Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Uitgaven

2,65%

€ 2.001

x € 1.000
2,65% Complete

Inkomsten

0,06%

€ 46

x € 1.000
0,06% Complete

Saldo

646,05%

€ -1.955

x € 1.000
Programma onderdelen

Programma 1 | Veiligheid

Uitgaven

2,65%

€ 2.001

x € 1.000
2,65% Complete

Inkomsten

0,06%

€ 46

x € 1.000
0,06% Complete

Saldo

646,05%

€ -1.955

x € 1.000

Programma 1 | Veiligheid

Doel

Opsterland is een veilige woon- en werkomgeving voor inwoners en bezoekers.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Het gemeentelijk veiligheidsbeleid omvat een groot aantal onderwerpen, variërend van woonoverlast en jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid. Veiligheid dient integraal te worden benaderd. Het strekt zich namelijk uit tot alle schakels van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie en nazorg), benut het de mogelijkheden van alle partijen en bewaakt en benut de dwarsverbanden tussen de diverse beleidsterreinen.  De gemeente Opsterland ziet het als haar taak om eigen initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties in het kader van veiligheid te stimuleren en om omstandigheden te creëren die het mogelijk maken dat burgers deze initiatieven ook daadwerkelijk kunnen oppakken en waarmaken.

Kaderstellende documenten

Thema Openbare orde en veiligheid

Thema Openbare orde en veiligheid

Opsterland is een veilige en leefbare gemeente waarin ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid worden behouden en waar mogelijk verbeterd.

Doelstellingen

Beleidsindicatoren

Winkeldiefstallen

(het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

0,3

1,6

2,3

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & diefstallen

 

Gegevensperiode: 2016

 

Diefstallen uit woningen

(het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

2,3

2,4

3,3

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & diefstallen

 

Gegevensperiode: 2016

 

Geweldsmisdrijven

(Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

2,8

4,4

5,3

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & diefstallen

 

Gegevensperiode: 2016

 

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

(het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

3,7

4,9

5,6

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & diefstallen

 

Gegevensperiode: 2016

 

Verwijzingen Halt

(het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

19,8

82,8

137,4

Bron: Bureau Halt

 

Gegevensperiode: 2016

 

Harde kern jongeren

(het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

0,4

0,7

1,3

Bron: Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

 

Gegevensperiode: 2014

Verbonden partijen

  • De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân voert voor ons taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, publieke gezondheidszorg rondom crises en rampen, de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer uit. Ook verzorgt de Veiligheidsregio het uitvoeren van brandveiligheidscontroles in het kader van de vergunningverlening.

Wat mag het kosten

Bedragen x1000
Exploitatie Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 2.001 2.017 2.034 2.053
Baten 46 46 46 46
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.955 -1.972 -1.988 -2.007
Toevoegingen en onttrekkingen Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Stortingen 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -1.955 -1.972 -1.988 -2.007

Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2018 € 126.000 nadeliger dan in 2017. Dit nadeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân. De bijdrage 2018 is conform de vastgestelde begroting 2018 van de Veiligheidsregio. De hogere last in 2018 betreft hoofdzakelijk de loonontwikkeling conform de nieuwe CAO.