Uitgaven

4,08%

€ 3.072

x € 1.000
4,08% Complete

Inkomsten

0,39%

€ 292

x € 1.000
0,39% Complete

Saldo

918,45%

€ -2.779

x € 1.000

Programma 2 | Verkeer en vervoer

Uitgaven

4,08%

€ 3.072

x € 1.000
4,08% Complete

Inkomsten

0,39%

€ 292

x € 1.000
0,39% Complete

Saldo

918,45%

€ -2.779

x € 1.000

Programma 2 | Verkeer en vervoer

Doelstelling

Opsterland is een goed bereikbare gemeente, waarbij het wegennet en de openbare ruimte bijdraagt aan een leefbare omgeving.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Door de ligging aan verkeersaders (A7 en diverse provinciale wegen) is Opsterland een goed bereikbare gemeente waardoor de woon- en werkfunctie goed uitgewisseld wordt met het omliggende stedelijke gebied. Het gemeentelijke wegenstelsel is van groot belang voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze gemeente. Het in stand houden van het (water)wegennet vraagt om aandacht. De verschillende arealen zoals wegen, bruggen, duikers, kades e.a. worden onderhouden zoals vastgesteld in het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte. Hierin zoeken we naar een verantwoorde balans in de kwaliteitsniveaus van de kapitaalgoederen. Veiligheid en bereikbaarheid staan hierin centraal. Gelet op de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland is het openbaar vervoer een belangrijke voorziening voor onze inwoners. De vergrijzing van de bevolking zal onder meer de vraag naar openbaar vervoer vergroten. Er wordt voortdurend naar maatwerk gezocht om het aanbod betaalbaar te houden en aan te laten sluiten op de vraag.

Thema Verkeer, vervoer en wegen

Thema Verkeer, vervoer en wegen

Het wegennetwerk in Opsterland verbindt de gemeente veilig met haar omgeving.

Wat willen we bereiken?

De gemeente heeft een actueel inzicht in het te onderhouden areaal aan wegen en watergangen

Zo gaan we dat doen

Er wordt een veilig, doeltreffend en doelmatig (water)wegennet in stand gehouden

De gemeente zorgt er voor dat de wegen veilig, heel en schoon zijn. De (Civiele) kunstwerken zijn onderhouden conform de eisen in het beeldkwaliteitsplan en de technische kaders.

Zo gaan we dat doen

Het verkeerssysteem draagt bij aan verbetering van de recreatieve- en omgevingskwaliteit

Zo gaan we dat doen

Woningen, bedrijven en voorzieningen zijn goed bereikbaar

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

 

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

(% als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

7%

7%

8%

Bron:  VeiligheidNL

 

gegevensperiode: 2015

 

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

(% als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

10%

11%

9%

Bron:  VeiligheidNL

 

gegevensperiode: 2015

Verbonden partijen

  • Het vegen van goten is uitbesteed aan de NV Fryslân Miljeu– OMRIN.

Het beheren en onderhouden van de openbare verlichting wordt in samenwerking met andere Friese gemeenten en de Provincie opgepakt en gecoördineerd vanuit de Stichting Openbare Verlichting Fryslân. Formeel is dit geen verbonden partij.

Wat mag het kosten

Bedragen x1.000
Exploitatie Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 2.824 2.717 2.774 2.836
Baten 92 92 92 92
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.731 -2.624 -2.681 -2.744
Toevoegingen en onttrekkingen Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Stortingen 248 248 248 248
Onttrekkingen 200 0 63 0
Mutaties reserves -48 -248 -185 -248
Gerealiseerd resultaat -2.779 -2.872 -2.866 -2.991

Toelichting op de financiën

Het saldo van dit programma is in 2018 € 300.000 nadeliger dan in 2017. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat er extra middelen zijn opgenomen voor onderhoud kapitaalgoederen. In 2018 is er € 69.000 extra beschikbaar voor verharding terwijl er 4 jaar lang (te beginnen in 2018) € 248.000 wordt gestort in de egalisatiereserve onderhoud kapitaalgoederen verharding. Zie verder de toelichting in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Ook is er een nadeel doordat er in 2018 € 44.000 meer personeels- en overheadkosten zijn  doorberekend vanuit programma 0 Bestuur en ondersteuning. Dit geeft op programma 0 een tegengesteld effect. Zie verder ook de toelichting bij programma 0. 

Daarnaast is er een voordeel op kapitaallasten ad € 59.000, zie hiervoor ook de toelichting bij programma 0.

Kredieten:

Verkeersknelpunten Sinneblom (krediet/incidenteel budget € 200.000, onttrekking aan de algemene reserve onderdeel investeringen € 200.000)

De laatste jaren is een enorme slag geslagen aan het verbeteren van de leefbaarheid in Gorredijk door het op orde brengen van de wegenstructuur aan de westzijde van Gorredijk.

Om geen negatieve effecten te krijgen aan de oostkant van Gorredijk, door de rondweg en de nieuwe Nijewei/ Hegedyk, moet de wegenstructuur aan de oostzijde van Gorredijk op orde zijn. Evenals in 2008 hebben Plaatselijk Belang Gorredijk en bewoners van Loevestein aandacht gevraagd voor onveilige situaties op de Sinneblom.

In de Verkeersstructuurvisie Gorredijk 2013 is het probleem geconcretiseerd. In het Uitvoeringsplan van het GVVP is er van uitgegaan dat de kosten voor het verbeteren van de knelpunten gedekt konden worden uit een doelreserve van € 400.000 en door mee te liften in projecten als de Groene Long en bouwrijpmaken van Loevestein 4. De extra reserve is met de bezuinigingen geschrapt en opgegaan in de algemene reserve. Twee knelpunten zijn aangepakt door middelen uit het Uitvoeringsplan GVVP te combineren met project en onderhoudsmiddelen. Er resteert geen budget in het GVVP om de berekende kosten van € 200.000 te dekken om bij een aantal kruispunten in de Sinneblom / Sjoelstrjitte en Nijlân sobere fysieke snelheidsremmers aan te leggen. Voorgesteld wordt deze lasten te onttrekken aan de algemene reserve.