Uitgaven

0,59%
€ 443
x € 1.000
0,59% Complete

Inkomsten

0,25%
€ 189
x € 1.000
0,25% Complete

Saldo

83,98%
€ -254
x € 1.000

Programma 3 | Economie

Uitgaven

0,59%
€ 443
x € 1.000
0,59% Complete

Inkomsten

0,25%
€ 189
x € 1.000
0,25% Complete

Saldo

83,98%
€ -254
x € 1.000

Programma 3 | Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 | Economie

Doelstelling

Opsterland heeft een gezonde lokale economie.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Ons economisch beleid heeft als doel het stimuleren van de werkgelegenheid. Een duurzame en evenwichtige groei van de Opsterlandse economie is van belang voor het behoud van bestaande en het creëren van nieuwe werkgelegenheid. De agrarische sector, het MKB en Recreatie en toerisme zijn belangrijke pijlers van de Opsterlandse economie. Zij zorgen niet alleen voor werk maar ook voor bestedingen en leveren een bijdrage aan de instandhouding van het voorzieningenniveau. De Opsterlandse economie is steeds in beweging, omdat de omgeving verandert. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van de Opsterlandse economie. Ons economisch beleid willen we gestalte geven in nauwe samenspraak met de ondernemers in de gemeente. Samen met het bedrijfsleven werken wij aan behoud van duurzame werkgelegenheid en het bevorderen daarvan. Onder de noemer Ondernemend Opsterland worden ondernemers uitgenodigd aan te geven welke thema’s voor hen belangrijk zijn. Daarvoor zijn expertteams opgezet. Door ondernemers daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen willen we een aantrekkelijk ondernemersklimaat creëren.

Thema Werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
  • Voor het ontwikkelen en exploiteren van het bedrijvenpark Azeven werken we samen met de gemeente Smallingerland in de gemeenschappelijke regeling Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten. 

Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Functiemenging

(De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0  (alleen woningen) en 100 (alleen werken).  Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.) 

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

44,8%

49,2%

52,1%

Bron: LISA  

Gegevensperiode: 2016

 

Bruto Gemeentelijk Product

(Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in de gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (>100) of onder verwachting (<100) wordt geproduceerd.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

115

96

100

Bron: Atlas voor Gemeenten  

Gegevensperiode: 2013

 

Vestigingen (van bedrijven)

(het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

150,2

144,1

134,0

Bron: LISA  

Gegevensperiode: 2016

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x1.000
Exploitatie Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 443 1.025 536 624
Baten 149 868 379 482
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -294 -157 -157 -142
Toevoegingen en onttrekkingen Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Stortingen 0 0 0 0
Onttrekkingen 40 15 15 0
Mutaties reserves 40 15 15 0
Gerealiseerd resultaat -254 -142 -142 -142