Inleiding

Inleiding

De begroting 2018 is de vierde en laatste begroting van de in 2014 gekozen gemeenteraad. De begroting is gebaseerd op visiedocumenten zoals “Romte en ferskaat 2013” en het “Coalitieakkoord 2014 – 2018” aangevuld met de specifieke beleidskaders die de raad in het nabije verleden heeft vastgesteld. Deze begroting is de eerste begroting sinds de afgelopen 7 jaar waarbij er geen aanvullende bezuinigingen noodzakelijk zijn om de begroting structureel sluitend te maken. 

Dit is de eerste begroting die met het online presenteren als uitgangspunt is opgesteld. Een direct zichtbaar effect van deze aanpak is dat de begroting eenvoudiger is te doorzoeken en de informatie compacter is gepresenteerd. Ook is bij deze overstap voor de indeling van de begroting aansluiting gezocht bij de voorgestelde indeling in het vernieuwde ‘Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV). Elk programma is voorzien van een korte inleiding en een overzicht van de kaderstellende beleidsdocumenten. Vervolgens worden de thema's gepresenteerd die elk weer zijn onderverdeeld in doelen. Vervolgens is elk doel nader uitgewerkt in de belangrijkste activiteiten nodig om het doel te realiseren.

Per programma is de koppeling gelegd met de van toepassing zijnde taakvelden. Door deze opbouw is een beter inzicht in de eerste twee zogenaamde W-vragen: “Wat willen we bereiken?“ en “Wat gaan we er voor doen?”. Daarnaast zijn de relevante beleidsindicatoren en actieve verbonden partijen genoemd, wat ook een uitvloeisel is van de invoering van het vernieuwde BBV.

Uiteindelijk sluit elk programma af met de derde W-vraag “Wat mag het kosten?” gevolgd door een toelichting hierop. In de paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, evenals de lokale heffingen en de overhead.

Begrotingsstrategie

Voor de begroting 2018 is de bijbehorende startnotitie op 3 april 2017 vastgesteld door uw raad. Daarbij is een klankbordgroep van raadsleden ingesteld waarin verdere concretiseringen van en aanpassingen in het proces zijn besproken.

Met de begroting 2018 wordt een structureel sluitende begroting gepresenteerd. Na jaren van bezuinigingen is weer de balans gevonden tussen de inkomsten en de uitgaven. In deze begroting is, conform de raadsmotie van 9 november 2015, de aanvullende OZB verhoging uit de begroting 2016 teruggedraaid omdat deze verhoging niet meer nodig is om de begroting sluitend te maken. Ook wordt met ingang van deze begroting begonnen met het intensiveren van het onderhoud kapitaalgoederen waardoor het onderhoud over een periode van vier jaar weer in balans is en er geen sprake meer is van kapitaalsvernietiging.

In cijfers bedraagt het structureel overschot in 2018 € 0,22 miljoen in 2018 oplopend naar een structureel overschot van € 0,41 miljoen in 2021 en is sprake van een structureel en reëel evenwicht richting de toekomst.

Vaststellen begroting

Deze begroting wordt behandeld in de raadsvergadering van 6 november 2017.

Financieel beeld

Het financiële beeld ziet er als volgt uit:

Financieel beeld begroting 2018
bedragen in € 1.000 2018 2019 2020 2021
totaal resultaat 303 344 753 1.616
incidenteel resultaat 86 -137 377 1.205
structureel resultaat 217 481 376 411

 Volgens de geldende voorschriften is het saldo van de structurele baten en lasten bepalend voor het resultaat van de begroting, incidentele baten en lasten mogen daarvoor niet meegenomen worden.