Uitgaven

2,65%
€ 2.001
x € 1.000
2,65% Complete

Inkomsten

0,06%
€ 46
x € 1.000
0,06% Complete

Saldo

646,05%
€ -1.955
x € 1.000

Programma 1 | Veiligheid

Uitgaven

2,65%
€ 2.001
x € 1.000
2,65% Complete

Inkomsten

0,06%
€ 46
x € 1.000
0,06% Complete

Saldo

646,05%
€ -1.955
x € 1.000

Programma 1 | Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 | Veiligheid

Doel

Opsterland is een veilige woon- en werkomgeving voor inwoners en bezoekers.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen

Het gemeentelijk veiligheidsbeleid omvat een groot aantal onderwerpen, variërend van woonoverlast en jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid. Veiligheid dient integraal te worden benaderd. Het strekt zich namelijk uit tot alle schakels van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie en nazorg), benut het de mogelijkheden van alle partijen en bewaakt en benut de dwarsverbanden tussen de diverse beleidsterreinen.  De gemeente Opsterland ziet het als haar taak om eigen initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties in het kader van veiligheid te stimuleren en om omstandigheden te creëren die het mogelijk maken dat burgers deze initiatieven ook daadwerkelijk kunnen oppakken en waarmaken.

Thema Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De gemeente is voor onze inwoners, ondernemers en toeristen een veilige en plezierige plaats om te wonen, te werken en te verblijven

Terug naar navigatie - De gemeente is voor onze inwoners, ondernemers en toeristen een veilige en plezierige plaats om te wonen, te werken en te verblijven

De gemeente heeft een pro-actieve aanpak op het gebied van veiligheid.

Zo gaan we dat doen

Overtredingen van de regels zijn – met inachtneming van de door het college gestelde prioriteiten – aangepakt

Terug naar navigatie - Overtredingen van de regels zijn – met inachtneming van de door het college gestelde prioriteiten – aangepakt

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Winkeldiefstallen

(het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

0,3

1,6

2,3

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & diefstallen

 

Gegevensperiode: 2016

 

Diefstallen uit woningen

(het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

2,3

2,4

3,3

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & diefstallen

 

Gegevensperiode: 2016

 

Geweldsmisdrijven

(Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

2,8

4,4

5,3

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & diefstallen

 

Gegevensperiode: 2016

 

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

(het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

3,7

4,9

5,6

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & diefstallen

 

Gegevensperiode: 2016

 

Verwijzingen Halt

(het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

19,8

82,8

137,4

Bron: Bureau Halt

 

Gegevensperiode: 2016

 

Harde kern jongeren

(het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.)

Opsterland:

Fryslân:

Nederland:

Realisatie:

0,4

0,7

1,3

Bron: Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

 

Gegevensperiode: 2014

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
  • De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân voert voor ons taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, publieke gezondheidszorg rondom crises en rampen, de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer uit. Ook verzorgt de Veiligheidsregio het uitvoeren van brandveiligheidscontroles in het kader van de vergunningverlening.

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x1.000
Exploitatie Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 2.001 2.017 2.034 2.053
Baten 46 46 46 46
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.955 -1.972 -1.988 -2.007
Toevoegingen en onttrekkingen Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Stortingen 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -1.955 -1.972 -1.988 -2.007

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo op dit programma is in 2018 € 126.000 nadeliger dan in 2017. Dit nadeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân. De bijdrage 2018 is conform de vastgestelde begroting 2018 van de Veiligheidsregio. De hogere last in 2018 betreft hoofdzakelijk de loonontwikkeling conform de nieuwe CAO.