Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten met toelichting

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De begrote baten en lasten zijn als volgt over de diverse programma's verdeeld:

(de financiële analyses zijn opgenomen in de beleidsbegroting)

Programmaplan begroting 2019
Programma's (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo
0 Bestuur en ondersteuning          12.876         54.122         41.246
1 Veiligheid          1.926               45         -1.882
2 Verkeer en vervoer          3.927             128         -3.800
3 Economie          1.364             886            -478
4 Onderwijs          3.276             334         -2.942
5 Sport, cultuur en recreatie          6.793             197         -6.597
6 Sociaal domein         38.305         10.335        -27.970
7 Volksgezondheid en milieu          7.361          6.301         -1.060
8 Bouwen, wonen en gronden          2.574          2.673             99
Resultaat voor bestemming         78.397         75.020            -3.378
Mutaties in de reserves             301             529             229
Resultaat na bestemming         78.698         75.549                -3.149

Totaaloverzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie
Lasten 79.288 78.397 73.397 75.883 73.394
Baten 75.931 75.020 73.138 74.625 73.129
Saldo van baten en lasten -3.357 -3.377 -259 -1.258 -265
Stortingen 1.361 301 308 308 -22
Onttrekkingen 4.718 3.678 567 1.566 243
Mutaties reserves 3.357 3.377 259 1.258 265

Programma 0

Terug naar navigatie - Programma 0
Bedragen x €1.000
Exploitatie
Lasten 15.828 12.871 10.496 11.622 11.520
Baten 54.194 54.122 53.986 54.356 53.271
Saldo van baten en lasten 38.366 41.252 43.490 42.735 41.751
Stortingen 1.361 301 308 308 -22
Onttrekkingen 4.718 3.678 567 1.566 243
Mutaties reserves 3.357 3.377 259 1.258 265

Programma 1

Terug naar navigatie - Programma 1
Bedragen x €1.000
Exploitatie
Lasten 2.006 1.926 1.943 1.980 2.013
Baten 46 45 45 45 45
Saldo van baten en lasten -1.960 -1.882 -1.898 -1.936 -1.968

Programma 2

Terug naar navigatie - Programma 2
Bedragen x €1.000
Exploitatie
Lasten 2.949 3.927 3.901 3.964 3.324
Baten 127 128 128 128 128
Saldo van baten en lasten -2.822 -3.800 -3.773 -3.836 -3.196

Programma 3

Terug naar navigatie - Programma 3
Bedragen x €1.000
Exploitatie
Lasten 509 1.364 796 866 821
Baten 167 886 397 482 437
Saldo van baten en lasten -342 -478 -398 -383 -383

Programma 4

Terug naar navigatie - Programma 4
Bedragen x €1.000
Exploitatie
Lasten 2.908 3.276 3.376 4.714 3.853
Baten 213 334 399 473 521
Saldo van baten en lasten -2.695 -2.942 -2.977 -4.241 -3.333

Programma 5

Terug naar navigatie - Programma 5
Bedragen x €1.000
Exploitatie
Lasten 6.909 6.793 6.662 6.626 6.503
Baten 1.011 197 215 134 134
Saldo van baten en lasten -5.898 -6.597 -6.446 -6.492 -6.368

Programma 6

Terug naar navigatie - Programma 6
Bedragen x €1.000
Exploitatie
Lasten 36.736 38.305 37.586 36.875 36.598
Baten 10.585 10.335 10.401 10.543 10.771
Saldo van baten en lasten -26.152 -27.970 -27.185 -26.332 -25.827

Programma 7

Terug naar navigatie - Programma 7
Bedragen x €1.000
Exploitatie
Lasten 6.755 7.361 7.330 7.237 7.107
Baten 5.944 6.301 6.301 6.301 6.301
Saldo van baten en lasten -811 -1.060 -1.029 -936 -806

Programma 8

Terug naar navigatie - Programma 8
Bedragen x €1.000
Exploitatie
Lasten 4.688 2.574 1.308 1.998 1.656
Baten 3.644 2.673 1.266 2.163 1.521
Saldo van baten en lasten -1.044 99 -42 164 -135

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Terug naar navigatie - Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

 

De ramingen zijn gebaseerd op bestaand beleid. Bedragen (zowel de baten als lasten) zijn niet meerjarig geïndexeerd. De baten met betrekking tot belastingen en heffingen zijn voor 2018, waar mogelijk geïndexeerd met het percentage BBP (bruto binnenland product) van 1,4%. Bij het bepalen van de loonkosten is rekening gehouden met (verwachte) cao afspraken.

Overzicht geraamde incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde incidentele baten en lasten
incidentele baten en lasten begroting 2019
progr omschrijving 2019 2020 2021 2022
  baten        
8 grondexploitatie    1.214.254       960.412  1.181.000  882.000
8 reserve duurzaam bouwen         10.000         10.000       11.000            -  
8 reserve herinrichting Skoalleleane Ureterp                -           62.500               -              -  
3 reserve Breedband internet         15.000         15.000               -              -  
5 onttrekking reserve recreatie en toerisme       100.000                -                 -              -  
totaal incidentele baten    1.339.254    1.047.912  1.192.000  882.000
  lasten        
0 extra formatie       180.000       120.000               -              -  
0 evaluatie projectm werken           5.000                -                 -        5.000
8 invoering omgevingswet       175.000                -                 -              -  
6 dotatie reserve verbouw dorpshuizen         30.000         30.000       30.000    30.000
0 inhuur vervanging voorzitter OR         16.000                -                 -              -  
0 verkiezingen         43.000                -                 -              -  
2 onderhoud kap goederen       247.750       247.750     247.750            -  
2 herinrichting Skoalleane Ureterp                -           62.500               -              -  
0 knelpunten org. Incidenteel (PPB)       125.000       125.000               -              -  
0 OWO-VTH (PPB)         58.000                -                 -              -  
0 overige OWO ontw (PPB)         33.000         17.000               -              -  
0 Informatiebeveiliging en privacy (PPB)         30.000                -                 -              -  
5 essentaksterfte (PPB)         75.000          70.000        70.000            -  
5 groenplan Bakkeveen (PPB)           8.000                -                 -              -  
5 bijstelling budget WMO (PPB)       400.000       200.000               -              -  
5 bijstelling budget Jeugd (PPB)    1.100.000       500.000               -              -  
0 projectleider       108.000       108.000     108.000            -  
0 (junior) omgevingsmanager         72.000         72.000       72.000            -  
0 nagekomen lasten OWO         35.000                -                 -              -  
0 opleidingsbudget         55.000         55.000       55.000            -  
2 techn inspectie beweegbare bruggen         70.000                -                 -              -  
6 linking pin OWO BO-SD         36.000         36.000       36.000            -  
6 adm ondersteuning         36.000         36.000       36.000            -  
0 informatieadviseur         72.000         72.000       72.000            -  
0 externe bestuursadvisering         65.000                -                 -              -  
0 inhuur ivm opleiding         68.870         68.870       68.870            -  
6 uitbreiding openstelling gemeentehuis         36.000         36.000       36.000            -  
0 secretaresse management         20.160         20.160       20.160            -  
0 projectbeheersing         72.000         72.000       72.000            -  
0 ondersteuning derden inkoopproces         25.000                -                 -              -  
2 uitvoeringsplan GVVP 2015-2020       400.000       400.000     400.000            -  
2 areaal oude N381 (verhardingen)         30.000         30.000               -              -  
2 areaal oude N381 (groen)         10.000         10.000               -              -  
0 areaal oude N381 (kunstwerken)         20.000         20.000               -              -  
0 procesverbinder openbare ruimte         28.800         28.800       28.800            -  
0 programmasturing       100.000       100.000               -              -  
0 modern werkgeverschap         50.000       100.000       50.000            -  
2 onderzoek duurzame openb ruimte         30.000                -                 -              -  
3 onderzoek dienstverl ondernemers         10.000                -                 -              -  
3 onderzoek samenw onderwijs/bedrijfsleven         15.000                -                 -              -  
3 bedrijven stimuleen te verduurzamen         17.000                -                 -              -  
3 transformatie bedrijventerreinen         37.500                -                 -              -  
5 impuls zwembad Dundelle Bakkeveen       100.000                -  
5 onderzoek biodiversieteit openbaar groen         15.000                -                 -              -  
5 nieuwe bomen planten bij bomenkap         50.000         55.000       55.000            -  
5 onderzoek mogelijkheden sportbedrijf         50.000

               -  

              -              -  
6 onderzoek leer- werkbedrijf         30.000                -                 -              -  
6 uitbreiden tegenprestatie         72.000       144.000     144.000            -  
6 beheersen kostenontw soc domein         20.000         20.000               -              -  
6 lokale duurzaamheidsagenda         40.000         80.000       40.000            -  
6 onderzoek dorpsregisseurs         20.000                -                 -              -  
7 programma duurzaamheid incl uitv progr       100.000       100.000     100.000            -  
7 openen duurzaamheidsloket         80.000         80.000               -              -  
7 onderzoek zonnevelden         30.000         20.000               -              -  
7 opstellen duurzaamheidsplan gem. gebouwen         20.000                -                 -              -  
totaal incidentele lasten    4.672.080    3.136.080  1.741.580    35.000
           
incidenteel resultaat  -3.332.826  -2.088.168    -549.580  847.000

Uiteenzetting financiële positie

Balans

Terug naar navigatie - Balans
geprognosticeerde balans 2019 tot en met 2022 (bedragen x € 1.000)
activa ult 2018 ult 2019 ult 2020 ult 2021 ult 2022 passiva ult 2018 ult 2019 ult 2020 ult 2021 ult 2022
vaste activa           vast activa          
immat vaste activa    1.139    1.095     1.052    1.008       964 eigen vermogen  21.646  21.417  21.156  19.902  19.757
materiele vaste activa  65.347  63.216   63.308  77.554  74.284 voorzieningen  11.838  13.246  13.619  14.905  14.819
financiële vaste activa  12.888       559        537       515       493 vaste schulden  47.306  35.000  35.000  35.000  35.000
totaal  79.374  64.870   64.897  79.077  75.741 totaal  80.790  69.663  69.775  69.807  69.576
                       
vlottende activa           vlottende passiva          
voorraden    1.526    1.885     1.883    1.724    2.179 netto vlott schuld       677       677       677    8.177    6.177
uitzettingen <1 jr    6.987    6.987     6.987    6.987    6.987 overlopende passiva  11.308  11.308  11.308  11.308  11.308
liquide middelen    3.614    6.632     6.719       230       880            
overlopende activa    1.274    1.274     1.274    1.274    1.274            
totaal  13.401  16.778   16.863  10.215  11.320 totaal  11.985  11.985  11.985  19.485  17.485
                       
totaal activa  92.775  81.648   81.760  89.292  87.061 totaal passiva  92.775  81.648  81.760  89.292  87.061

EMU-Saldo

Terug naar navigatie - EMU-Saldo

Mede voortvloeiend uit de balansposities kan de volgende berekening van het verwachte EMU-saldo worden gemaakt:

      2018   2019   2020
  Omschrijving   x € 1000,-   x € 1000,-   x € 1000,-
    Volgens realisatie tot en met sept. 2018, aangevuld met raming resterende periode   Volgens begroting 2019   Volgens meerjarenraming in begroting 2019
     
     
     
     
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)   -3.357   -3.378   -259
             
               
2. Mutatie (im)materiële vaste activa   2.614   -2.175   49
               
3. Mutatie voorzieningen   1.674   1.408   373
               
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)   -1.270   359   -2
             
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa   -   -   -
             
               
Berekend EMU-saldo   -3.027   -154   67

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

Onderstaand wordt de stand en het verloop van de reserves gepubliceerd.

Bestemmingsreserves (* € 1.000) eind 2017 eind 2018 bij af eind 2019 eind 2020 eind 2021 eind 2022
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning                
Organisatiedoelstellingenfonds 224 224  -   -   224 224 224 224
Programma 2 - Verkeer en vervoer                
Ontsluitingsweg Loevestein Gorredijk 518 518 -   -   518 518 518 518
Onderhoud wegen 18 18     18 18 18 18
GVVP 181 181 -   -   181 181 181 181
(e) Onderhoud verharding 0 248 248 248 248 248 248 248
Programma 3 - Economie                
Breedbandinternet 150 110 -   15 95 80 80 80
Programma 4 - Onderwijs                
Huisvesting basisonderwijs 4.753 4.497 - 188 4.309 4.046    3.601

   3.386

Huisvesting speciaal onderwijs 376 399 54 -   453 514 576 615
MFA Gorredijk - 883 - - 883 883 - -
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie                
Recreatie en toerisme 218 218 -   100  118 118 118 118
Programma 6 - Sociaal Domein                
Verbouw dorpshuizen 260 90 30 - 120 150 180 210
MFA Gorredijk - 200 -

-

200 200 -

-

Programma 8 - Bouwen, wonen en gronden                
Duurzaam bouwen 31 21 -   10 11 - - -
Komplannen 470 470 -   -   470 470 470 470
Herinrichting Skoalleleane Ureterp 63 63 -   -   63 - -   -
Herinrichting de Vlecke Gorredijk 148 148 -   -   148 148 148 148
Herinrichting Vlaslaan Beetsterzwaag 573 573 -   -   573 573  573 573
Invoering omgevingswet 80 80 - - 80 80 80 80
  8.063 8.941 332 561 8.712 8.451

 7.198

7.052

Algemene reserve

Terug naar navigatie - Algemene reserve

 

Algemene reserve (* € 1.000) eind 2017 eind 2018 bij af eind 2019 eind 2020 eind 2021 eind 2022
Buffer 7.500 7.500 -  - 7.500 7.500 7.500 7.500
Vrij besteedbaar 5.245 3.870 -

3.149

721 721 721 721
Investeringen 1.782 1.582 -  - 1.582 1.582 1.582 1.582
 Totaal algemene reserve 14.527 12.952 -   3.149 9.803 9.803 9.803 9.803

 

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

Onderstaand wordt de stand en het verloop van de voorzieningen gepubliceerd.

Voorzieningen (* € 1.000) eind 2017 eind 2018 bij af eind 2019 eind 2020 eind 2021 eind 2022
Onderhoud sportvelden 105 160 55 - 215 270 325 380
Latente belastingschuld VPB - - 10 - 10 20 30 40
Groot onderhoud riolering 1.222 1.085 300 615 770 342 190 38
Kunstwerken 835 1.056 257 118 1.195 602 602 402
Wethouderspensioenen 3.287 3.211 - 76 3.135 3.059 2.983 2.907
Begraafrechten 123 243 110 - 353 453 543

623

Planmatig onderhoud gebouwen 479 365 731 528 568 573 632 829
Voorziening Strategische Personeelsplanning (SPP) 113 18 - 18 - - - -
Precariobelasting 4.000 5.700 1.300 - 7.000 8.300 9.600 9.600
Totaal voorzieningen 10.164 11.838 2.763 1.355 13.246 13.619 14.905 14.819