Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
Omschrijving taakveld  Baten   Lasten   Saldo 
0 Bestuur en ondersteuning      
  0.1 Bestuur               92.750    1.619.298             -1.526.548
  0.10 Mutaties reserves          3.677.906       300.531              3.377.375
  0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten                       -                   -                             -  
  0.2 Burgerzaken             166.200    1.595.286             -1.429.086
  0.3 Beheer overige gebouwen en gronden             170.583       942.549                -771.966
  0.4 Overhead             364.388    5.910.244             -5.545.856
  0.5 Treasury             836.820       699.308                 137.512
  0.61 OZB woningen          2.976.158       766.319              2.209.839
  0.62 OZB niet-woningen          1.436.671                 -                1.436.671
  0.64 Belastingen overig          1.361.227    1.300.000                   61.227
  0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds        46.717.655                 -              46.717.655
  0.8 Overige baten en lasten                       -           37.500                  -37.500
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning        57.800.358  13.171.035            44.629.323
1 Veiligheid      
  1.1 Crisisbeheersing en brandweer                       -      1.619.366             -1.619.366
  1.2 Openbare orde en veiligheid               44.563       307.096                -262.533
Totaal 1 Veiligheid               44.563    1.926.462             -1.881.899
2 Verkeer en vervoer      
  2.1 Verkeer en vervoer             124.491    3.892.859             -3.768.368
  2.5 Openbaar vervoer                 3.258         34.629                  -31.371
Totaal 2 Verkeer en vervoer             127.749    3.927.488             -3.799.739
3 Economie      
  3.1 Economische ontwikkeling               18.000       248.858                -230.858
  3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur             719.302       916.519                -197.217
  3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                       -         100.062                -100.062
  3.4 Economische promotie             149.082         98.902                   50.180
Totaal 3 Economie             886.384    1.364.341                -477.957
4 Onderwijs      
  4.1 Openbaar basisonderwijs                       -         301.230                -301.230
  4.2 Onderwijshuisvesting               18.585    1.597.944             -1.579.359
  4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken             315.250    1.376.536             -1.061.286
Totaal 4 Onderwijs             333.835    3.275.710             -2.941.875
5 Sport, cultuur en recreatie      
  5.1 Sportbeleid en activering               15.000       244.830                -229.830
  5.2 Sportaccommodaties               54.846    1.317.083             -1.262.237
  5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie                       -         447.994                -447.994
  5.4 Musea                 5.881         66.863                  -60.982
  5.5 Cultureel erfgoed                 2.158           6.567                    -4.409
  5.6 Media                       -         603.434                -603.434
  5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie             118.766    4.106.542             -3.987.776
Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie             196.651    6.793.313             -6.596.662
6 Sociaal domein      
  6.1 Samenkracht en burgerparticipatie             200.778    2.028.897             -1.828.119
  6.2 Wijkteams                       -         683.526                -683.526
  6.3 Inkomensregelingen          9.951.009  12.956.026             -3.005.017
  6.4 Begeleide participatie                       -      3.834.448             -3.834.448
  6.5 Arbeidsparticipatie                       -      1.762.286             -1.762.286
  6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)               23.000       949.041                -926.041
  6.71 Maatwerkdienstverlening 18+             160.000    6.518.348             -6.358.348
  6.72 Maatwerkdienstverlening 18-                       -      7.443.340             -7.443.340
  6.81 Geëscaleerde zorg 18+                       -         596.444                -596.444
  6.82 Geëscaleerde zorg 18-                       -      1.532.583             -1.532.583
Totaal 6 Sociaal domein        10.334.787  38.304.939           -27.970.152
7 Volksgezondheid en milieu      
  7.1 Volksgezondheid                       -      1.197.161             -1.197.161
  7.2 Riolering          2.763.000    2.220.796                 542.204
  7.3 Afval          3.387.810    2.723.933                 663.877
  7.4 Milieubeheer                       -         838.908                -838.908
  7.5 Begraafplaatsen en crematoria             150.103       380.246                -230.143
Totaal 7 Volksgezondheid en milieu          6.300.913    7.361.044             -1.060.131
8 Bouwen, wonen en Gronden (VHROSV)      
  8.1 Ruimtelijke ordening                       -         420.614                -420.614
  8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)          2.029.826       981.889              1.047.937
  8.3 Wonen en bouwen             642.847    1.171.078                -528.231
Totaal 8 Bouwen, wonen en Gronden (VHROSV)          2.672.673    2.573.581                   99.092
Totaal        78.697.913  78.697.913                           -