Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

In 2018 is de nieuwe coalitie van Opsterlands Belang, PvdA en ChristenUnie gestart. In het coalitieakkoord is gekozen voor een nieuwe manier van besturen: modern besturen. Juist in de gemeente staat de overheid dichtbij mensen en moet duidelijk zijn wat je wel of niet van die overheid kan verwachten. Ook moet duidelijk zijn hoe besluiten tot stand komen en hoe en wanneer je daar invloed op kan hebben. De gemeenteraad komt meer aan bod aan de voorkant van het proces. Daarnaast gaan we door met het integriteitsbeleid van de afgelopen jaren. De kernwaarden van modern bestuur zijn transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid.

Opsterland is een zelfstandige gemeente in Zuidoost-Friesland en wil die zelfstandigheid behouden. De gemeente Opsterland zoekt naast de samenwerking in OWO-verband ook de verbinding met andere gemeenten zoals bijvoorbeeld met Heerenveen en Smallingerland, maar ook breder. Wij maken deel uit van de P10, momenteel als voorzitter, het snel groeiende samenwerkingsverband van inmiddels 17 grote plattelandsgemeenten. Vanuit deze positie brengen wij onze ambities en uitdagingen onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek. Dit doen wij bijvoorbeeld via de VNG en de VFG.

Adequate en persoonlijke dienstverlening is belangrijk. Naast de dienstverlening in het gemeentehuis zullen steeds meer producten digitaal beschikbaar zijn voor inwoners en bedrijven. Over onze dienstverlening en andere onderwerpen communiceren we actief en professioneel. We zijn een professionele organisatie, met aandacht voor modern werkgeverschap en werknemerschap. De strategische personeelsplanning (juiste persoon op de juiste plaats op het juiste moment) is hier een belangrijk onderdeel van. Maar we onderzoeken ook wat nodig is om de beschikbare kantoorruimte en de (digitale) werkprocessen te verbeteren. Daarnaast voeren we programmasturing in, zodat we beter in staat zijn om te sturen op resultaat.

Thema Bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving

Terug naar navigatie - Wij bewaken en bevorderen rechtsstatelijke en democratische waarden en burgerschap in de samenleving

Wij stimuleren democratische beginselen en burgerschap en stellen de grondwet centraal. We streven naar bestuurlijke vernieuwing als daarmee de gemeenschap gediend wordt, bijvoorbeeld door initiatieven uit de samenleving te faciliteren.

Zo gaan we dat doen

Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is

Terug naar navigatie - Wij zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG, zodat de privacy van burgers gewaarborgd is

Sinds 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe verordening stelt strengere eisen aan de verwerking van persoonsgegevens door organisaties en haar medewerkers en versterkt de rechten van betrokkenen (burgers). 

Zo gaan we dat doen

Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners

Terug naar navigatie - Opsterland is bestuurlijk zelfstandig en in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf of in samenwerking met (keten)partners

Zo gaan we dat doen

Opsterland heeft een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid

Terug naar navigatie - Opsterland heeft een modern bestuur met als kernwaarden transparantie, openbaarheid en resultaatgerichtheid

Zo gaan we dat doen

Thema Dienstverlening en Organisatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde

Terug naar navigatie - De gemeente heeft de bedrijfsvoering op orde

Een goede bedrijfsvoering is noodzakelijk om de dienstverlening aan de maatschappij en burgers te kunnen leveren. Dit moet op een zo slim mogelijke manier gebeuren waarbij er oog blijft voor het doel wat we dienen.

Zo gaan we dat doen

Dienstverlening is adequaat en persoonlijk

Terug naar navigatie - Dienstverlening is adequaat en persoonlijk

We zijn bereikbaar op de wijze waarop onze inwoners dat wensen, via de website (24x7), telefoon, post of fysiek (gemeentehuis).

Door de telefonische bereikbaarheid te vergroten is het streven de klanttevredenheid op het gebied van de telefonische openingstijden (7,1) te laten stijgen richting het landelijk gemiddelde (7,7).

We breiden het aantal digitaal beschikbare producten verder uit (Digitale Agenda 2020).

We maken gebruik van nieuwe manieren van dienstverlening (bijvoorbeeld het thuisbezorgen van reisdocumenten / rijbewijzen). 

Zo gaan we dat doen

Wij faciliteren actief de organisatie in het bereiken van (strategische) doelen

Terug naar navigatie - Wij faciliteren actief de organisatie in het bereiken van (strategische) doelen

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Formatie

(De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat, in fte per 1.000 inwoners)

Opsterland:

Begroot:

7,3

Bron: Eigen gegevens

 peildatum 1 januari 2019

 

Bezetting

(Het werkelijk aantal werkzame fte’s, inclusief boventallige medewerkers, in fte per 1.000 inwoners)

Opsterland:

Realisatie:

7,3

Bron: Eigen gegevens

 Peildatum 1 januari 2018

 

Apparaatskosten

(kosten per inwoner, de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.)

Opsterland:

Begroot:

€ 702

Bron: Eigen gegevens

 gegevensperiode: 2019

 

Externe inhuur

(kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

(het betreft hier onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers of via detacherings-overeenkomsten. Kenmerk van inhuur is dat de ingehuurde functionaris een plaats krijgt in de hiërarchie van de organisatie.)

Opsterland:

Realisatie:

13%

Bron: Eigen gegevens

 gegevensperiode: 2017

 

Overhead

(Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, als % van de totale lasten)

Opsterland:

Begroot:

12,7%

Bron: Eigen gegevens

 gegevensperiode: 2019

 

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
  • Bedrijven die voortkomen uit de verkoop van Essent namelijk Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV, CBL (Cross Border Leases) Vennootschap BV, CSV Amsterdam B.V. (voormalig Claim Staat Vennootschap B.V.).
  • NV Bank Nederlandse Gemeenten.

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

De verwachte lasten in verband met de vennootschapsbelasting zijn voor 2019 € 10.000. De belastingplicht wordt veroorzaakt door verwachte positieve resultaten op de grondexploitatie.

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie
Lasten 15.828 12.871 10.496 11.622 11.520
Baten 54.194 54.122 53.986 54.356 53.271
Saldo van baten en lasten 38.366 41.252 43.490 42.735 41.751
Stortingen 1.361 301 308 308 -22
Onttrekkingen 4.718 3.678 567 1.566 243
Mutaties reserves 3.357 3.377 259 1.258 265

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Bedragen x € 1.000  Begroting 2018   Begroting 2019 
Resultaat incl alle mutaties in de reserves        41.650        44.624
Af: neg. resultaat verantwoord op programma 0               -8         -3.144
Af: totaal mutaties in reserves (zie staat reserves)          -3.283             -229
Saldo voor reservemutaties        38.359

       41.252

Bedragen x € 1.000  Begroting 2018   Begroting 2019 
Saldo voor reservemutaties        38.359        41.252
Reservemutaties (zie lijst reserves)          2.862  
Resultaat na reservemutaties        41.220        41.252
Verschil 2018 en 2019  voordelig         32

Het saldo van dit programma is in 2019 € 32.000 voordeliger dan in 2018.

De verdeling van de overheadkosten over de verschillende taakvelden is in 2019 verder verbeterd. In 2018 waren de personele overheadkosten al verdeeld. In 2019 worden ook de materiële overheadkosten (bijvoorbeeld huisvestingskosten) verdeeld. Hierdoor ontstaat een beter inzicht in wat de kosten per taak zijn. Gevolg is wel dat er ten opzichte van 2018 verschillen per programma ontstaan. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Voor dit programma is er ten opzichte van 2018 € 3.403.000 meer aan overhead doorberekend naar de andere programma’s. Hier dus een voordeel.

Verder is een belangrijk verschil  dat er in 2018 een onttrekking uit de algemene reserve van € 2.862.000 is verantwoord (bate, perspectiefbrief 2018) vanwege het verwachte tekort over 2018. In 2019 is deze bate er niet. 

Daarnaast zijn er hogere personeelslasten als gevolg van geschatte CAO-effecten van 2,5% (€ 350.000). Ook is bij de Perspectiefbrief 2018 extra formatie en budget beschikbaar gesteld om knelpunten in de organisatie op te lossen. De doorwerking hiervan in 2019 bedraagt € € 313.000. Voor verdere knelpunten in de organisatie zijn in deze begroting incidenteel middelen opgenomen. Dit betreft € 450.000 voor de jaren 2019 tot en met 2021. Ook is voor opleidingen tijdelijk € 55.000 per jaar extra beschikbaar (2019 tot en met 2021).

Op basis van het coalitieakkoord is voor de jaren 2019 en 2020 incidenteel € 100.000 per jaar beschikbaar gesteld om het werken volgens programmasturing verder te ontwikkelen. In het coalitieakkoord is ook opgenomen om vanuit modern werkgeverschap incidenteel budgetten beschikbaar te stellen. In 2019 is € 50.000, in 2020 € 100.000 en 2021 weer € 50.000 beschikbaar voor voor onderzoeken om werkplekken en werkwijzen up-to-date te houden en het starten van een pilot op dit gebied.

Over de jaren 2016 tot en met 2018 is er een pilot geweest waarbij reclamebelasting wordt geheven en de opbrengst hiervan (programma 0)  wordt gestort in het ondernemersfonds (programma 3). In 2018 wordt deze pilot geëvalueerd. Daarom is in deze begroting deze bate niet opgenomen. Hierdoor is er in dit programma een nadeel van € 120.000. 

Ook zijn er in 2019 hogere kosten voor wachtgeld bestuurders (€ 75.000) en verkiezingen (€ 43.000 in 2019 voor provincie, waterschappen en Europees parlement).  Verder zijn in 2019 de kosten voor het derde deel van de OWO-afdelingen met € 125.000 gestegen.

In 2018 konden we maximaal gebruik maken van het financieren met kortgeld (kasgeldleningen) waardoor de rentelasten lager waren. We konden kasgeldleningen aantrekken tegen een negatieve rente. Mede daardoor zijn in de perspectiefbrief 2018 de rentelasten voor 2018 verlaagd met € 245.000. We zijn er in de begroting 2019 voorzichtigheidshalve van uitgegaan dat we rente moeten betalen in plaats van ontvangen. Dit geeft voor 2019 ten 2018 een nadeel.

Verder is de verwachte opbrengst uit leges reisdocumenten in 2019 € 180.000 lager dan in 2018. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2014 de geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder is verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor zijn gedurende vijf jaar bijna alle “18+ documenten” in omloop vervangen. Gevolgd door vijf jaar waarin vrijwel alleen “-18 documenten” worden uitgegeven of documenten voor bij eerste aanvragen en vermissingen. Deze dip is in de meerjarenbegroting verwerkt.  

Tenslotte is er een voordeel van € 1.700.000 bij de uitkering gemeentefonds. Deze uitkering was in de begroting 2018 gebaseerd op de meicirculaire 2017, de begroting 2019 is gebaseerd op de meicirculaire 2018. Het voordelige verschil is grotendeels ontstaan door de verhoging van het accres (hogere rijksuitgaven ("trap op-trap af systematiek").