Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De begroting 2019 is de eerste begroting van de in 2018 gekozen gemeenteraad. De begroting is gebaseerd op visiedocumenten zoals “Romte en ferskaat 2013” en het “Coalitieakkoord 2018 – 2022”, aangevuld met de specifieke beleidskaders die de raad in het nabije verleden heeft vastgesteld. De drie grote ambities zijn het thema Modern besturen en de ontwikkelagenda's voor Duurzaamheid, Leefbaarheid en Inclusieve samenleving. 

Dit is de tweede begroting die met het online presenteren als uitgangspunt is opgesteld. Een direct zichtbaar effect van deze aanpak is dat de begroting eenvoudiger is te doorzoeken en de informatie compacter is gepresenteerd. Elk programma is voorzien van een korte inleiding en een overzicht van de kaderstellende beleidsdocumenten. Deze documenten zijn via een link in de begrotingsapp te bekijken. Vervolgens worden de thema's gepresenteerd die elk weer zijn onderverdeeld in doelen. Vervolgens is elk doel nader uitgewerkt in de belangrijkste activiteiten nodig om het doel te realiseren.

Per programma is de koppeling gelegd met de van toepassing zijnde (wettelijke) taakvelden. Door deze opbouw is een beter inzicht in de eerste twee zogenaamde Wat-vragen: “Wat willen we bereiken?“ en “Wat gaan we er voor doen?”. Daarnaast zijn de relevante beleidsindicatoren en actieve verbonden partijen genoemd. Deze indicatoren zijn van belang om het effect van het beleid op de samenleving te meten. In de loop van 2019 wordt, in het kader van programmasturing, het aantal indicatoren uitgebreid, zodat met ingang van de begroting 2020 de maatschappelijke effecten beter te beoordelen zijn (de vierde Wat-vraag: "Wat is het effect?").

Uiteindelijk sluit elk programma af met de derde Wat-vraag “Wat mag het kosten?” gevolgd door een toelichting hierop. In de paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, evenals de lokale heffingen en de overhead.

Begrotingsstrategie

Terug naar navigatie - Begrotingsstrategie

In de begroting 2019 zijn de contouren van het coalitieakkoord uitgewerkt.

Met de begroting 2019 wordt een structureel sluitende begroting gepresenteerd. Ook wordt met ingang van deze begroting begonnen met het intensiveren van het onderhoud kapitaalgoederen waardoor het onderhoud over een periode van vier jaar weer in balans is en er geen sprake meer is van kapitaalvernietiging.

In cijfers bedraagt het structureel overschot in 2019 € 184.000 oplopend naar een structureel overschot van € 958.000 in 2022 en is sprake van een structureel en reëel evenwicht richting de toekomst.

Financieel beeld

Terug naar navigatie - Financieel beeld

Het financiële beeld ziet er als volgt uit:

Financieel beeld begroting 2019
Bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022
Totaal resultaat neg. 3.149 neg. 1.605 neg.    10 1.805
Incidenteel resultaat neg. 3.333 neg. 2.088 neg. 549 847
Structureel resultaat 184 483 539 958

 Volgens de geldende voorschriften is het saldo van de structurele baten en lasten bepalend voor het resultaat van de begroting, incidentele baten en lasten mogen daarvoor niet meegenomen worden.