Uitgaven

19,52%
€ 14.716
x € 1.000
19,52% Complete

Inkomsten

70,08%
€ 53.036
x € 1.000
70,08% Complete

Saldo

12663,79%
€ 38.320
x € 1.000

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

19,52%
€ 14.716
x € 1.000
19,52% Complete

Inkomsten

70,08%
€ 53.036
x € 1.000
70,08% Complete

Saldo

12663,79%
€ 38.320
x € 1.000

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Doelstelling

Opsterland is een moderne, responsieve zelfstandige gemeente, gericht op samenwerking.

Introductie op het programma en relevante trends en ontwikkelingen
Het programma Besturen staat in het teken van het realiseren van de bestuurlijke visie “Romte en ferskaat 2013” en het coalitieakkoord. De verhouding tussen samenleving, overheid en politiek is aan het veranderen. Gemeenten maken een ontwikkeling door van alles zoveel mogelijk zelf doen naar het er voor zorgen dat anderen initiatieven kunnen ontplooien. De gemeente kiest daarbij uit de verschillende rollen (loslaten, faciliteren, stimuleren, regisseren of reguleren) de rol die het beste bij het onderwerp past. Daarbij gaat de gemeente uit van vertrouwen. Burgers en organisaties krijgen meer verantwoordelijkheid. Minder dichtgetimmerde plannen en meer ruimte voor de ideeën en de kracht van partners.

Ook het Coalitieakkoord 2014 - 2018 besteedt ruim aandacht aan de veranderende rol van de overheid. Dit tegen de achtergrond van de door het Rijk beoogde participatiesamenleving en de blijvende effecten van de economische crisis van de afgelopen jaren. Het coalitieakkoord neemt de kracht van de samenleving (krêft fan de mienskip) als basis en wil een gemeentelijke overheid tot stand brengen die de samenleving daarbij optimaal faciliteert. In de samenwerking met andere gemeenten houdt het coalitieakkoord vast aan de eerder ingezette koers, waarbij de gemeentelijke herkenbaarheid voorop moet blijven staan en er om die reden in de uitvoering ruimte moet zijn voor de zogenoemde couleur locale. De raad heeft besloten, met als vertrekpunt een zelfstandig Opsterland, de samenwerking met de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf te intensiveren (preferent partnerschap) en vervolgens vanuit een sterk platteland de verbinding met de omliggende stedelijke gebieden verder inhoud te geven. Aan dit besluit lag een verkennende strategische oriëntatie op de toekomst en de bestuurskracht ten grondslag. Het besluit is uitgewerkt in het procesplan “Strategische samenwerking OWO-gemeenten”, waarin als concrete activiteiten zijn opgenomen de bundeling van uitvoerende organisatieonderdelen, het beleidsmatig samenwerken, het samen optrekken in regionale verbanden en het invullen van een gezamenlijke bestuurs- en organisatiecultuur. In 2016 heeft de raad de eerder gemaakte strategische keuze voor een intensieve samenwerking voor een intensieve samenwerking met Ooststellingwerf en Weststellingwerf herbevestigd. Tevens is de noodzaak aangegeven om te komen tot een gezamenlijke visie op de gewenste samenwerking in relatie tot de opgaven van het plattelandsgebied in Z.O.-Friesland. De toetreding van nieuwe partners tot het samenwerkingsverband wordt daarbij niet uitgesloten.

Thema Bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Opsterland is in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf, dan wel in samenwerking met (keten)partners

Terug naar navigatie - Opsterland is in staat om toekomstige opgaven uit te voeren, zelf, dan wel in samenwerking met (keten)partners

Zo gaan we dat doen

Opsterland heeft een integer, zichtbaar en toegankelijk bestuur

Terug naar navigatie - Opsterland heeft een integer, zichtbaar en toegankelijk bestuur

Zo gaan we dat doen

Thema Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Thema Overhead

Thema Overhead

Terug naar navigatie - Thema Overhead

De organisatie is slagvaardig en doet wat echt nodig is voor de dorpen en de inwoners.

In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt toegelicht hoe we onze (ambtelijke) organisatie en middelen hierbij zullen inzetten.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De organisatie verricht duurzaam, integer en transparant, zelf dan wel in samenwerking met andere partners, de door het bestuur gewenste werkzaamheden.

Terug naar navigatie - De organisatie verricht duurzaam, integer en transparant, zelf dan wel in samenwerking met andere partners, de door het bestuur gewenste werkzaamheden.

De organisatie is responsief, sensitief, vitaal en veerkrachtig en communiceert duidelijk over haar rol.

Zo gaan we dat doen

De gemeente levert meer maatwerk, betere dienstverlening, en is sterker gericht op de omgeving en op samenwerking met de burger en bedrijven.

Terug naar navigatie - De gemeente levert meer maatwerk, betere dienstverlening, en is sterker gericht op de omgeving en op samenwerking met de burger en bedrijven.

De organisatie is toegerust om te kunnen voldoen aan de digitalisering van de communicatie, informatievoorziening en dienstverlening binnen de samenleving en de overheden. Mede met het oog op de gewenste kanteling in houding en gedrag hebben medewerkers een groot inlevend, meedenkend, creatief en verbindend vermogen en zijn tegelijkertijd resultaatgericht.

Zo gaan we dat doen

De gemeente heeft de basisbedrijfsvoering op orde en beheert haar eigendommen adequaat.

Terug naar navigatie - De gemeente heeft de basisbedrijfsvoering op orde en beheert haar eigendommen adequaat.

De gemeente beschikt over doelmatige huisvesting maar bezit geen onnodige eigendommen. De gemeente heeft een adequate ICT en informatievoorziening, voldoet aan de eisen van de archiefwet, heeft een jaarlijks materieel sluitende begroting en een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening. Daarnaast een duurzaam personeelsbeleid en een goede interne communicatie binnen de organisatie. Tenslotte, zijn bestuur en organisatie goed geadviseerd op overige (beleids)thema’s.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Formatie

(De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat, in fte per 1.000 inwoners)

Opsterland:

Begroot:

7,1

Bron: Eigen gegevens

 peildatum 1 januari 2018

 

Bezetting

(Het werkelijk aantal werkzame fte’s, inclusief boventallige medewerkers, in fte per 1.000 inwoners)

Opsterland:

Realisatie:

6,7

Bron: Eigen gegevens

 Peildatum 1 januari 2017

 

Apparaatskosten

(kosten per inwoner, de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.)

Opsterland:

Begroot:

€ 635

Bron: Eigen gegevens

 gegevensperiode: 2018

 

Externe inhuur

(kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

(het betreft hier onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers of detacherings-overeenkomsten. Kenmerk van inhuur is dat de ingehuurde functionaris een plaats krijgt in de hiërarchie van de organisatie.)

Opsterland:

Realisatie:

13%

Bron: Eigen gegevens

 gegevensperiode: 2016

 

Overhead

(Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, als % van de totale lasten)

Opsterland:

Begroot:

11,2%

Bron: Eigen gegevens

 gegevensperiode: 2018

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
  • Bedrijven die voortkomen uit de verkoop van Essent namelijk BV Publiek Belang Elektriciteitsproductie, CBL Vennootschap BV, CSV Amsterdam BV.
  • NV Bank Nederlandse Gemeenten.

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

De verwachte lasten in verband met de vennootschapsbelasting zijn voor 2018 € 10.000. De belastingplicht wordt veroorzaakt door verwachte positieve resultaten op de grondexploitatie.

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x1.000
Exploitatie Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 14.716 14.505 13.741 13.586
Baten 53.036 52.861 52.176 52.108
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 38.320 38.356 38.435 38.522
Toevoegingen en onttrekkingen Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Stortingen 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat 38.320 38.356 38.435 38.522

Toelichting op de financiën

Terug naar navigatie - Toelichting op de financiën

Het saldo van dit programma (exclusief mutatie reserves) is € 1.325.000 voordeliger dan in 2017. Een belangrijke oorzaak hiervan is de uitkering gemeentefonds. Deze uitkering is  gebaseerd op de meicirculaire 2017. De verwachte baten nemen ten opzichte van 2017 met € 1.957.000 toe. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door een verhoging van het accres. Ook is er voordeel op kapitaallasten. Bij deze begroting zijn uit de staat van investeringen alle restantboekwaarden kleiner dan € 25.000 afgeboekt ten laste van de algemene reserve. Dat geeft in bijna alle programma's een voordeel op de exploitatie vanwege lagere kapitaallasten. Voor programma 0 is dit voordeel € 201.000.

Daarnaast zijn er hogere personeelslasten als gevolg van CAO-effecten (€ 100.000) en het voor drie jaar aantrekken van trainees (€ 180.000), conform besluitvorming perspectiefbrief 2017). Daarnaast is het gebiedsteam Sociaal Domein nog volop in ontwikkeling. Hierdoor zijn in deze begroting salariskosten opgenomen voor nieuwe functies binnen het gebiedsteam op het gebied van schuldhulpverlening (conform besluitvorming perspectiefbrief 2017), relatie- en contractbeheer, financieel adviseur, loketmedewerker, administratieve ondersteuning en praktijkondersteuning huisarts Jeugd (in totaal € 320.000). Door de inzet van de laatste drie genoemde nieuwe functies kunnen andere medewerkers binnen het gebiedsteam meer directe zorg verlenen. Hierdoor kan het budget Sociaal Domein in programma 6 structureel met € 116.000 verlaagd worden (zie ook de toelichting bij programma 6 Sociaal Domein). Verder is er ten opzichte van 2017 een verlaging van de salariskosten met € 130.000 als gevolg van eerder afgesproken bezuinigingen op de formatie (invulling taakstelling). 

Voor 2018 zijn er ten opzichte van 2017 extra lasten (€ 134.000) opgenomen voor het derde deel van de kosten van de OWO-afdelingen. Hiervan is € 73.000 incidenteel (wegwerken achterstanden) en dus € 61.000 structureel (extra formatie backoffice Sociaal Domein).

Ook is er nog een nadeel van € 60.000 doordat er in 2018 per saldo minder kosten vanuit dit programma zijn doorberekend naar de andere programma's dan in 2017. Dit geeft op de andere programma's een tegengesteld effect. Bij de begroting 2018 is de doorberekening van de personeels- en overheadkosten vanuit dit programma naar de taakvelden in de andere programma's geactualiseerd. Dit geeft in de programma's verschillen ten opzichte van 2017 maar is per saldo over alle programma's budgettair neutraal.   

Tenslotte is de opbrengst OZB in 2018 structureel met € 171.000 verlaagd als gevolg van het uitvoeren van de motie van de raad bij de begroting 2016.   

Reserves:

Er was in 2017 een extra budget van € 23.000 t.b.v. de rekenkamercommissie en € 100.000 t.b.v. personeelskosten beschikbaar als gevolg van de resultaatbestemming Jaarstukken 2016 (onttrekking uit de algemene reserve).  Ook was er in 2017 een storting van € 100.000 in de egalisatiereserve organisatiedoelstellingenfonds. Tenslotte was er in 2017 een onttrekking uit de algemene reserve van € 2.282.000 om een sluitende begroting te kunnen presenteren.

Kredieten:

Multifunctionele kantine (krediet € 75.000 afschrijving m.i.v. 2019 € 7.500)

Uitbreiding van de kantine met een coffee corner. Met als doel als gemeente een werkervaringsplek aanbieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De kans op doorstroming naar een reguliere baan wordt hierdoor verhoogd. In 2016 is al iemand op deze wijze doorgestroomd naar een reguliere baan. Bovendien is door de uitbreiding van de kantine met een coffee corner en deze in te richten als werkcafé met multimediafaciliteiten een betere ontmoetingsruimte voor collega’s om de kanteling (elkaar kennen) gestalte te geven. Tevens kun je het werkcafé gebruiken als presentatieruimte en nabeschouwingsruimte voor raadsvergaderingen. Het kan ook voor korte ontvangsten van externen en voor kort intern overleg gebruikt worden. Daarmee denken we ook het tekort aan spreekkamers op te lossen. Kortom, een representatieve ruimte waar het plezierig is mensen te ontvangen.