Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Bijlage: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
omschrijving  Baten   Lasten   Saldo 
0 Bestuur en ondersteuning      
0.1 Bestuur        90.750    1.218.184   -1.127.434
0.10 Mutaties reserves       501.446       338.186       163.260
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten               -                 -                  -  
0.2 Burgerzaken       444.000       580.979      -136.979
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden       130.583       833.108      -702.525
0.4 Overhead       332.968    8.658.291   -8.325.323
0.5 Treasury    1.292.586       996.438       296.148
0.61 OZB woningen    2.906.404       664.791     2.241.613
0.62 OZB niet-woningen    1.402.999        13.937     1.389.062
0.64 Belastingen overig    1.881.227    1.712.693       168.534
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds  44.554.149     44.554.149
0.8 Overige baten en lasten               -          37.500        -37.500
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning  53.537.112  15.054.107   38.483.005
1 Veiligheid      
1.1 Crisisbeheersing en brandweer               -      1.498.272   -1.498.272
1.2 Openbare orde en veiligheid        45.963       502.606      -456.643
Totaal 1 Veiligheid        45.963    2.000.878   -1.954.915
2 Verkeer en vervoer      
2.1 Verkeer en vervoer        89.236    2.807.533   -2.718.297
2.5 Openbaar vervoer          3.258        16.127        -12.869
Totaal 2 Verkeer en vervoer        92.494    2.823.660   -2.731.166
3 Economie      
3.1 Economische ontwikkeling               -         191.070      -191.070
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur               -          37.572        -37.572
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen               -         191.560      -191.560
3.4 Economische promotie       149.082        22.996       126.086
Totaal 3 Economie       149.082       443.198      -294.116
4 Onderwijs      
4.1 Openbaar basisonderwijs               -         226.354      -226.354
4.2 Onderwijshuisvesting             885    1.294.504   -1.293.619
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken       211.964    1.513.461   -1.301.497
Totaal 4 Onderwijs       212.849    3.034.319   -2.821.470
5 Sport, cultuur en recreatie      
5.1 Sportbeleid en activering        15.000       187.556      -172.556
5.2 Sportaccommodaties        54.846       899.761      -844.915
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie               -         471.503      -471.503
5.4 Musea          5.881        67.552        -61.671
5.5 Cultureel erfgoed          2.158          6.413          -4.255
5.6 Media               -         583.363      -583.363
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie        32.766    3.666.786   -3.634.020
Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie       110.651    5.882.934   -5.772.283
6 Sociaal domein      
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       110.082    1.503.074   -1.392.992
6.2 Wijkteams               -         481.929      -481.929
6.3 Inkomensregelingen    9.879.006  12.314.896   -2.435.890
6.4 Begeleide participatie               -      3.957.505   -3.957.505
6.5 Arbeidsparticipatie        31.000    1.629.932   -1.598.932
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)          5.000    1.018.675   -1.013.675
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+       506.858    5.376.117   -4.869.259
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-               -      5.317.292   -5.317.292
6.81 Geëscaleerde zorg 18+               -      2.350.085   -2.350.085
6.82 Geëscaleerde zorg 18-               -         162.035      -162.035
Totaal 6 Sociaal domein  10.531.946  34.111.540  -23.579.594
7 Volksgezondheid en milieu      
7.1 Volksgezondheid               -      1.126.139   -1.126.139
7.2 Riolering    2.645.400    2.064.935       580.465
7.3 Afval    3.273.893    2.597.340       676.553
7.4 Milieubeheer               -         724.962      -724.962
7.5 Begraafplaatsen en crematoria       150.103       200.046        -49.943
Totaal 7 Volksgezondheid en milieu    6.069.396    6.713.422      -644.026
8 Bouwen, wonen en Gronden (VHROSV)      
8.1 Ruimtelijke ordening               -         202.730      -202.730
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)    3.662.300    3.084.189       578.111
8.3 Wonen en bouwen    1.268.271    2.026.234      -757.963
Totaal 8 Bouwen, wonen en Gronden (VHROSV)    4.930.571    5.313.153      -382.582
Totaal  75.680.064  75.377.211       302.853