695 -2.942 -2.977 -4.241 -3.333

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën
Bedragen x € 1.000  Begroting 2018  Begroting 2019 
Saldo voor reservemutaties        -2.676        -2.942
Reservemutaties (zie lijst reserves)            288            134
Resultaat na reservemutaties        -2.388        -2.808
Verschil 2018 en 2019 nadelig             -420

Het saldo op dit programma is in 2019 € 420.000 nadeliger dan in 2018. 

Als gevolg van de gewijzigde verdeling van de overheadkosten is er op dit programma een nadeel van € 422.000 ten opzichte van 2018 (zie ook de toelichting bij programma 0).

Er zijn hogere lasten door de jaarlijkse cumulatieve toename van € 30.000 ter dekking van het in 2016 door de raad vastgestelde Integrale Huisvestingsplan. Verder zijn op basis van ervaringscijfers de lasten voor leerlingenvervoer met € 45.000 verlaagd. Lokaal onderwijs- en achterstandenbeleid is met € 30.000 verlaagd. Dit is de bijdrage vanuit het programma onderwijs voor het openhouden en opwaarderen van het Biebpunt in Beetsterzwaag. De andere € 30.000 nodig voor het Biebpunt wordt bijgedragen vanuit het sociaal domein (programma 6).

Met ingang van 2019 stijgt de doeluitkering voor verbreding voorschoolse vorming en educatie (VVE) sterk. Voor 2019 bedraagt de doeluitkering € 201.500 ( een toename van 32% t.o.v. 2018). Vanaf 2021 zal de doeluitkering bijna zijn verdubbeld naar € 397.000. Naast de doeluitkering is er ook nog een gemeentelijke bijdrage voor VVE opgenomen. Deze is bedoeld voor het dekken van die uitgaven die niet betaalt mogen worden uit de doeluitkering maar die wel noodzakelijk zijn om de doeluitkering te kunnen inzetten. Ervaringscijfers laten zien dat dit specifiek onderdeel binnen de VVE met € 45.000 kan worden verlaagd.

Ook is er een voordeel van € 20.000 ten opzichte van 2018 door de verdere effectuering van de bezuiniging op Opsterwad vanuit de begroting 2017. Tenslotte is de geraamde onttrekking uit de reserve huisvesting onderwijs € 100.000 lager dan in 2018, omdat in 2018 deze onttrekking niet volledig is verwerkt. Dit zal bij de Voorbereiding Verantwoording 2018 worden hersteld.