Programma 2 | Verkeer en vervoer

Programma 2 | Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Programma 2 | Verkeer en vervoer

Door de ligging aan verkeersaders (A7 en diverse provinciale wegen) is Opsterland een goed bereikbare gemeente waardoor de woon- en werkfunctie goed uitgewisseld wordt met het omliggende stedelijke gebied. Het gemeentelijke wegenstelsel is van groot belang voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze gemeente. Het in stand houden van het (water)wegennet vraagt om aandacht. De verschillende arealen zoals wegen, bruggen, duikers, kades e.a. worden onderhouden zoals vastgesteld in het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte. Hierin zoeken we naar een verantwoorde balans in de kwaliteitsniveaus van de kapitaalgoederen. Veiligheid en bereikbaarheid staan hierin centraal. Gelet op de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland is het openbaar vervoer een belangrijke voorziening voor onze inwoners. De vergrijzing van de bevolking zal onder meer de vraag naar (passend) openbaar vervoer vergroten. Er wordt voortdurend naar maatwerk gezocht om het aanbod betaalbaar te houden en aan te laten sluiten op de vraag.

Thema Verkeer, vervoer en wegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn.

Terug naar navigatie - De 16 dorpen moeten goed toegankelijk zijn.

Dat hoeft niet met traditionele vervoersoplossingen (openbaar vervoer), het kan ook creatief worden opgelost. Uitgangspunt is dat dorpskommen fiets- en kindvriendelijk worden ingericht. De auto is te gast in onze dorpen. In dorpen met scholen en drukke doorgaande wegen, zoals Ureterp en wellicht ook Beetsterzwaag, bekijken we mogelijkheden voor opvallend verlichte zebrapaden.

Er zal een onderzoek uitgevoerd worden naar het aanbrengen van opvallende verlichte zebrapaden.

Zo gaan we dat doen

Het energieverbruik voor mobiliteit wordt binnen de gemeente opgewekt

Terug naar navigatie - Het energieverbruik voor mobiliteit wordt binnen de gemeente opgewekt

De doelstelling vanuit het coalitieakkoord om in 2035 energieneutraal te zijn geldt ook voor mobiliteit. Om deze doelstelling te bereiken is het dan ook zaak om de energie die nodig is in de eigen gemeente op te wekken. De meest logische stap en techniek die nu beschikbaar is, is dat we vooral elektrische mobiliteit stimuleren. In de toekomst komt hier misschien rijden op waterstof bij. We willen daarom ook stappen maken om elektrische mobiliteit te stimuleren.  

Zo gaan we dat doen

Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025

Terug naar navigatie - Wij dragen bij aan de provinciale ambitie om 20% minder ongevallen te hebben in 2025
  • Door de focus te leggen bij het uitvoeren van de  maatregelen die de verkeersveiligheid vergroten van het Uitvoeringsplan GVVP 2015-2020, zoals maatregelen in de bestanden 60 km gebieden aan de westzijde van de gemeente;
  • door de focus bij het verkeersveiligheidsbeleid te leggen op de (oudere) fietser;
  • door bij infrastructurele projecten gebruik te maken van de nieuwe richtlijnen om de verkeersveiligheid te vergroten uit de Basiskenmerken Wegontwerp;
  • en we houden rekening bij kap en herplant met de verkeersveiligheid.

 

Zo gaan we dat doen

Wij zorgen ervoor dat de overlast van verkeer niet toeneemt

Terug naar navigatie - Wij zorgen ervoor dat de overlast van verkeer niet toeneemt

Wij spelen snel in op klachten over verkeersoverlast en gebruiken daarvoor de middelen van het uitvoeringsplan GVVP. 

In het periodiek overleg met  de politie/ interne veiligheidscoördinator kijken we naar handhaving en raakvlakken met buurtproblemen.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

(% als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

7%

7%

8%

Bron:  VeiligheidNL

 

gegevensperiode: 2015

 

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

(% als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

10%

11%

9%

Bron:  VeiligheidNL

 

gegevensperiode: 2015

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
  • Het vegen van goten is uitbesteed aan de NV Fryslân Miljeu– OMRIN.

Het beheren en onderhouden van de openbare verlichting wordt in samenwerking met andere Friese gemeenten en de Provincie opgepakt en gecoördineerd vanuit de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. (voormalig: Stichting Openbare Verlichting Fryslân). Formeel is dit geen verbonden partij.

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie
Lasten 2.949 3.927 3.901 3.964 3.324
Baten 127 128 128 128 128
Saldo van baten en lasten -2.822 -3.800 -3.773 -3.836 -3.196

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën
Bedragen x € 1.000  Begroting 2018   Begroting 2019 
Saldo voor reservemutaties        -2.822        -3.800
Reservemutaties (zie lijst reserves)             -48        
Resultaat na reservemutaties        -2.870        -3.800
Verschil 2018 en 2019 nadelig            -930

Het saldo van dit programma is in 2019 € 930.000 nadeliger dan in 2018.

Als gevolg van de gewijzigde verdeling van de overheadkosten is er op dit programma een nadeel van € 403.000 ten opzichte van 2018 (zie ook de toelichting bij programma 0).

Verder is voor de jaren 2019 tot en met 2021 incidenteel € 400.000 per jaar beschikbaar gesteld voor maatregelen uitvoeringsplan GVVP 2015 - 2020. Op deze manier kan het beleidsplan en uitvoeringsplan worden uitgevoerd. Ook wordt conform het coalitieakkoord in 2019 incidenteel € 30.000 opgenomen voor duurzame oplossingen bij de inrichting van de openbare ruimte. Ook is er in 2019 incidenteel € 70.000 beschikbaar voor technische inspectie van beweegbare bruggen.

Op basis van de vastgestelde notitie onderhoud kapitaalgoederen wordt vanaf 2018 het budget onderhoud verharding 4 jaar met € 69.000 per jaar verhoogd om het onderhoud op basisniveau te kunnen uitvoeren. Verder is er een voordeel van € 50.000 omdat een deel van het budget bermen in 2018 éénmalig in dit programma was verantwoord (tegengesteld effect in programma 5).

Kredieten:

Bij deze begroting is een krediet opgenomen van € 145.000 voor een heetwaterunit onkruidbestrijding. Deze investering verdient zichzelf terug. Tegenover de afschrijvingslasten van deze investering staat een zelfde verlaging van het budget voor onkruidbestrijding. Deze investering draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. 

Ook zijn er kredieten opgenomen van € 200.000 per jaar voor 2019 tot en met 2021 voor vervanging openbare verlichting in led. Dit betreft uitvoering van vastgesteld beleid.