Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 | Economie

Doelstelling

Opsterland heeft een gezonde lokale economie.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Ons economisch beleid heeft als doel het stimuleren van de werkgelegenheid. Een duurzame en evenwichtige groei van de Opsterlandse economie is van belang voor het behoud van bestaande en het creëren van nieuwe werkgelegenheid. De agrarische sector, het MKB en Recreatie en toerisme zijn belangrijke pijlers van de Opsterlandse economie. Zij zorgen niet alleen voor werk maar ook voor bestedingen en leveren een bijdrage aan de instandhouding van het voorzieningenniveau. De Opsterlandse economie is steeds in beweging, omdat de omgeving verandert. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van de Opsterlandse economie. Ons economisch beleid willen we gestalte geven in nauwe samenspraak met de ondernemers in de gemeente. Samen met het bedrijfsleven werken wij aan behoud van duurzame werkgelegenheid en het bevorderen daarvan. Via het project Ondernemend Opsterland 3.0 worden vouchers verstrekt aan lokale ondernemers die een expert inschakelen voor de thema’s: duurzaam ondernemen, winkelscans, samenwerking onderwijs en ondernemers, export/import en basisvaardigheden ondernemen. Onder andere hiermee willen we een aantrekkelijk ondernemersklimaat creëren.

Thema Werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde

Terug naar navigatie - Ondernemers waarderen het ondernemingsklimaat in Opsterland hoger dan het Friese gemiddelde

Door ons dienstverlenend op te stellen proberen we de ondernemers optimaal te faciliteren.

Zo gaan we dat doen

Wij hebben een optimaal functionerende arbeidsmarkt

Terug naar navigatie - Wij hebben een optimaal functionerende arbeidsmarkt

Wij zorgen in samenwerking met het bedrijfsleven voor een goede lokale economie met een bijpassende arbeidsmarkt.

Zo gaan we dat doen

Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie

Terug naar navigatie - Wij stimuleren duurzame (circulaire) economie

De toekomst voor ondernemers ligt bij de circulaire economie. Samen met ondernemers wordt beoordeeld welke ontwikkelingskansen hier liggen. Wij gaan hiervoor bijeenkomsten met ondernemers organiseren, brengen ondernemers in contact met belangrijke stakeholders en gaan ons netwerk hiervoor optimaal inzetten. Dit alles met het doel het ondernemersklimaat aan te jagen op het gebied van circulaire economie en inherent hieraan duurzaamheid en innovatie.

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Voor het ontwikkelen en exploiteren van het bedrijvenpark Azeven werken we samen met de gemeente Smallingerland in de gemeenschappelijke regeling Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten. 

Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

De doelstelling van het grondbeleid is om op verantwoorde wijze het bestaande grondgebruik te beheren en op actieve of passieve (faciliterende) wijze gebruik te maken van grond voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit gebeurt binnen de daarvoor gestelde termijnen, tegen maatschappelijk aanvaardbare offers en passend binnen de door de raad geformuleerde doelstellingen op het gebied van ruimtelijk en maatschappelijk beleid.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Functiemenging

(De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0  (alleen woningen) en 100 (alleen werken).  Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.) 

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

45,4%

49,4%

52,4%

Bron: LISA  

Gegevensperiode: 2017

 

Vestigingen (van bedrijven)

(het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

151,5

146,3

139,7

Bron: LISA  

Gegevensperiode: 2017

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën
Bedragen x € 1.000  Begroting 2018   Begroting 2019 
Saldo voor reservemutaties           -342           -478
Reservemutaties (zie lijst reserves)              88              15
Resultaat na reservemutaties           -254           -463
Verschil 2018 en 2019 nadelig            -209

Het saldo op dit programma is in 2019 € 209.000 nadeliger dan in 2018. 

Als gevolg van de gewijzigde verdeling van de overheadkosten is er op dit programma een nadeel van € 242.000 ten opzichte van 2018 (zie ook de toelichting bij programma 0). 

Verder heeft er in 2019 geen storting meer plaatsgevonden in het ondernemersfonds. Hierdoor is er in dit programma sprake van een voordeel van € 113.000. Over de jaren 2016 tot en met 2018 is er een pilot geweest waarbij reclamebelasting is geheven en de opbrengst hiervan (programma 0) gestort is in het ondernemersfonds (programma 3). In 2018 wordt deze pilot geëvalueerd. Daarom is in deze begroting deze last niet opgenomen.

Daarnaast zijn er op basis van het coalitieakkoord in 2019 incidenteel bedragen geraamd voor het verbeteren van van de dienstverlening aan de ondernemers (€ 10.000), het stimuleren van samenwerkingsmogelijkheden tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in de gemeente (€ 15.000), het stimuleren van bedrijven om te verduurzamen (€ 17.000) en voor transformatie van de bedrijventerreinen (€ 37.500).