Uitgaven

45,29%
€ 34.142
x € 1.000
45,29% Complete

Inkomsten

13,92%
€ 10.532
x € 1.000
13,92% Complete

Saldo

7802,43%
€ -23.610
x € 1.000

Programma 6 | Sociaal domein

Uitgaven

45,29%
€ 34.142
x € 1.000
45,29% Complete

Inkomsten

13,92%
€ 10.532
x € 1.000
13,92% Complete

Saldo

7802,43%
€ -23.610
x € 1.000

Programma 6 | Sociaal domein

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal domein

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen
De gemeente heeft met de invoering van nieuwe sociale wetgeving in 2015 (Jeugdwet, Participatiewet en Wmo 2015) verantwoording voor de ondersteuning van alle inwoners, die problemen ervaren op één of meerdere domeinen van het sociale leven.

Voor de ondersteuning doet de gemeente een sterk beroep op de zelfredzaamheid van burgers, gezinnen en de mensen om hen heen (het sociale netwerk). Als ondersteuning niet in de eigen directe omgeving beschikbaar is, kan (tijdelijk) een beroep worden gedaan op de gemeente. Om te voorkomen dat het tot een hulpvraag komt, investeert de gemeente in preventieve maatregelen. Deze insteek op preventie is afgesproken in het coalitieakkoord.

De gemeente heeft de uitdaging om voor de uitvoering van de taken op het sociale domein uit te komen met de beschikbare Rijksmiddelen. Dit vraagt om een vernieuwende, efficiënte en integrale aanpak. De korte lijnen tussen inwoner, gemeente en zorgaanbieders moet een adequate wijze van hulp en ondersteuning opleveren. Door de gekantelde manier van werken willen we kortdurend maatwerk leveren en het aantal langdurige hulpverleningstrajecten beperken. Door gekanteld te gaan werken willen we, samen met de inwoner, alternatieve oplossingen bedenken voor hun problemen. 

De invoering van de nieuwe wetgeving is achter de rug. We zijn er nu aan toe om verdere vernieuwingen (transformatie) door te voeren, waartoe de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo ons uitdagen. Dat gaat dan vooral om: 

  • integraal (domein overschrijdend) werken;
  • het “1 gezin, 1 plan” principe;
  • vermindering van de bureaucratie;
  • inrichten van Algemene voorzieningen;
  • zoeken naar creatieve, vernieuwende oplossingen voor problemen.

Het doorvoeren van de transformatie in het sociale domein valt en staat bij de uitvoering door de medewerkers van het Gebiedsteam en van het team Werk en Inkomen. Zij moeten steeds meer in staat zijn om de werkelijke ondersteuningsbehoefte van de cliënt en zijn omgeving in beeld te brengen, regie te voeren, samen te werken met andere partijen, snel en adequaat hulp te verlenen (jeugd) en preventieve maatregelen te nemen.

Al deze ontwikkelingen moeten worden uitgevoerd binnen krimpende budgetten. Tel daar bij op dat er al enige jaren een tekort is op de uitgaven aan de bijstandsuitkeringen (I-deel) en de uitdaging is compleet. Hoewel een deel van de uitgaven aan bijstandsuitkeringen door het Rijk worden gecompenseerd, brengt het nieuwe verdeelmodel een extra financieel risico voor de gemeente met zich mee.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Thema Uitvoering sociale wetgeving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Inwoners die de gemeente ondersteunt in hun levensonderhoud kunnen weer zelf in hun levensonderhoud voorzien of participeren op een andere manier.

Terug naar navigatie - Inwoners die de gemeente ondersteunt in hun levensonderhoud kunnen weer zelf in hun levensonderhoud voorzien of participeren op een andere manier.

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
  • Voor de lopende afspraken ten aanzien van de sociale werkvoorziening werken we samen in de gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Fryslân, welke dit werk heeft uitbesteed aan de NV Caparis, waar wij aandeelhouder van zijn.

Thema Maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De kracht van de gemeenschap en de individuele inwoners is versterkt

Terug naar navigatie - De kracht van de gemeenschap en de individuele inwoners is versterkt

Zo gaan we dat doen

Inwoners die individuele voorzieningen nodig hebben krijgen die op maat

Terug naar navigatie - Inwoners die individuele voorzieningen nodig hebben krijgen die op maat

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
  • Op het gebied van publieke gezondheidszorg werken we samen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân, waar de GGD Fryslân deel van uitmaakt.

Bij de inkoop en de daarmee samenhangende beleidsvoorbereiding van Jeugdhulp en delen van de Wmo werken we samen in de Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten. Formeel is dit geen verbonden partij.

Thema Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De preventie is versterkt en daarmee de eigen kracht van jeugdigen, ouders en het sociale netwerk

Terug naar navigatie - De preventie is versterkt en daarmee de eigen kracht van jeugdigen, ouders en het sociale netwerk

Zo gaan we dat doen

Gezinnen die het nodig hebben krijgen integrale hulp volgens het uitgangspunt 1 gezin 1 plan 1 regisseur

Terug naar navigatie - Gezinnen die het nodig hebben krijgen integrale hulp volgens het uitgangspunt 1 gezin 1 plan 1 regisseur

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
  • Op het gebied van publieke gezondheidszorg werken we samen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân, waar de GGD Fryslân deel van uitmaakt.

Bij de inkoop en de daarmee samenhangende beleidsvoorbereiding van Jeugdhulp en delen van de Wmo werken we samen in de Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten. Formeel is dit geen verbonden partij.

Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Dorpen en hun inwoners denken en werken aan hun toekomst en nemen initiatief bij het uitvoeren van de gewenste maatregelen

Terug naar navigatie - Dorpen en hun inwoners denken en werken aan hun toekomst en nemen initiatief bij het uitvoeren van de gewenste maatregelen

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Banen

(het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

548,7

697,7

744,0

Bron: LISA

 

Gegevensperiode: 2016

Netto arbeidsparticipatie

(Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

65,6%

64,9%

65,8%

Bron: CBS - Arbeidsdeelname

 

Gegevensperiode: 2016

 

Werkloze jongeren

(het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

1,62%

2,08%

1,52%

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

 

Gegevensperiode: 2015

 

Achterstandsleerlingen

(het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

9,2%

7,1%

11,6%

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

 

Gegevensperiode: 2012

Personen met een bijstandsuitkering

(het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners die 18 jaar en ouder zijn.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

334

459

413

Bron: CBS - Participatiewet

 

Gegevensperiode: 2016

 

Lopende reïntegratievoorzieningen

(het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

384

248

255

Bron: CBS - Participatiewet

 

Gegevensperiode: 2016

 

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

(Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. )

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

432

550

620

Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

 

Gegevensperiode: 2016

 

Jongeren met een delict voor de rechter

(het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

0,76%

1,28%

1,45%

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

 

Gegevensperiode: 2015

 

Kinderen in uitkeringsgezin

(het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

5,03%

6,17%

6,58%

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

 

Gegevensperiode: 2015

 

Jongeren met jeugdhulp

(het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

9,6%

10,1%

10,7%

Bron: CBS – Beleidsinformatie Jeugd

 

Gegevensperiode: 2016

 

Jongeren met jeugdreclassering

(het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

0,2%

0,4%

0,5%

Bron: CBS – Beleidsinformatie Jeugd

 

Gegevensperiode: 2016

 

Jongeren met jeugdbescherming

(het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

1,9%

1,5%

1,2%

Bron: CBS – Beleidsinformatie Jeugd

 

Gegevensperiode: 2016

De indicatoren ten aanzien van voortijdig schoolverlaten en absoluut en relatief verzuim zijn te vinden in het programma Onderwijs.

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x1.000
Exploitatie Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 34.112 33.927 33.702 33.720
Baten 10.532 10.604 10.670 10.812
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -23.580 -23.323 -23.032 -22.908
Toevoegingen en onttrekkingen Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Stortingen 30 30 30 30
Onttrekkingen 0 0 0 0
Mutaties reserves -30 -30 -30 -30
Gerealiseerd resultaat -23.610 -23.353 -23.062 -22.938

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo van dit programma is in 2018 € 564.000 voordeliger dan in 2017. Er is een voordeel op Inkomensregelingen van € 270.000, voornamelijk als gevolg van een hogere rijksvergoeding voor sociale uitkeringen. Daarnaast is de geraamde bijdrage aan Caparis € 90.000 lager dan in 2017 vanwege de verwachte terugloop van het aantal WSW'ers. Ook is er een voordeel op Jeugd en WMO van € 250.000. Dit is gebaseerd op het meerjarenperspectief zoals dat in de begroting 2016 was opgenomen en gebaseerd op het huidige beleid. Ook is een deel van het budget omgezet in salariskosten loketmedewerker, administratieve ondersteuningen Praktijkondersteuner Jeugd (€ 116.000). Zie ook de toelichting bij programma 0. 

Ook was er een voordeel van € 58.000 als gevolg van de bezuiniging op dorpshuizen zoals deze is afgesproken in de begroting van 2017 met ingangsjaar 2018. Tenslotte was er ook nog voordeel op kapitaallasten van € 61.000, zie hiervoor verder de financiële toelichting bij programma 0 Bestuur en ondersteuning.

Hier staat een nadeel van € 270.000 tegenover omdat er meer personeels- en overheadkosten zijn doorbelast vanuit programma 0 Bestuur en ondersteuning. Zie ook de toelichting bij programma 0.

Kredieten:

Werkbus (krediet € 45.000, afschrijving m.i.v. 2019 € 4.500).

Om efficiënt en flexibel(er) werkzaamheden te kunnen uitvoeren in de openbare ruimte is een extra werkbus nodig. We gaan meer inzetten op de leer/werkprojecten en het meer flexibel en zelfstandig werken (allround inzetbaar).