Uitgaven

7,05%
€ 5.313
x € 1.000
7,05% Complete

Inkomsten

6,53%
€ 4.941
x € 1.000
6,53% Complete

Saldo

123,13%
€ -373
x € 1.000

Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Uitgaven

7,05%
€ 5.313
x € 1.000
7,05% Complete

Inkomsten

6,53%
€ 4.941
x € 1.000
6,53% Complete

Saldo

123,13%
€ -373
x € 1.000

Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Terug naar navigatie - Programma 8 | Bouwen, wonen en gronden

Programma doelstelling

Opsterland is een aantrekkelijke en vitale leefomgeving

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Door de veranderende maatschappelijke situatie kiest de gemeente steeds meer voor het zich beperken tot de gemeentelijke kerntaken en het inspelen op initiatieven vanuit de samenleving.
De nieuwe Omgevingswet, die ingaande 2019 fasegewijs zal worden ingevoerd, vraagt anders denken en gekanteld werken. In de omgevingsvisie (2015) zijn daartoe al beleidsaanzetten gegeven. In de omgevingsvisie wordt beschreven op welke wijze de kwaliteiten van burgers, maatschappelijke organisaties, ontwikkelaars, ondernemers etc. kunnen worden benut bij ruimtelijke ontwikkelingen.
De omgevingsvisie is voor wat betreft het onderdeel wonen nader uitgewerkt in de woonvisie (2017). Deze dient onder meer voor het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en afspraken met andere maatschappelijke partners en de dorpen. Ook vormt het een kader voor dorpsvisies en het gemeentelijk grondbeleid.

Met betrekking tot de ruimtelijke regelgeving worden komend jaar (en 2018) het achterstallig onderhoud en actualisatie van de bestemmingsplannen afgerond. Alle bestemmingsplannen zijn dan actueel en digitaal van kracht. Op deze wijze kan de overgang naar de nieuwe regels op grond van de Omgevingswet eenvoudiger worden gerealiseerd.

De bestemmingsplannen voor het buitengebied, de kommen en de bedrijventerreinen en de nog van kracht zijnde beheerverordeningen zijn (afzonderlijk) te raadplegen onder www.ruimtelijkeplannen.nl. (landelijke website).

Wat het grondbeleid betreft staat in het coalitieakkoord 2014-2018 aangegeven dat een bijstelling van het huidige actieve grondbeleid wenselijk is. Dit door de stagnerende vraag naar grond voor woningen en bedrijven. In 2017 zal de bijstelling van het grondbeleid plaatsvinden.
Om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren moet ruimte aan marktpartijen worden gegeven. Het wettelijk instrumentarium biedt daarvoor voldoende mogelijkheden.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Thema Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Initiatiefnemers mogen rekenen op de ruimte in de nieuwe Omgevingswet

Terug naar navigatie - Initiatiefnemers mogen rekenen op de ruimte in de nieuwe Omgevingswet

Zo gaan we dat doen

Thema Wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Er zijn voldoende woningen (kwantitatief en kwalitatief), afgestemd op de behoefte van onze inwoners

Terug naar navigatie - Er zijn voldoende woningen (kwantitatief en kwalitatief), afgestemd op de behoefte van onze inwoners

Zo gaan we dat doen

De uitstraling van de bebouwing past bij de omgeving

Terug naar navigatie - De uitstraling van de bebouwing past bij de omgeving

Zo gaan we dat doen

Thema Ruimtelijke kwaliteit

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Overtredingen van de regels zijn aangepakt.

Terug naar navigatie - Overtredingen van de regels zijn aangepakt.

Overtreding van de regels zijn - met inachtneming van de door het college gestelde prioriteiten - aangepakt

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
  • Voor het houden van toezicht en uitvoeren van handhavingswerkzaamheden met betrekking tot het wettelijk basistakenpakket op het gebied van het milieu- en omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder werken we samen in de Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO).

Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Nieuw gebouwde woningen

(het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

1,7

5,5

6,0

Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad

 

Gegevensperiode: 2014

 

Gemiddelde WOZ-waarde
(gemiddelde WOZ waarde van woningen in duizend euro)

 

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

€ 192

€ 164

€ 209

Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende zaken

 

Gegevensperiode: 2016

  

Demografische druk

(het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

78,2%

76,4%

69,0%

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek

 

Gegevensperiode: 2017

 

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
(Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

€ 570

€ 610

€ 644

Bron: COELO, Groningen

 

Gegevensperiode: 2017

 

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
(Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

€ 681

€ 695

€ 723

Bron: COELO, Groningen

 

Gegevensperiode: 2017

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x1.000
Exploitatie Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 5.313 3.258 1.396 2.007
Baten 4.931 2.617 1.020 2.481
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -383 -641 -376 474
Toevoegingen en onttrekkingen Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Stortingen 0 0 0 0
Onttrekkingen 10 10 10 4
Mutaties reserves 10 10 10 4
Gerealiseerd resultaat -373 -631 -366 478

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2018 € 374.000 voordeliger dan in 2017. Voor een belangrijk deel wordt dat veroorzaakt doordat het geraamde saldo op de bouwgrondexploitatie in 2018 € 639.000 voordeliger is dan in 2017. Voor een verdere toelichting kan worden verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Ook is er een voordelig effect doordat er in 2017 sprake was van incidentele budgetten (duurzaam bouwen € 50.000 en klein Groningen  € 150.000).  Deze lasten zijn er in 2018 niet.

Hiertegenover staan nadelen vanwege hoger incidenteel budget invoeren Omgevingswet (in 2017 € 95.000, in 2018 € 175.000, dus € 80.000 hoger) en een hogere doorbelasting kosten vanuit programma 0 Bestuur en ondersteuning (€ 25.000). Zie ook de toelichting bij programma 0. Daarnaast waren er in 2017 incidentele baten in verband onttrekkingen uit reserves van in totaal € 305.000 (onder meer Zwanenburg € 50.000, herinrichting Klein Groningen € 150.000, invoering Omgevingswet € 95.000). Deze baten zijn er dus niet in 2018.

Tenslotte is er vanaf  2018 een structurele lastenverhoging van € 25.000 in verband met de implementatie van de woonvisie. In april 2017 heeft de gemeenteraad - in aansluiting op de Omgevingsvisie (2015) - de Woonvisie 2017-2021 vastgesteld.