Uitgaven

4,11%
€ 3.094
x € 1.000
4,11% Complete

Inkomsten

0,61%
€ 464
x € 1.000
0,61% Complete

Saldo

869,31%
€ -2.630
x € 1.000

Programma 4 | Onderwijs

Uitgaven

4,11%
€ 3.094
x € 1.000
4,11% Complete

Inkomsten

0,61%
€ 464
x € 1.000
0,61% Complete

Saldo

869,31%
€ -2.630
x € 1.000

Programma 4 | Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 | Onderwijs

Doelstelling

Elk kind ontwikkelt zich optimaal.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

De gemeente wil voor elk kind, van welk niveau dan ook, een open, veilige en constante leeromgeving waarin het gestimuleerd wordt om zijn of haar individuele talenten volledig te ontwikkelen. Het is belangrijk dat vanuit elk dorp goed onderwijs bereikbaar is. Kwalitatief goed onderwijs is onontbeerlijk, want het is de basis voor een maatschappij waarin burgers verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zichzelf en hun omgeving. De kwaliteit van het onderwijs heeft daarom een hogere prioriteit dan de nabijheid van een school. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige schoolgebouwen. Wij zijn er voorstander van om, daar waar mogelijk, te komen tot brede scholen waarin zoveel mogelijk kindvoorzieningen (onderwijs en kinderopvang) zijn ondergebracht. Om het onderwijs hierin mee te krijgen, nemen wij het initiatief om met de schoolbesturen te overleggen om te komen tot intensieve samenwerking in de dorpen. Waarborging van de identiteit van de scholen staat daarbij voorop.

Elk kind heeft recht op onderwijs. Door de preventieve inzet van de leerplichtambtenaar zal het thuiszitten worden voorkomen. Wanneer een kind niet in staat is om het onderwijs in de eigen gemeente te volgen, bestaat de mogelijkheid van leerlingenvervoer. Het leerlingenvervoer zal uiterst efficiënt worden georganiseerd, waarbij door combinatievervoer en het wijzigen van de vergoedingensystematiek getracht wordt de kosten zo laag mogelijk te houden. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

Kaderstellende documenten

Terug naar navigatie - Kaderstellende documenten

Thema Onderwijs

Thema Onderwijs

Terug naar navigatie - Thema Onderwijs

In Opsterland is een open, veilige en constante leeromgeving, waarin ieder kind, van welk niveau dan ook, gestimuleerd is om zijn of haar individuele talenten volledig te ontwikkelen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Leerplichtige kinderen en jongeren volgen onderwijs

Terug naar navigatie - Leerplichtige kinderen en jongeren volgen onderwijs

Zo gaan we dat doen

Thema Onderwijshuisvesting

Thema Voorschoolse voorzieningen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
  • Het houden van toezicht op de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen is uitbesteed aan de GGD, die onderdeel uitmaakt van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Absoluut verzuim

(het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

1,18

2,6

2,01

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

 

Gegevensperiode: 2016

 

Relatief verzuim

(het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

6,49

20,85

26,88

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

 

Gegevensperiode: 2016

 

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

(het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

0,9%

1,6%

2,0%

Bron:  DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

 

Gegevensperiode: 2014

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x1.000
Exploitatie Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 3.034 3.035 3.313 3.313
Baten 213 213 213 213
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.821 -2.822 -3.100 -3.100
Toevoegingen en onttrekkingen Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Stortingen 60 90 127 157
Onttrekkingen 251 254 329 318
Mutaties reserves 191 163 202 161
Gerealiseerd resultaat -2.630 -2.658 -2.899 -2.940

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2018 € 20.000 voordeliger dan in 2017. Er zijn hogere lasten door de jaarlijkse cumulatieve toename van € 30.000 van de storting in de reserve huisvesting basisonderwijs ter dekking van het door de raad vastgestelde Integrale Huisvestingsplan. Daarnaast is er een voordeel op kapitaallasten van € 62.000. Zie verder de financiële toelichting bij programma 0 Bestuur en ondersteuning.