Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten met toelichting

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De begrote baten en lasten zijn als volgt over de diverse programma's verdeeld:

(de financiële analyses zijn opgenomen in de beleidsbegroting)

Totaaloverzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht baten en lasten
Bedragen x1.000
Exploitatie Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 75.039 73.048 70.053 70.704
Baten 75.179 73.481 70.795 72.434
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 140 433 742 1.729
Toevoegingen en onttrekkingen Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Stortingen 338 368 405 435
Onttrekkingen 501 279 416 322
Mutaties reserves 163 -89 11 -113
Gerealiseerd resultaat 303 344 753 1.616

Programma 0

Terug naar navigatie - Programma 0
Bedragen x1.000
Exploitatie Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 14.716 14.505 13.741 13.586
Baten 53.036 52.861 52.176 52.108
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 38.320 38.356 38.435 38.522
Toevoegingen en onttrekkingen Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Stortingen 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat 38.320 38.356 38.435 38.522

Programma 1

Terug naar navigatie - Programma 1
Bedragen x1.000
Exploitatie Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 2.001 2.017 2.034 2.053
Baten 46 46 46 46
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.955 -1.972 -1.988 -2.007
Toevoegingen en onttrekkingen Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Stortingen 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -1.955 -1.972 -1.988 -2.007

Programma 2

Terug naar navigatie - Programma 2
Bedragen x1.000
Exploitatie Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 2.824 2.717 2.774 2.836
Baten 92 92 92 92
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.731 -2.624 -2.681 -2.744
Toevoegingen en onttrekkingen Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Stortingen 248 248 248 248
Onttrekkingen 200 0 63 0
Mutaties reserves -48 -248 -185 -248
Gerealiseerd resultaat -2.779 -2.872 -2.866 -2.991

Programma 3

Terug naar navigatie - Programma 3
Bedragen x1.000
Exploitatie Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 443 1.025 536 624
Baten 149 868 379 482
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -294 -157 -157 -142
Toevoegingen en onttrekkingen Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Stortingen 0 0 0 0
Onttrekkingen 40 15 15 0
Mutaties reserves 40 15 15 0
Gerealiseerd resultaat -254 -142 -142 -142

Programma 4

Terug naar navigatie - Programma 4
Bedragen x1.000
Exploitatie Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 3.034 3.035 3.313 3.313
Baten 213 213 213 213
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.821 -2.822 -3.100 -3.100
Toevoegingen en onttrekkingen Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Stortingen 60 90 127 157
Onttrekkingen 251 254 329 318
Mutaties reserves 191 163 202 161
Gerealiseerd resultaat -2.630 -2.658 -2.899 -2.940

Programma 5

Terug naar navigatie - Programma 5
Bedragen x1.000
Exploitatie Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 5.883 5.817 5.802 5.797
Baten 111 111 129 129
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.772 -5.706 -5.673 -5.668
Toevoegingen en onttrekkingen Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Stortingen 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -5.772 -5.706 -5.673 -5.668

Programma 6

Terug naar navigatie - Programma 6
Bedragen x1.000
Exploitatie Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 34.112 33.927 33.702 33.720
Baten 10.532 10.604 10.670 10.812
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -23.580 -23.323 -23.032 -22.908
Toevoegingen en onttrekkingen Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Stortingen 30 30 30 30
Onttrekkingen 0 0 0 0
Mutaties reserves -30 -30 -30 -30
Gerealiseerd resultaat -23.610 -23.353 -23.062 -22.938

Programma 7

Terug naar navigatie - Programma 7
Bedragen x1.000
Exploitatie Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 6.713 6.748 6.754 6.768
Baten 6.069 6.069 6.069 6.069
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -644 -679 -685 -699
Toevoegingen en onttrekkingen Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Stortingen 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -644 -679 -685 -699

Programma 8

Terug naar navigatie - Programma 8
Bedragen x1.000
Exploitatie Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 5.313 3.258 1.396 2.007
Baten 4.931 2.617 1.020 2.481
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -383 -641 -376 474
Toevoegingen en onttrekkingen Ontwerpbegroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Stortingen 0 0 0 0
Onttrekkingen 10 10 10 4
Mutaties reserves 10 10 10 4
Gerealiseerd resultaat -373 -631 -366 478

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Terug naar navigatie - Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

De ramingen zijn gebaseerd op bestaand beleid. Bedragen (zowel de baten als lasten) zijn niet meerjarig geïndexeerd. De baten met betrekking tot belastingen en heffingen zijn voor 2018, waar mogelijk geïndexeerd met het percentage BBP (bruto binnenland product) van 1,4%. Bij het bepalen van de loonkosten is rekening gehouden met (verwachte) cao afspraken.

Overzicht geraamde incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde incidentele baten en lasten
Lijst incidentele baten en lasten per programma
Programma 2018 2019 2020 2021 2022
  Incidentele baten:          
8 grondexploitatie 754.701 535.254 687.412 1.473.000 211.000
8 reserve duurzaam bouwen 10.000 10.000 10.000 10.000 3.821
8 reserve herinrichting Skoalleleane Ureterp -   -   62.500 -   -  
3 reserve Breedband internet 40.000 15.000 15.000 -   -  
  Totaal incidentele baten 804.701 560.254 774.912 1.483.000 214.821
  Incidentele lasten:          
0 extra formatie 180.000 180.000 120.000 -   -  
0 algemeen budget raad 15.000 -   -   -   -  
0 projectkosten OWO 25.000 -   -   -   -  
0 evaluatie projectm werken -   5.000 -   -   5.000
8 invoering omgevingswet 175.000 175.000 -   -   -  
6 subsidie De Wier 30.000 -   -   -   -  
6 reserve verbouw dorpshuizen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
0 kosten OR 16.000 16.000 -   -   -  
0 verkiezingen -    43.000 -   -   -  
2 onderhoud kap goederen 247.750 247.750 247.750 247.750 -  
  Totaal incidentele lasten 718.750 696.750 397.750 277.750 35.000
Incidenteel resultaat  85.951 -136.496 377.162 1.205.250 179.821

 

Uiteenzetting financiële positie

Balans

Terug naar navigatie - Balans

Onderstaand de geprognosticeerde meerjarenbalans.

 BALANS MEERJARENPERSPECTIEF 2016-2020 (bedragen x € 1.000) 
 ACTIVA  eind 2016   eind 2017   eind 2018   eind 2019   eind 2020   eind 2021  PASSIVA  eind 2016   eind 2017   eind 2018   eind 2019   eind 2020   eind 2021 
Vaste activa             Vaste passiva            
Immateriële vaste activa 1.226    1.183 1.139 1.095 1.052 1.008 Eigen vermogen 25.006 24.678 24.483 24.550 25.122 26.767
Materiële activa 64.398    69.168 74.785 75.981 73.190 69.943 Voorzieningen 14.134 16.194 17.829 19.611 20.350 21.894
Financiële activa 13.920    13.827 13.731 1.326 1.225 1.121 Vaste schulden 37.467 32.385 27.301 12.907 10.818 8.726
Totaal vaste activa 79.545    84.178 89.655 78.402 75.467 72.072 Totaal vaste passiva 76.608 73.258 69.613 57.068 56.290 57.386
                           
Vlottende activa             Vlottende passiva            
Voorraden 3.361    2.770 1.325 679 1.245 1.042 Netto-vlottende schulden 9.225 9.225 9.225 9.225 9.225 9.225
Uitzettingen < 1 jaar 7.937    7.937 7.937 7.937 7.937 7.937 Liquide middelen -   4.814 13.491 15.137 13.545 8.852
Liquide middelen 4.078    1 1 1 1 1 Overlopende passiva 10.606 9.106 8.106 7.106 7.106 7.106
Overlopende activa 1.518    1.518 1.518 1.518 1.518 1.518   -   -              -              -              -              -  
Totaal vlottende activa 16.894    12.225 10.781 10.135 10.700 10.497   19.832 23.145 30.823 31.468 29.877 25.184
Totaal activa     96.439    96.403 100.435  88.536 86.167 82.570 Totaal passiva 96.439 96.403 100.435 88.536 86.167 82.570

 

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

Onderstaand wordt de stand en het verloop van de reserves gepubliceerd.

Bestemmingsreserves (* € 1.000) eind 2016 eind 2017 bij af eind 2018 eind 2019 eind 2020 eind 2021
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning                
Organisatiedoelstellingfonds 300 400  -   -   400 400 400 400
Programma 2 - Verkeer en vervoer                
Ontsluitingsweg Loevestein Gorredijk 518 518 -   -   518 518 518 518
GVVP 181 76 -   -   76 76 76 76
Hegedyk - Nijewei Gorredijk 778 778 -   -   778 778    
Programma 3 - Economie                
Breedband internet 150 110 -   40 70 55 40 40
Programma 4 - Onderwijs                
Huisvesting basisonderwijs 5.304 5.213 60 251 5.021 4.858    4.649    4.481
Huisvesting speciaal onderwijs 394 304 0 -   304 304 312 319
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie                
Recreatie en toerisme 472 450 -   -   450 450 450 450
Programma 6 - Sociaal Domein                
Verbouw dorpshuizen 230 110 30 -   140 170 200 230
Programma 8 - Bouwen, wonen en gronden                
Duurzaam bouwen 44 34 -   10 24 14 4 1
Komplannen 525 525 -   -   525 525 525 525
Herinrichting Skoalleleane Ureterp 63 63 -   -   63 63 -   -  
Herinrichting de Vlecke Gorredijk 148 148 -   -   148 148 148 148
Herinrichting Vlaslaan Beetsterzwaag 573 573 -   -   573 573  573 573
Invoering omgevingswet 95 -   -   -   -   -    -   -  
Herinrichting Gorredijk Centrum Oost 547 547 -   -   547 547  547 547
Duurzaam bouwen Zwanenburg 50 -   -   -   -   -    -   -  
  10.371 9.849 90 301 9.638 9.479  8.442 8.308

Algemene reserve

Terug naar navigatie - Algemene reserve

 

Algemene reserve (* € 1.000) eind 2016 eind 2017 bij af eind 2018 eind 2019 eind 2020 eind 2021
Buffer 7.500 7.500 -  - 7.500 7.500 7.500 7.500
Vrij besteedbaar 4.078 2.803 -  - 2.803 2.803 2.803 2.803
Investeringen 1.782 1.782 -  200 1.582 1.582 1.582 1.582
 Totaal algemene reserve 13.360 12.085 -    200 11.885 11.885 11.885 11.885

 

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

Onderstaand wordt de stand en het verloop van de voorzieningen gepubliceerd.

Voorzieningen (* € 1.000) eind 2016 eind 2017 bij af eind 2018 eind 2019 eind 2020 eind 2021
Onderhoud sportvelden 61 76 55 40 91 106 121 136
Latente belastingschuld VPB 6 6 - - 6 6 6 6
Groot onderhoud riolering 1.101 1.241 300 437 1.104 789 361 63
Kunstwerken 735 967 258 37 1.188 1.327 735 734
Wethouderspensioenen 3.417 3.300 - 76 3.224 3.148 3.072 2.996
Huishoudelijke Hulp 1.040 1.040 - - 1.040 1.040 1.040 1.040
Planmatig onderhoud gebouwen 389 472 731 845 358 561 566 625
Voorziening SPP 418 425 156 130 451 567 683 827
Precariobelasting 6.968 8.668 1.700 - 10.368 12.068 13.768 15.468
Totaal voorzieningen 14.134 16.194 3.200 1.565 17.828 19.611 20.350 21.894