Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 | Veiligheid

Doel

Opsterland is een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Het gemeentelijk veiligheidsbeleid omvat een groot aantal onderwerpen, variërend van personen met verward gedrag tot georganiseerde criminaliteit. Veiligheid dient integraal te worden benaderd. Het strekt zich namelijk uit tot alle schakels van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie en nazorg), benut de mogelijkheden van alle partijen en bewaakt en benut de dwarsverbanden tussen de diverse beleidsterreinen. De gemeente Opsterland ziet het als haar taak om eigen initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties in het kader van veiligheid te stimuleren en om omstandigheden te creëren die het mogelijk maken dat burgers deze initiatieven ook daadwerkelijk kunnen oppakken en waarmaken.

Thema Openbare orde en veiligheid

Thema Openbare orde en veiligheid

Opsterland is een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

Wat willen we bereiken?

Opsterland is een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners en bezoekers

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Winkeldiefstallen

(het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

0,7

1,6

2,2

Bron: CBS

 

Gegevensperiode: 2017

 

Diefstallen uit woningen

(het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

1,8

1,9

2,9

Bron: CBS

 

Gegevensperiode: 2017

 

Geweldsmisdrijven

(Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

2,3

4,2

5,0

Bron: CBS

 

Gegevensperiode: 2017

 

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

(het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

3,7

4,5

4,8

Bron: CBS

 

Gegevensperiode: 2017

 

Verwijzingen Halt

(het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

60

83

131

Bron: Bureau Halt

 

Gegevensperiode: 2017

 

Harde kern jongeren

(het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

0,4

0,7

1,3

Bron: Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

 

Gegevensperiode: 2014

Verbonden partijen

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân voert voor ons taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, publieke gezondheidszorg rondom crises en rampen, de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer uit. Ook verzorgt de Veiligheidsregio het uitvoeren van brandveiligheidscontroles in het kader van de vergunningverlening.

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie
Lasten 2.006 1.926 1.943 1.980 2.013
Baten 46 45 45 45 45
Saldo van baten en lasten -1.960 -1.882 -1.898 -1.936 -1.968

Toelichting op de financiën

Bedragen x € 1.000  Begroting 2018   Begroting 2019 
Saldo voor reservemutaties        -1.960        -1.882
Reservemutaties (zie lijst reserves)              -                -  
Resultaat na reservemutaties        -1.960        -1.882
Verschil 2018 en 2019 voordelig             78

Het saldo op dit programma is in 2019 € 78.000 voordeliger dan in 2018.

Als gevolg van de gewijzigde verdeling van de overheadkosten is er op dit programma een voordeel van € 127.000 ten opzichte van 2018 (zie ook de toelichting bij programma 0).

Verder is er een nadeel van € 36.000 door een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân (VRF), onderdeel brandweer.  Dit om aan te sluiten met de conceptbegroting 2019 van de VRF. Deze aanpassing vloeit voort uit het dekkingsplan 2.0 i.v.m. het structurele tekort op het vakbekwaam worden, de vrijwilligersvergoeding en de kapitaallasten.