Uitgaven

8,91%
€ 6.713
x € 1.000
8,91% Complete

Inkomsten

8,02%
€ 6.069
x € 1.000
8,02% Complete

Saldo

212,84%
€ -644
x € 1.000

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

8,91%
€ 6.713
x € 1.000
8,91% Complete

Inkomsten

8,02%
€ 6.069
x € 1.000
8,02% Complete

Saldo

212,84%
€ -644
x € 1.000

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Terug naar navigatie - Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Doelstelling

Opsterland behoudt en beheert haar hoogwaardig leefmilieu in samenwerking met inwoners en bedrijven.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen
Duurzaamheid en beperking van gebruik van energie en grondstoffen zijn essentiële opdrachten voor de gemeenschap. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld door te streven naar vermindering van CO2 uitstoot, het zijn van een ‘Fairtrade Gemeente’ en het op waarde schatten van gezichtsbepalende of cultuurhistorische elementen.


Fysieke en mentale gezondheid zijn het fundament van persoonlijk welbevinden en van de kwaliteit van onze samenleving. Een goede gezondheid is voor de gemeente een middel om haar doelen te bereiken. Denk hierbij aan: regie op het eigen leven, kwaliteit van leven, meedoen in de maatschappij en het gebruik maken van sociale netwerken. De gemeente wil haar inwoners bewegen tot gezond gedrag door de gezonde keuzes de gemakkelijkste keuze te maken

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Thema Milieu

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De gemeentelijke organisatie handelt duurzaam

Terug naar navigatie - De gemeentelijke organisatie handelt duurzaam

Zo gaan we dat doen

Volksgezondheid en milieu zijn beschermd en de waterkwaliteit is gewaarborgd

Terug naar navigatie - Volksgezondheid en milieu zijn beschermd en de waterkwaliteit is gewaarborgd

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
  • Het inzamelen en verwerken van afval is uitbesteed aan de NV Fryslân Miljeu (inzameling) en de NV Afvalsturing Fryslân (verwerking) – OMRIN.
  • Voor onder andere advies over vergunningen en toezicht op de ‘zwaardere’ bedrijven wordt samengewerkt met de FUMO.

Het beheren en onderhouden van de openbare verlichting en de inkoop van (groene) energie wordt in samenwerking met andere Friese gemeenten en de Provincie opgepakt en gecoördineerd vanuit de Stichting Openbare Verlichting Fryslân. Formeel is dit geen verbonden partij.

Thema Gezonde samenleving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Op het gebied van publieke gezondheidszorg werken we samen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân, waar de GGD Fryslân deel van uitmaakt. Formeel is dit geen verbonden partij.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Omvang huishoudelijk restafval

(De niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per jaar)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

170 kg*

198 kg

200 kg

Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

 

Gegevensperiode: 2015

* inclusief grondstoffen (kunststoffen, drankenkartons, blik; 42 kg per inwoner). Brandbaar residu (overig restafval) is 121 kg per inwoner. 

De Friese gemeenten streven de landelijke VANG-doelstellingen na, waarbij het de intentie is om in 2020 100 kg restafval per inwoner (brandbaar residu) en 75% recycling te halen. Op dit moment wordt er 65% gerecycled.

Hernieuwbare elektriciteit

(hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

6,2 %

7,4 %

5,4 %

Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

 

Gegevensperiode: 2015 (Fryslân 2014, 2015 niet bekend)

Bij een verdieping op de cijfers van hernieuwbare elektriciteit blijkt dat met name gemeenten met veel windmolens en / of biomassacentrales hoog scoren. Dit verklaart de relatief lage realisatie van Opsterland.

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x1.000
Exploitatie Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 6.713 6.748 6.754 6.768
Baten 6.069 6.069 6.069 6.069
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -644 -679 -685 -699
Toevoegingen en onttrekkingen Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Stortingen 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -644 -679 -685 -699

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2018 € 503.000 voordeliger dan in 2017. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er vanuit programma 0 Bestuur en ondersteuning in 2018 € 346.000 minder is doorberekend naar dit programma. Dit geeft op programma 0 een tegengesteld effect. Zie verder ook de toelichting bij programma 0.  Het bedrag dat aan btw en overhead  in de tarieven afval en riolering kan worden  opgenomen is € 210.000 hoger dan in 2017. Zie voor een verdere toelichting de paragraaf lokale heffingen.

Hiertegenover staan nieuwe structurele lasten voor klimaat- en energiebeleid (€ 20.000), Milieu lokale agenda  (€ 25.000) en gemeentelijk gezondheidsbeleid  (€ 32.000).

Kredieten:

Voor het keuken biobakje wordt een krediet aangevraagd van € 58.000. Afschrijvingslasten worden in het tarief meegenomen.