Uitgaven

7,8%
€ 5.883
x € 1.000
7,8% Complete

Inkomsten

0,15%
€ 111
x € 1.000
0,15% Complete

Saldo

1907,61%
€ -5.772
x € 1.000

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

7,8%
€ 5.883
x € 1.000
7,8% Complete

Inkomsten

0,15%
€ 111
x € 1.000
0,15% Complete

Saldo

1907,61%
€ -5.772
x € 1.000

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen
Opsterland heeft een rijk en gevarieerd cultureel aanbod, vooral bekend om het dorpstoneel en de iepenloftspullen. Er is een goede culturele infrastructuur met verschillende musea en bibliotheken. De regeling om alle kinderen in het basisonderwijs cultuur- en muziek onderwijs te laten volgen wordt in 2018 geëvalueerd. Er is een subsidieregeling voor cultuurpromotie. We gaan projecten die aansluiten bij Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 ondersteunen en verder helpen.

Voor de leefbaarheid van de dorpen is het bestaan van verenigingen essentieel. Sportbeoefening en vrijetijdsbesteding in verenigingsverband is daarom een wezenlijk onderwerp voor gemeentelijk beleid. Het accent ligt op gezondheid, sociale cohesie en participatie. Het coalitieakkoord ziet sportbeleid als een onderdeel van het dorpenbeleid, beleid in het sociaal domein en het accommodatiebeleid.

Thema Cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Er vinden meer culturele activiteiten plaats in Opsterland

Terug naar navigatie - Er vinden meer culturele activiteiten plaats in Opsterland

Het subsidiebeleid van de gemeente is omgevormd van structurele naar incidentele subsidies. Projecten die aansluiten bij Leeuwarden als culturele hoofdstad 2018 kunnen worden ondersteund door de gemeente.

Zo gaan we dat doen

Werkenber en tagonklik hâlde fan de Fryske taal

Terug naar navigatie - Werkenber en tagonklik hâlde fan de Fryske taal

It brûken fan de Fryske taal wurdt stipe, benammen de meartalichheid by kulturele aktiviteiten en yn it ûnderwiis.

Zo gaan we dat doen

Thema Toerisme en recreatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente

Terug naar navigatie - Toeristen worden uitgenodigd om naar Opsterland te komen en om langer te verblijven in onze gemeente

Zo gaan we dat doen

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
  • Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap De Marrekrite voert diverse taken uit op het gebied van watersport, waterrecreatie en landrecreatie.

Thema Openbaar groen

Thema Openbaar groen

Terug naar navigatie - Thema Openbaar groen

In de ruimtelijke omgeving zijn gezichtsbepalende kenmerken en de landschappelijke en cultuurhistorische elementen op juiste waarde geschat en worden deze behouden voor toekomstige generaties.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De kwaliteit van de ruimtelijke omgeving is geborgd met een differentiatie in onderhoudsniveaus voor de dorpen en het buitengebied

Terug naar navigatie - De kwaliteit van de ruimtelijke omgeving is geborgd met een differentiatie in onderhoudsniveaus voor de dorpen en het buitengebied

Het onderhoud wordt uitgevoerd conform het Beeldkwaliteitsplan. Daar waar mogelijk worden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hierop ingezet.

Zo gaan we dat doen

Perceeleigenaren kunnen hun water kwijt en wateroverlast is zo veel mogelijk voorkomen

Terug naar navigatie - Perceeleigenaren kunnen hun water kwijt en wateroverlast is zo veel mogelijk voorkomen

Zo gaan we dat doen

Thema Sport

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een hoge deelname aan sport en bewegen om de sociale cohesie te versterken, een gezonde leefstijl te stimuleren en participatie in de samenleving te bevorderen

Terug naar navigatie - Een hoge deelname aan sport en bewegen om de sociale cohesie te versterken, een gezonde leefstijl te stimuleren en participatie in de samenleving te bevorderen

Zo gaan we dat doen

Er is een adequaat voorzieningenniveau

Terug naar navigatie - Er is een adequaat voorzieningenniveau

De kwaliteit van voorzieningen is adequaat. De samenleving levert zelf een bijdrage aan het in stand houden van voorzieningen.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Niet sporters

(het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

51,9%

50,9%

46,6%

Bron: Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

 

Gegevensperiode: 2012

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x1.000
Exploitatie Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 5.883 5.817 5.802 5.797
Baten 111 111 129 129
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.772 -5.706 -5.673 -5.668
Toevoegingen en onttrekkingen Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Stortingen 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -5.772 -5.706 -5.673 -5.668

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2018 € 148.000 voordeliger dan in 2017. Dit is enerzijds veroorzaakt doordat er in 2017 € 100.000 extra incidenteel beschikbaar is gesteld voor Leeuwarden Culturele hoofdstad. Deze extra last is er niet in 2018. Daarnaast is er vanuit programma 0 Bestuur en ondersteuning € 88.000 minder aan personeels- en overheadkosten naar dit programma doorberekend. Dit heeft in programma 0 een tegengesteld effect. Zie ook verder de toelichting bij programma 0 Bestuur en ondersteuning. Ook is er een voordeel op kapitaallasten van € 29.000, zie ook hier verder de financiële toelichting bij programma 0.

Hiertegenover staat dat er extra middelen zijn opgenomen voor onderhoud kapitaalgoederen. In 2018 is er € 34.000 extra beschikbaar voor onderhoud openbaar groen. Zie verder de toelichting in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Ook was er in 2017 een onttrekking uit de reserve voor veldverlichting Wispolia € 22.000). Dit was een incidentele bate in 2017.

In bovenstaande cijfers is vanaf 2017 structureel een bedrag van € 130.000 opgenomen voor ecologisch beheer bermen. Uw raad heeft op 20 maart 2017 besloten de bermen grotendeels ecologisch te beheren. Het daarbij toegekende budget van € 130.000 wordt, zoals afgesproken, bij de begroting 2018 afgewogen.